Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse vahel sõlmitava annetuslepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Toomas Sepale
Tallinna Linnavalitsus 18.06.2008 korraldus number 1146
Redaktsiooni kehtivus:18.06.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. juuni 2008 nr 1146-k

 

 

Tallinna linna ja Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse vahel sõlmitava annetuslepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Toomas Sepale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määrusega nr 32 „Tallinna linna Infotehnoloogia stipendiumi asutamine ja stipendiumi statuudi projekti heaks kiitmine“ ja Tallinna linna ja Eesti Infotehnoloogia Kolledži vahel 25. veebruaril 2008 sõlmitud koostöölepinguga:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse vahel sõlmitava annetuslepingu projekt (lisa).

2. Volitada linnasekretär Toomas Seppa Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud annetuslepingule.

3. Korraldus jõustub 20. juunil 2008 tingimusel, et Tallinna Linnavolikogu on selleks ajaks vastu võtnud määruse „Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve“.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Eesti Infotehnoloogia Sihtasutusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2008

korralduse nr 1146-k

LISA

 

 

 

 

 

ANNETUSLEPING nr.

 

 

 

Käesolev annetusleping (edaspidi nimetatud Leping) on sõlmitud Tallinnas, 20. juuni 2008. Tulenevalt Tallinna linna ja Eesti Infotehnoloogia Kolledži vahel 25. veebruar 2008 sõlmitud koostöölepingust ja Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määrusest nr 32

 

Tallinna linn (edaspidi nimetatud Annetaja), aadress Vabaduse väljak 7  15199, Tallinn, keda esindab Tallinna Linnavalitsuse .... . juuni 2008 korralduse nr..... alusel linnasekretär Toomas Sepp

ja

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (edaspidi nimetatud EITSA), registrikood 90005872, aadress Raja 4C, Tallinn, keda esindab juhatuse esimees Toomas Sõmera

 

on kokku leppinud alljärgnevas:

 

1.             Annetaja kannab 1. juuli 2008. a arvelduskontole nr 221015668656 Hansapangas annetuse summas 90 000 krooni (edaspidi nimetatud Annetus), mille sihtotstarbeks on EITSA hallatava rakendusliku erakõrgkooli Eesti Infotehnoloogia Kolledž (edaspidi nimetatud ITK) stipendiumikonkursi korraldamine ning stipendiumi eraldamine avaliku konkursi alusel. Annetus sisaldab halduskulusid.

 

2.             EITSA kasutab Annetust alljärgnevalt:

2.1         Tallinna Linnavalitsuse annetusest annab EITSA 2008/2009. õppeaastal välja 3 õppestipendiumi ITK tudengitele. Konkurss on avalik. Konkursi väljakuulutamise eelduseks on Annetuse laekumine EITSA arveldusarvele.

2.2.       Tallinna Linna IT stipendiumid kannab stipendiumikomisjoni otsuse alusel üle EITSA (ITK) vastavalt statuudi punktile 2.6. 

 

3.             EITSA kohustub Lepingu kehtivuse jooksul väljastama Annetajale nende tudengite õpingutulemused ja kontaktandmed, kelle õppeedukus vastab statuudis „Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse õppestipendiumide fond“ toodud tingimustele. EITSA ei ole kohustatud edastama nende tudengite õpingutulemusi ja kontaktandmeid, kelle osas puudub selleks tudengi isiklik nõusolek ja/või kes on teiste EITSA juurde loodud stipendiumifondide stipendiaadid.

 

4.             EITSA kasutab Annetust Lepingu punktis 1 nimetatud eesmärkidel kooskõlas oma põhikirjaga, selle alusel vastu võetud aktidega ning Eesti Vabariigi sihtasutuste tegevust reguleerivate õigusaktidega.

 

5.             Lepingu pooled kohustuvad oma tegevusega mitte kahjustama lepingupartneri  mainet.

 

6.             Annetus läheb EITSA omandisse Annetuse laekumise hetkest. Annetaja loobub käesolevaga kõikidest õigustest Annetusele, v.a Lepingust tulenevatele õigustele.

 

7.             Lepingu punktis 5 fikseeritud kohustuse rikkumisel kohustuvad pooled hüvitama lepingu poolele tekitatud kahjud õigusaktides sätestatud korras.

 

8.             Annetus on maksuvaba vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

 

9.             Poolte esindajad Lepinguga seotud küsimustes on:

 

Tallinna linn

IT Kolledž

Väino Olev

Merle Varendi

tel: 640 4322

tel: ( 372) 628 5812

e-post: Vaino.Olev@tallinnlv.ee

e-post: merle.varendi@itcollege.ee

 

10.         Leping jõustub 25. juunil 2008. a.

11.         Leping on sõlmitud kahes võrdse juriidilise jõuga originaaleksemplaris, millest mõlemale Lepingu poolele jääb üks eksemplar.

