Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2007. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 19.06.2008 määrus number 25
Jõustumine:30.06.2008
Redaktsiooni kehtivus:30.06.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

19. juuni 2008 nr 25

 

 

Tallinna linna 2007. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, § 391 lõike 2 alusel ja kooskõlas valla- ja linnaeelarve seaduse § 26, Tallinna põhimääruse § 591 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

 

 

§ 1.  Kinnitada Tallinna linna 2007. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne vastavalt lisale.

§ 2.  Määrus jõustub 30. juunil 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees


 

 

LISA

 

 

Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008
määruse nr 25
“Tallinna linna 2007. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne“
LISA LISA

 

Revisjonikomisjoni arvamus Tallinna linna 2007. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kohta

 

 

 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 391 ja valla- ja linnaeelarve seaduse § 26 lg 5 esitab revisjonikomisjon arvamuse Tallinna linna 2007. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss ja tulemiaruanne

Tallinna konsolideeritud aruandesse on koondatud 24 linna ametiasutuse, 256 hallatava asutuse ning linna valitseva mõju all olevate 11 äriühingu ja 11 sihtasutuse 2007. aasta majandustegevuse tulemused.

Konsolideeritud bilansi maht seisuga 31. detsember 2007 oli 20 389,9 miljonit krooni, seega 763,7 miljoni krooni võrra ehk 3,8% suurem kui 2006. aastal. Käibevara vähenes võrreldes 2006. aastaga 17,4 miljoni krooni, põhivara aga suurenes 781,1 miljoni krooni võrra. Kohustused suurenesid 504,3 miljonit krooni, millest lühiajalised kohustused suurenesid 191,9 miljoni krooni ning pikaajalised kohustused 312,5 miljoni krooni võrra (pangalaenude suurendamine).

Konsolideeritud tegevustulud suurenesid 2007. aastal võrreldes 2006. aastaga 2,4%. Tulud suurenesid maksulaekumiste (tulumaks) ja toodete ning teenuste müügi tulude (haridusalane tegevus, tervishoid) osas, kokku 1 144,9 miljonit krooni. Tegevuskulude kasv oli 11,6%. Põhiliselt suurenesid kulud tööjõule (17,9%) ning muude tegevuskulude (administreerimiskulud 4,7%, majandamiskulud 9,5%) ja intressikulu (33,7%) osas, kokku 940,7 miljonit krooni. 

Konsolideeritud tulemiaruande kohaselt oli kulude (sh amortisatsioonikulu summas 1 226,9 miljonit krooni) ja tulude vahe 2007. aastal 433,0 miljonit krooni.

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Raha jääk aruandeperioodi lõpus oli 863,4 miljonit krooni, mis on 105,7 miljonit krooni vähem kui eelmise aruandeperioodi lõpus. Rahavood põhitegevusest olid kokku 611,5 miljonit krooni, investeerimistegevusest kokku 946,3 miljonit krooni ning finantseerimistegevusest kokku 229,0 miljonit krooni. Võlakirju emiteeriti 661,3 miljoni krooni eest, mis on 188,3 miljonit krooni  enam kui 2006. aastal. Võlakirju lunastati 122,6 miljoni krooni eest ning laene tagastati 94,1 miljoni krooni ulatuses. Lisaks võlakirjade lunastamisele ja laenude tagastamisele tasuti kapitalirendi ja faktooringukohustuste eest kokku 230,2 miljonit krooni.

Konsolideerimata bilanss, tulemiaruanne ja rahavoogude aruanne

Konsolideerimata aruanded on linna 24 ametiasutuse ja 256 hallatava asutuse (edaspidi koos linn) konsolideeritud koondaruanded, mis kajastavad osalusi linna valitseva ja olulise mõju all olevates üksustes soetusmaksumuses.

Linna tulude ja kulude vahe oli 2007. aastal (s.o majandusaasta tulem) 418,7 miljonit krooni. 2007. aasta tulem enne amortisatsiooni oli 570 miljonit. krooni. Samas, kui jätta arvesse võtmata kulude poolelt põhivarade amortisatsioonikulu ja tulude poolelt ka tulu põhivara müügist, kui ühekordse iseloomuga erakorralist tulu, ületasid linna tegevustulud tegevuskulusid olulisel määral. Linna tulem põhivara müügi kasumi ja amortisatsiooni kuludeta on positiivne ja kasvutrendiga – aruandeaastal 488 miljonit krooni, 2006. aastal 421 miljonit krooni ja 2005. aastal 364 miljonit krooni. Aruandeaastal ületas maksutulude ning toodete ja teenuste müügist saadud tulude juurdekasv tegevuskulude kasvu ligi 200 miljoni krooni võrra. Linna tegevuskulud suurenesid aastaga 13%, olles enim mõjutatud tööjõukulude 19%‑lisest ja majandamiskulude 13%‑lisest kasvust. Majandamiskulude suurenemine tulenes peamiselt teenuste ja kaupade üldisest hinnatõusust

Linna bilansimaht kasvas 3,3%, kohustused suurenesid 12,1% ehk 349,3 miljoni krooni võrra. Netovara suurenes 1,7%.

