Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2009. aasta eelarve projekti koostamise tingimuste ja vormide kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 18.06.2008 korraldus number 1141
Redaktsiooni kehtivus:18.06.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. juuni 2008 nr 1141-k

 

 

Tallinna linna 2009. aasta eelarve projekti koostamise tingimuste ja vormide kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 561 lg 1 ja 3, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra punktide 7.4 ja 8.1 alusel:

 

1. Kinnitada Tallinna linna 2009. aasta eelarve projekti koostamise tingimused ja projekti vormid (lisa 1-12).

2. Ametiasutustel esitada oma haldusala eelarve projekt koos seletuskirjaga ning ameti tegevusvaldkonna investeeringute kava Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele hiljemalt 1. septembriks 2008 korralduse lisas 1 kehtestatud korras ja lisades 2 - 12 toodud vormidel.

3. Linnaosade valitsustel esitada investeeringute taotlused valdkondade lõikes lisas 1 kehtestatud korras vormil 2 koos infokaartidega vormil 3 a vastava valdkonna eest vastutavale ametile hiljemalt 15. augustiks 2008.

4. Linnaosade valitsustel esitada täidetud tootekaardid oma toodete kohta lisas 1 kehtestatud korras vormide 9 a ja 9 b kohaselt kooskõlastamiseks vastava tootevaldkonna eest vastutavale ametile elektrooniliselt hiljemalt 13. augustiks 2008. Ametitel tagastada kooskõlastatud vormid linnaosade valitsustele nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal viseerituna hiljemalt 22. augustiks 2008.

5. Tallinna Linnakantselei finantsteenistusel valmistada ette lähtudes Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2008 otsusest nr 87 „Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2009-2012“ linnapea käskkiri „2009. aasta tegevuskulude ja investeeringute piirsummade kinnitamine ametiasutuste haldusalade lõikes“.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2008

korralduse nr 1141-k 

LISA 1

 

Tallinna linna 2009. aasta eelarve projekti koostamise tingimused

 

 

1. Ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste eelarve projekti koostamise üldsätted

1.1 Tallinna linna (edaspidi linna) ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste 2009. aasta eelarve projekt (edaspidi ametiasutuse haldusala eelarve projekt) koostatakse lähtudes tekkepõhisuse põhimõttest, võttes planeerimisel arvesse linnapea käskkirjaga kehtestatud 2009. aasta piirsummad.

1.2 Ametiasutuse haldusala eelarve projektis kajastatakse kõik ametiasutusele ja tema hallatavatele asutustele pandud ülesannete ja vastavaks eelarveaastaks püstitatavate eesmärkide täitmiseks kavandatavad tulud, kulud, investeeringud ja finantseerimistehingud.

1.3 Tulude planeerimisel arvestatakse osutatavate tasuliste teenuste mahu muutusi sõltuvalt sihtrühmadest, muutustest teenuseid osutatavate asutuste struktuuris. Vajadusel esitatakse ettepanekud tasuliste teenuste ja kaupade hindade muutmiseks.

1.4 Piirsumma piires planeeritakse kõik kehtivatest seadustest ja muudest õigusaktidest ning lepingulistest kohustustest tulenevad kulud. Piirsummast suurema kuluvajaduse, uute algatuste ning planeeritavate lepingutingimuste muutmisega kaasnevate kulude korral esitatakse lisataotlus.