 

 

 

 

Tallinna linn                                                    Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

 

 

 

__________________________                       ___________________________

Toomas Sepp                                                   Toomas Sõmera

Linnasekretär                                                    juhatuse esimees

 

 

 


Lisa 1

ANNETUSLEPING NR

 

 

 

TALLINNA LINNA  INFOTEHNOLOOGIA STIPENDIUMI  STATUUT

 

 

1.      ÜLDSÄTTED

 

1.1.   Käesolev statuut sätestab Eesti Infotehnoloogia Kolledži (edaspidi ITK) tudengitele Tallinna linna infotehnoloogia stipendiumi (edaspidi stipendium) määramise põhimõtted ja korralduslikud alused.

1.2.   Stipendium  on loodud eesmärgiga motiveerida ITK tudengeid osalema Tallinna linna  ja omavalitsuse asutustele huvipakkuvates IT-alastes projektides ja IT lahenduste väljatöötamisel või Tallinna linna poolt pakutud teemadel järgmistes variantides:

1.2.1.      diplomitöö;

1.2.2.      projekt;

1.2.3.      kursusetöö.

1.3.   Stipendiumi asutamise kokkulepe on sätestatud ja alla kirjutatud Tallinna linna ja ITK vahel  25. veebruaril 2008 sõlmitud koostöölepingus.

1.4.   Stipendiumi statuudi ja selle muudatused kinnitab ITK rektor kooskõlastades need eelnevalt Tallinna Linnavalitsusega.

1.5.   Stipendiumifondi suurus on 90 000 krooni aastas ja summa jaguneb vähemalt 3 stipendiumiks vastavalt stipendiumikomisjoni otsusele.

1.6.   Stipendiumi kandidaatide valimise korraldab EITSA stipendiumi komisjon (edaspidi stipendiumikomisjon. Komisjoni koosseisu kuulub üks Tallinna Linnavalitsuse esindaja. Stipendiumikomisjoni esimees on ITK rektor.

1.7.   Tallinna Linnavalitsus finantseerib stipendiumi väljaandmist Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt, sõlmides IT Kolledžiga annetuslepingu.

 

 

2.      STIPENDIUMI MÄÄRAMINE JA MAKSMINE

 

2.1.   Stipendiumi konkurss kuulutatakse välja üldreeglina üks kord aastas.

2.2.   Stipendiumile saavad  kandideerida  täiskoormusõppes õppivad üliõpilased, kes on läbinud esimese õppeaasta ja kelle kaalutud keskmine hinne on vähemalt  3,5 ning kes on osalenud Tallinna linna ja omavalitsuse asutustele huvipakkuvates IT-alastes projektides ja IT lahenduste väljatöötamisel või Tallinna linna poolt pakutud teemadel vastavalt käesoleva statuudi punktile 1.2.

2.3.   Stipendiumi määramisel arvestatakse üliõpilase põhjendust taotluse aluseks oleva töö seotust käesoleva statuudi punkti 1.2 kohaselt, akadeemilist edukust, ühiskondlikku aktiivsust, võrdsete kandidaatide puhul võib komisjon täiendava tegurina arvestada üliõpilase alalist elukohta Tallinnas.

2.4.   Taotluse stipendiumi määramiseks esitab stipendiumikomisjonile üldjuhul üliõpilane, lisades taotlusele soovituskirja ühelt ITK õppejõult. Taotluse võivad stipendiumikomisjonile esitada ka ITK rektor, prorektor või üliõpilasesindus. Stipendiumi konkurss kuulutatakse välja Tallinna linna päeval, 15. mail ja taotluste esitamise tähtaeg määratakse konkursiteates.

2.5.   Stipendiumkomisjon vaatab läbi kõik tähtajaks esitatud taotlused ning valib avalikul hääletamisel stipendiumi kandidaadid. Stipendiumikomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poolte komisjoni liikmetest. Valituks osutuvad kandidaadid, kes saavad kõige rohkem hääli. Stipendiumikomisjoni otsuse kinnitab EITSA juhatus käskkirjaga ning esitab selle Tallinna Linnavalitsusele.

2.6.   Tallinna Linnavalitsus nimetab stipendiaadid oma korraldusega ning kannab stipendiumi maksmiseks määratud vahendid üle ITK-le.

2.7.   Stipendiumid maksab välja ITK.

2.8.   Stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab stipendiumikomisjon.

2.9.   Stipendiumi üliõpilasele väljamaksmine ja tingimused määratletakse stipendiumilepingus.

 

 

 

Tallinna linn                                                    Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

 

 

 

__________________________                       ___________________________

Toomas Sepp                                                   Toomas Sõmera

Linnasekretär                                                    juhatuse esimees

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär