Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Keskkonnaameti juhataja ametisse nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 25.06.2008 korraldus number 1156
Redaktsiooni kehtivus:25.06.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. juuni 2008 nr 1156-k

 

 

Keskkonnaameti juhataja ametisse nimetamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 19, § 22 lõigete 1 ja 2, § 23-24, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 7, § 52 lõigete 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 69 „Tallinna Keskkonnaameti põhimäärus“ § 8 lõikega 1, Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007 määruse nr 44 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 15 lõikega 3, § 16 lõikega 3, lisaga 2, Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2007 korraldusega nr 2205-k “Tallinna Keskkonnaameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega“ ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Nimetada Arvo Käärd Keskkonnaameti juhataja ametikohale alates 23. septembrist 2008 katseajaga 6 kuud (katseaja lõpp 22. märts 2009, vestluse läbiviimise lõpptähtaeg 6. märts 2009).

2. Määrata Keskkonnaameti juhataja Arvo Käärdi ametipalgaks 31 000 krooni kuus (palgaaste C8) alates 23. septembrist 2008.

3. Arvo Käärdil on avaliku teenistuse staaži ametisse nimetamise kuupäeva seisuga 5 aastat ja 9 päeva.

4. Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Arvo Käärdile ja Keskkonnaametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Toomas Sepp

Linnapea

Linnasekretär