2. Ametiasutuste eelarve projekti koostamine vormidel

2.1 Eelarve vormide täitmisel juhinduda käesolevatest tingimustest ja vormidele lisatud märkustest ning selgitustest.

2.2 Ametiasutus esitab finantsteenistusele ametiasutuse haldusala eelarve projekti järgmiste vormide kohaselt:

2.2.1 Vorm 1 „Ametiasutuse haldusala 2009. aasta eelarve projekti koond asutuste lõikes“ (lisa 2);

2.2.2 Vorm 2 „Investeeringute koondkava“ (lisa 3);

2.2.3 Vorm 3 a „Investeeringuprojekti infokaart“ (lisa 4);

2.2.4 Vorm 3 b „Investeeringu koondsumma selgitus“ (lisa 4);

2.2.5 Vorm 4 „Linna poolt kaasfinantseeritavad projektid ja programmid 2009-2011“ (lisa 5);

2.2.6 Vorm 5 „Linna nimel võetavad pikaajalised lepingulised kohustused asutuste lõikes 2009 – 2011“ (lisa 6);

2.2.7 Vorm 6 „Lasteaedade, koolide ja teiste haridusasutuste kontingent 2009. aastal“ (lisa 7);

2.2.8 Vorm 7 „Kutseõppeasutuste kontingent 2009. aastal“ (lisa 8);

2.2.9 Vorm 8 a „Ametiasutuse koosseisunimestik 2009. aastal“ (lisa 9);

2.2.10 Vorm 8 b „Ameti töötasu, koolituskulu ja töötervishoiukulu planeerimine 2009. aasta eelarves“ (lisa 9);

2.2.11 Vorm 8 c „Linnaosa valitsuse töötasu, koolituskulu ja töötervishoiukulu planeerimine 2009. aasta eelarves“ (lisa 9);

2.2.12 Vorm 8 d „Hallatava asutuse koosseisunimestik 2009. aastal“ (lisa 9);

2.2.13 Vorm 9 a „Toote püsiandmed“ (lisa 10);

2.2.14 Vorm 9 b „Toote operatiivandmed“ (lisa 10);

2.2.15 Vorm 10 a „Ameti haldusala 2009. aasta eelarve projekti seletuskirja näidis“ (lisa 11);

2.2.16 Vorm 10 b „Linnaosa valitsuse haldusala 2009. aasta eelarve projekti seletuskirja näidis“ (lisa 11);

2.2.17 Vorm 11 a „Ametiasutuse haldusala 2009. aasta eelarve projekti lisataotluste koond“ (lisa 12);

2.2.18 Vorm 11 b „Investeeringute lisataotluse koondkava“ (lisa 12).

2.3 Ametiasutus sisestab ametiasutuse haldusala eelarve projekti andmed linna ühtsesse majandustarkvarasse SAP (edaspidi SAP) punktis 6 kirjeldatud korras.

2.4 Juhul kui ametiasutus on oma eelarve projektis planeerinud kulusid osalemiseks koostööprojektides, millega kaasneb linnapoolne oma- või kaasfinantseerimise vajadus, tuleb projekti kavandatud kulud kajastada vormidel 1 ja 4 (v.a kaas- ja omafinantseeritavad investeeringud, mis on esitatud investeeringute koondkavas), lisades vormile 4 selgitused iga projekti kohta.

2.5 Haridusamet täidab täiendavalt vormid 6 ja 7.

2.6 Ametiasutused täidavad oma haldusala toodete kohta tootekaardid vastavalt vormidele 9 a ja 9 b. Olemasolevate toodete puhul tuleb toote püsiandmete infokaardi (vorm 9 a) täitmisel lähtuda veebilehel http://veeb.tallinn.ee/finants/ esitatud püsiandmetest, neid vajadusel täpsustades.

2.7 Linnaosa valitsus esitab toodete kohta täidetud tootekaardid (vormid 9 a ja 9 b) vastava tootevaldkonna eest vastutavale ametile punktis 7.3 nimetatud tähtajal ja korras. Amet kontrollib vormidel 9 a ja 9 b esitatud andmete korrektsust, õigsust ja vastavust toote standarditele ning tagastab kontrollitud ja kooskõlastatud tootekaardid linnaosade valitsustele punktis 7.3 nimetatud tähtajaks.

2.8 Ametiasutus lisab eelarve projektile seletuskirja lähtudes vormist 10 a või 10 b.

2.9 Lisataotlus esitatakse nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt vormil 11 a või 11 b koos põhjaliku seletuskirjaga, milles tuuakse välja arvestused summade kohta. Taotlus kooskõlastatakse vastavat ametiasutust kureeriva linnavalitsuse liikmega.

3. Ametiasutuste ja hallatavate asutuste personalikulude planeerimine

3.1 Ametiasutuse 2009. aastal personalikulude kohta täidetakse vormid 8 a ja 8 b või 8 c.

3.2 Töötasu planeerimisel lähtub ametiasutus alljärgnevast:

3.2.1 Teenistuja töötasust moodustab põhilise osa ametipalk, mis määratakse vastavalt Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007 määrusega nr 44 kinnitatud Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise korrale ning linnavalitsuse korraldusega (v.a linnavolikogu kantselei) kinnitatud ametiasutuse koosseisunimestikule koos ametikohtade palgaastmetega.

3.2.2 Uute ametikohtade loomise ning ametipalkade muutmise vajadusel ja/või oluliste struktuuri- ja personalimuudatuste planeerimisel tuleb seda põhjendada eelarve projekti seletuskirjas vormil 10 a või 10 b, milles kajastub ametiasutuse teenistujate kinnitatud koosseis koos ametikohtade palgaastmete ja ametipalkadega ning järgmiseks aastaks planeeritud teenistujate koosseis koos ametikohtade palgaastmete ja ametipalkadega.

3.2.3 Koosseisuväliste teenistujate teenistusse võtmise või teenistussuhte pikendamise vajadusel tuleb seletuskirjas näidata, milliste ajutise iseloomuga tööde täitmiseks see on vajalik ja milliseks ajaks (ametikoha nimetus, teenistuse alguse ja lõpu kuupäevad). Koosseisuväliste teenistujate personalikulud planeeritakse eelarvesse analoogiliselt koosseisuliste teenistujate personalikuludega. Koosseisuväliste teenistujate ametikohad, s.h ka välisrahastusega projektide eelarvest finantseeritavad ametikohad kajastatakse vormil 8 a analoogiliselt koosseisuliste teenistujate ametikohtadega.

3.2.4 Teenistujate tulemuslikuma töö motiveerimiseks planeerib ametiasutus 2009. aasta eelarve projektis kuni 5% ulatuses teenistujate ametipalkade summast täiendavaid töötasuvahendeid lisatasu ja preemia maksmiseks.

3.2.5 Puhkusetoetuseks planeeritakse ühe kuu ametipalk teenistuja kohta.

3.2.6 Tallinna põhimäärusest tulenevate sotsiaalsete garantiidega seotud erakorralisteks sündmusteks planeerib ametiasutus kuni 2% teenistujate ametipalkade summast.

3.2.7 Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu planeerimisel põhjendab ametiasutus eelarve projekti seletuskirjas ajutiste lepinguliste töötajate rakendamise vajalikkust ja otstarbekust, tuues ära ajutiste lepinguliste tööde loetelu koos planeeritava töötasuga.

3.2.8 Linnaosa valitsus esitab koos oma eelarve projektiga andmed linnaosa halduskogu liikmete arvu, komisjonide liikmete arvu, halduskogude komisjonide esimeeste arvu (v.a halduskogu esimees, kui halduskogu komisjoni esimees) ning halduskogu liikmete ja komisjonide liikmete töötundide arvu kohta kuus.

3.3 Ametiasutuse hallatava asutuse töötajate töötasu planeerimisel lähtutakse ettenähtud korras kinnitatud asutuse struktuurist ja töötajate koosseisunimestikust ning asutuse palgajuhendis sätestatud ametikohtade kuupalgamääradest ning lisatasude, preemiate ja toetuste maksmise põhimõtetest. Uute töökohtade ja/või oluliste struktuuri- ja personalimuudatuste planeerimisel tuleb seda põhjendada eelarve projekti seletuskirjas.

3.4 Ametiasutuste teenistujate ja ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate üldist palgatõusu 2009. aasta eelarve projektis asutused ise ei planeeri. Linnale oluliste valdkondade töötajate ühistel põhimõtetel toimuv palgatõus vaadatakse läbi ja selleks vajalik ressurss lepitakse kokku eelarve menetlemise käigus.

3.5 Lähtudes sotsiaalministri 24. aprilli 2003 määrusest nr 74 “Töötajate tervisekontrolli kord“ ja tulenevalt aasta jooksul kohustusliku tervisekontrolli läbivate teenistujate arvust ning teenuse pakkuja hinnakirjast planeeritakse ametiasutuste teenistujate tervisekontrolli läbiviimise kuludeks 440 krooni tervisekontrolli läbiva teenistuja kohta. Infosaalide teenistujate ning hooldustöötajate vaktsineerimise kuludeks planeeritakse täiendavalt sellele 160 krooni teenistuja kohta.

3.5.1 Arvestades ametiasutuse töökeskkonna riskianalüüsi ja selle alusel koostatud tegevuskava planeeritakse vahendid töötervishoiuarsti otsuse alusel tehtavate kulude hüvitamiseks järgmiselt:

3.5.1.1 nägemisteravust korrigeerivate abivahendite kulude hüvitamiseks kuvariga töötavatele teenistujatele on makstava hüvitise arvestuslikuks summaks 1300 krooni iga neljanda vähemalt pool oma tööaega kuvariga töötava teenistuja kohta aastas;

3.5.1.2 massaaži-, ravivõimlemise või muu taastusravi kulude hüvitamiseks sundasendis töötavale teenistujale on makstava hüvitise arvestuslikuks summaks 880 krooni iga kolmanda sundasendis töötava teenistuja kohta aastas.

3.6 Ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töötervishoiukulud planeeritakse analoogiliselt ametiasutuste nimetatud kuludega, arvestades töökeskkonna riskianalüüsi, selle alusel koostatud tegevuskava ning asutuse tegevuse eripära ja -tingimusi.

3.7 Ametiasutuste teenistujate tööalaseks koolitamiseks (s.h koolituslähetus) planeeritakse vahendid kuni 0,75 ametipalga suuruses summas teenistuja kohta.

3.7.1 Ametiasutuste teenistujate tsentraliseeritud koolituskulud planeerib linnakantselei vastavalt koolitusprioriteetidele ja ametiasutuste koolitusvajadusele.

3.8 Ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate koolitamiseks (s.h koolituslähetus) planeeritakse vahendid arvestades asutusele seatud eesmärke, töötajate koolitusvajadusi, ning asutuse tegevuse eripära ja –tingimusi.

3.9 Ametiasutus ja ametiasutuse hallatav asutus planeerib kulud oma töötajate töö- ja teenistuslähetusteks (lähetuskulud, v.a koolituslähetus) eelarve projekti tegevuskuludes.

4. Infotehnoloogia kulude planeerimine

4.1 Linna eelarves planeeritakse infotehnoloogia kulusid (edaspidi IT kulud) kolmel tasandil alljärgnevalt:

4.1.1 linna tsentraalsed (s.o ametiasutuste ülese otstarbega) IT kulud (toode „IT teenused“), mis planeeritakse eraldi linnakantselei eelarve projektis. Linna tsentraalsete IT kulude eelarve projekti koostab linnakantselei infotehnoloogia teenistus (edaspidi IT teenistus), esitades kulud seletuskirjas prioriteetsuse järjekorras. Linna tsentraalsetesse IT kuludesse arvatud kulusid ametiasutused oma eelarve projektis ei kajasta. Ametiasutused esitavad taotlused linna tsentraalsete IT tegevuskulude ja arendusprojektide kohta elektrooniliselt hiljemalt 1. augustiks 2008 aadressile ITpost@tallinnlv.ee.

4.1.2 ametiasutuse haldusala tsentraalsed IT kulud (s.o kulud mis hõlmavad ametiasutuse hallatavate asutuste üheliigilisi IT kulusid), mis planeeritakse ametiasutuse eelarve projektis eraldi eelarvepositsioonina;

4.1.2.1 ametiasutused teavitavad oma hallatavaid asutusi IT kuludest, mis planeeritakse ametiasutuse eelarve projektis kui haldusala tsentraalsed IT kulud (näiteks: haridusamet teeb ühishanke riist- ja tarkvara (sh arvutite) soetamiseks põhikoolidele ja gümnaasiumidele, milleks vajalikud vahendid planeeritakse haridusameti eelarve projektis, kui ameti haldusala tsentraalne IT kulu),

4.1.2.2 tsentraalsete kuludena võib planeerida kulusid, mille teostamine tsentraalselt on otstarbekam (näiteks: arvutite soetamiseks ühishanke läbiviimine, mis võimaldab hoida kokku hanke teostamise kulusid, annab võimaluse soetada arvutid soodsama hinnaga, tagab kontrolli hallatavatele asutustele soetatava riist- ja tarkvara üle jms).

4.1.3 asutuste korralised IT kulud, mis planeeritakse iga asutuse eelarve projekti majandamiskulude koosseisus infotehnoloogia kuludena.

4.2 asutused planeerivad hiiremattide, arvutikottide, tahmakassettide, andmekandjate jmt soetamiseks vajalikud kulud oma majandamiskulude koosseisus infotehnoloogia riistvara ja tarvikutena.

5. Ametiasutuste investeeringute kava koostamine

5.1 Ametiasutus koostab oma tegevusvaldkonna investeeringute koondkava vormi 2 kohaselt.

5.2 Linnaosade valitsused esitavad oma investeeringute taotlused valdkondade lõikes vormide 2 ja 3 a kohaselt vastavate valdkondade eest vastutavatele ametitele punktis 7.1 nimetatud tähtajal. Perekonnaseisuameti, linnaarhiivi ja linnaosade valitsuste administratiivhoonete investeeringutaotlused esitatakse linnasekretärile.

5.3 Investeeringute koondkava kajastab:

5.3.1 investeeringute projekte, s.o. ühe objekti või enamate üheliigiliste objektide (kinnistu või selle osad ja vallasasjad) ehitamine, rekonstrueerimine (sh renoveerimine) või soetamine. Projektiks võib olla ka eraldiseisev planeering, uuring või muu arendustöö. Projekti maksumusse arvatakse projekti eesmärgi saavutamiseks planeeritavate kõigi kulutuste summa, sh kulutused uuringuteks, projekteerimiseks, ehitamiseks, järelevalveks, seadmete ostmiseks ja montaažiks jm projekti teostamiseks vajalikud kulutused, sh käibemaks;

5.3.2 investeeringuid ameti tegevusvaldkonna üheliigilistest projektidest koosneva programmina. Programmi maksumusse arvatakse kõikide programmi kuuluvate üheliigiliste projektide summaarne maksumus.

5.4 Ametiasutus esitab investeeringute koondkavas andmed kõigi kavandatavate ja jätkatavate investeeringute maksumuse ja nende finantseerimise kohta aastate ning projektide ja programmide lõikes.

5.5 Amet koondab oma tegevusvaldkonna investeeringute koondkavas (vormil 2) enda, oma hallatavate asutuste ning linnaosade valitsuste poolt taotletavad projektid, järjestades need prioriteetsuse järjekorras, teavitades linnaosade valitsusi ameti koondkavasse arvatud investeeringu objektidest.

5.6 Ameti tegevusvaldkonna investeeringute koondkavas tuleb projektide prioriteetsuse määramisel eelistada:

5.6.1 jätkuprojekte, s.o eelnevatel eelarveaastatel alustatud projekte, mis on kajastatud ka linna 2008. aasta eelarve investeeringute kavas;

5.6.2 projekte, mille teostamise esmavajalikkus tuleneb otseselt riigi või linna õigusaktidest;

5.6.3 projekte, mille teostamise vajalikkus tuleneb linna poolt juba sõlmitud lepingutest vm juriidiliselt siduvatest dokumentidest;

5.6.4 ühisprojekte, mille finantseerimine toimub riigieelarve, välisrahastuse ja muude sihtotstarbeliste eraldiste arvelt (kaas- ja omafinantseeritavad projektid).

5.7 Investeeringute koondkavas liigendatakse projektid lähtudes kulutuste liigist (uusehitus, rekonstrueerimine, soetused), tuues eraldi välja projekti kogumaksumuse ja maksumuse eelarveaastate lõikes.

5.8 Projekti ja programmi finantseerimine liigendatakse finantseerimisallikate lõikes. Võimalikud on järgmised allikad: linnaeelarve tulud, sihtotstarbeline eraldis riigieelarvest, välisrahastus (nii eraldised mitteresidentidelt kui ka välisraha vahendamine kodumaiste sihtasutuste kaudu).

5.9 Iga investeeringute kavas esitatud objekti, projekti või programmi kohta koostatakse investeeringuprojekti infokaart vastavalt vormile 3 a. Kui eelarvesse taotletav investeeringuprojekt koosneb mitmest objektist, siis täidetakse lisaks vormile 3 a investeeringu koondsumma selgitus vormi 3 b kohaselt, kus loetletakse investeeringuprojekti kõik objektid koos põhiandmetega.

5.10 Amet esitab oma tegevusvaldkonna investeeringute koondkava vormil 2 ning andmed investeeringuobjektide kohta vormil 3 a ja 3 b paberkandjal ja elektrooniliselt finantsteenistusele koos oma haldusala eelarve projektiga punktis 8.2 nimetatud tähtajaks.

5.11 Lisataotlus esitatakse vormil 11 b koos andmetega investeeringuobjektide kohta vormil 3 a ja 3 b nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal koos põhjaliku seletuskirjaga vastavalt vormile 10 a. Taotlus kooskõlastatakse vastavat ametiasutust kureeriva linnavalitsuse liikmega.

6. Eelarve projekti andmete sisestamine SAP-i

6.1 Ametiasutus sisestab oma haldusala 2009. aastaks prognoositavad tekkepõhised tulud, kulud  ning finantseerimistehingud SAP-i hiljemalt 1. septembriks 2008, kasutades andmete sisestamiseks „eelarvestamise töölaua“ funktsiooni (transaktsioon FMBB) ning eelarve tüüpi „4000“. SAP-i kasutamise juhend on avaldatud veebilehel http://veeb.tallinn.ee/finants/.

6.2 Tulude, kulude ja finantseerimistehingute sisestamisel tuleb lähtuda ühtsetest majandusinfo tunnustest, mis on avaldatud veebilehel http://veeb.tallinn.ee/finants/.

6.3 Ametiasutus sisestab SAP-i andmed enda ja oma hallatavate asutuste 2009. aastal kogutavate tulude kohta asutuste kaupa tululiikide (fondide ja kohustusühikute) lõikes.

6.4 Ametiasutus sisestab SAP-i andmed kavandatavate tegevuskulude kohta linnapea käskkirjaga kehtestatud ametiasutuse haldusala tegevuskulude piirsumma piires asutuste kaupa toodete ja muude eelarvepositsioonide (fondide) ning kululiikide (kohustusühikute) lõikes.

6.5 Kui täiendavate tulude arvelt suurendatakse linnapea käskkirjaga määratud tegevuskulude piirsummat, teavitab ametiasutus sellest finantsteenistust e-posti teel aadressil finantsplaneerimine@tallinnlv.ee.

7. Ametiasutuse haldusala eelarve projekti kooskõlastamine

7.1 Linnavolikogu kantselei kooskõlastab oma eelarve projekti linnavolikogu esimehega.

7.2 Ametid ja linnakantselei kooskõlastavad eelarve projekti ning tegevusvaldkonna investeeringute koondkava neid kureeriva linnavalitsuse liikmega. Perekonnaseisuamet ja linnaarhiiv kooskõlastavad oma eelarve projekti ning investeeringute koondkava eelnevalt linnasekretäriga.

7.3 Linnaosa valitsus esitab täidetud tootekaardid oma toodete kohta vormide 9 a ja 9 b kohaselt kooskõlastamiseks vastava tootevaldkonna eest vastutavale ametile elektrooniliselt hiljemalt 13. augustiks 2008. Amet tagastab kontrollitud ja kooskõlastatud vormid linnaosa valitsusele nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal viseerituna hiljemalt 22. augustiks 2008.

8. Ametiasutuse haldusala eelarve projekti esitamine ja menetlemine

8.1 Linnaosa valitsus esitab oma investeeringute taotlused valdkondade lõikes vormi 2 kohaselt koos infokaartidega (vormil 3) vastava valdkonna eest vastutavale ametile hiljemalt 15. augustiks 2008.

8.2 Ametiasutus esitab oma haldusala 2009. aasta eelarve projekti ning amet oma tegevusvaldkonna investeeringute koondkava finantsteenistusele hiljemalt 1. septembriks 2008 alljärgnevalt:

8.2.1 Linnavolikogu kantselei esitab paberkandjal linnavolikogu esimehe poolt viseeritud eelarve projekti koondi vormidel 1 ja 10 a ning vajadusel vormid 2, 3, 4, 5, 11 a ja 11 b. Elektrooniliselt esitatakse eelarve projekti vormid 1, 8 a, 8 b ja 10 a ning vajadusel 2, 3, 4, 5, 11 a ja 11 b;

8.2.2 Amet esitab paberkandjal vastavat ametit kureeriva linnavalitsuse liikme poolt viseeritud ameti haldusala eelarve projekti koondi vormil 1 koos seletuskirjaga (vormil 10 a), ameti tegevusvaldkonna investeeringute koondkava vormil 2 ja vormid 9 a ja 9 b kõikide oma toodete kohta ja vajadusel ka vormid 4, 5, 11 a ja 11 b. Elektrooniliselt esitatakse eelarve projekti vormid 1, 8 a, 8 b, 8 d ja 10 a ning vajadusel vormid 2, 3, 4, 5, 11 a ja 11 b. Lisaks esitavad ametid oma haldusala eelarve projekti vormid 9 a ja 9 b kõikide oma toodete kohta ning haridusamet vormid 6 ja 7.

8.2.3 Linnaosa valitsus esitab paberkandjal eelarve projekti koondi vormil 1 koos linnaosa valitsuse haldusala seletuskirjaga (vormil 10 b), ametite poolt kooskõlastatud vormid 9 a ja 9 b kõikide oma toodete kohta ning vajadusel vormid 4, 5 ja 11 a. Elektrooniliselt esitatakse eelarve projekti vorm 1 ja 10 b ning vormid 4, 5, 8 a, 8 c, 8 d, 9 a ja 9 b ning vajadusel vorm 11 a.

8.3 Elektrooniliselt esitatakse 2009. aasta eelarve vormid aadressile finantsplaneerimine@tallinnlv.ee, koondades exceli töölehed üheks dokumendiks.

8.4 Küsimuste tekkimisel pöörduda finantsteenistuse finantsplaneerimise osakonna vastavat valdkonda kureeriva teenistuja poole.

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

LISAD 2-9

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2008

korralduse nr  1141-k

LISA 10

 

TOOTE PÜSIANDMED

 

VORM 9 a

 

 

Kood

Toote nimetus

 

 

 

 

Kood

Tootegrupi nimetus

 

 

 

 

Kood

Tootevaldkonna nimetus

 

 

 

 

Ametiasutus

Tootevastutaja (ametikoht)

 

 

 

 

Toote eesmärk

 

 

 

Toote üldine kirjeldus

 

 

 

Toote kvaliteeti või kvantiteeti sätestavad õigusaktid ja standardid

 

Riigi õigusaktid

Paragrahv

 

 

 

 

Linnavolikogu õigusaktid

Paragrahv

 

 

 

 

Linnavalitsuse õigusaktid

Paragrahv

 

 

 

 

Ametkondlikud regulatiivaktid

 

 

 

Toote sihtgrupi nimetus

 

 

Mõõdiku nimetus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märkused, kommentaarid

 

 

 

Ametiasutuse juht (nimi, allkiri)

Tootevastutaja (nimi, allkiri)

Kuupäev

 

 

 

 

 

 

Toote püsiandmete infokaardi koostamisel lähtuda olemasolevate toodete puhul finantsveebis (http://veeb.tallinn.ee/finants/) toodud püsiandmetest.

 


 

TOOTE OPERATIIVANDMED

 

VORM 9 b

 

Kood

Toote nimetus

 

 

 

 

Kood

Tootegrupi nimetus

 

 

 

 

Kood

Tootevaldkonna nimetus

 

 

 

 

Eelarveaasta eesmärgid1

 

 

 

 

 

 

Toote sihtgrupi nimetus

Sihtgrupi suurus

 

 

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

Toote väljundid ja/või tulemused

 

Mõõdiku nimetus

Ühik

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mõõdikute arvutusvalemid

 

 

 

Arvnäitaja nimetus

Ühik

2007

2008

2009

 

Toote normatiivist tulenevad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teostatud/kavandatav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toote eelarve

 

Kood

2007

täitmine

2008

täpsustatud eelarve

2009

eelarve projekt

 

Toote tulud kokku2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toote kulud kokku :

 

 

 

 

 

sellest töötasu

 

 

 

 

 

Märkused, kommentaarid

 

 

 

Ametiasutuse juht (nimi allkiri)

Tootevastutaja (nimi, allkiri)

Kuupäev

 

 

 

 

 

 Selgitus:

1 Eelarveaasta eesmärgile, mis lisatakse määruse „Tallinna linna 2009. aasta eelarve“ eelnõusse, lisada tähis (M).

2 Toote tulud = tulud vastava toote või teenuse osutamisest. Koodi lahtrisse märkida vastava tululiigi fond, lähtudes eelarveklassifikaatorist.

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

LISA 12