Linna äriühingud

Linna äriühingute tulem kokku 2007. aastal oli negatiivne, suurenedes veelgi 1,7 miljoni krooni võrra (128,3 miljoni kroonini), võrreldes 2006. aastaga. Negatiivse tulemiga lõpetasid 2007. aasta linna 22 äriühingust ja sihtasutusest 7. SA Õpilasmalev 0,3 miljoni kroonine positiivne tulem 2006. aastal muutus ‑0,5 miljoni krooni suuruseks negatiivseks tulemiks 2007. aasta lõpus; SA In Commune Bonum tulem oli ‑246 miljonit krooni (111 miljonit krooni 2007.a.), AS‑i Tallinna Autobussikoondis tulem kahanes ‑82,2 miljoni kroonini (‑82,9 miljonit krooni 2006. a); AS‑i Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis negatiivne tulem suurenes ‑91,2 miljoni kroonini (‑80,7 miljonit krooni 2006. a); AS‑i Tallinna Jäätmekeskus 0,8 miljoni kroonine positiivne tulem 2006. a kahanes ‑0,3 miljoni krooniseks negatiivseks tulemiks 2007. a; AS‑i Lääne-Tallinna Keskhaigla lõpetas 2007. aasta ‑10,0 miljoni kroonise negatiivse tulemiga (‑13,9 miljonit krooni 2006. a); OÜ Vabaduse Väljaku Parkimismaja (endine Paljassaare Sadam AS) vähendas negatiivset tulemit ‑0,19 miljoni kroonini (‑0,24 miljonit krooni 2006. a).

Revisjonikomisjon ei sea kahtluse alla, et linnale kuuluvad äriühingud/ sihtasutused ei ole jätkusuutlikud, vaatamata oma negatiivsele tulemile. Pigem juhib revisjonikomisjon linna tähelepanu sellele, et äriühingud/ sihtasutused peaksid suutma ennast ise ära majandada, paremal juhul ka kasumit teenida. Revisjonikomisjoni arvates ei ole põhjendatud linna äriühingutele pidev pealemaksmine, mis mõne äriühingu puhul suureneb aasta-aastalt (nt AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis), teisel juhul on ebastabiilne (nt SA Õpilasmalev).

Eelarve täitmine

Linna eelarve koostatakse alates 2004. aastast tekkepõhiselt ning alates 2007. aastast täies mahus toote- ja eesmärgipõhiselt. Linna 2007. aasta eelarve täitmise aruanne raamatupidamise aastaaruande koosseisus on esitatud linna koondeelarve täitmisena, milles on koondatud informatsioon eelarves kavandatud eesmärkide täitmiseks tehtavate majandustehingutega kaasnevate bilansimuutuste ja tulemi kujunemise kohta.

Tulud

Linna 2007. aasta lõplikuks eelarve tulude mahuks oli 6 087,8 miljonit krooni, mis täideti 100%‑liselt, s.o summas 6 094,5 miljonit krooni. Tegelikud tulud ületasid kinnitatud eelarve 5,8% võrra. Suurimaks sissetulekuallikaks oli üksikisiku tulumaks, moodustades tulude struktuurist 60,5%. Riiklikud maksud (üksikisiku tulumaks, maamaks) kokku moodustasid tuludest 62,6%, kohalikud maksud (reklaamimaks, parkimistasu, tänavate sulgemise maks) 2,3%, kaupade ja teenuste müük 0,4%, muud tulud 0,9%, tulud majandustegevusest 12,5%, vara müük 1,3%.

Maksutulude täitmine ületas eelarves prognoositut. Väike alatäitmine (98,2%) oli majandustegevusest saadavate tulude osas, kuna mõned linna ametiasutused olid tõusva majanduskasvu tingimustes prognoose tehes olnud liialt optimistlikud. Samuti jäi linnal täitmata linnavara müügi plaan ca 60% ulatuses tulenevalt 2007. aastal alanud kinnisvaraturu jahtumisest. Samas on selge, et linnavara ei ole otstarbekas müüa langeval turul, vaid pigem tuleb vara müüa stabiliseerunud turutingimustes.

Tulenevalt linna heast rahalisest seisust oli linnal võimalik paigutada vabu vahendeid erinevatesse finantsinstrumentidesse, mille tulemusena teeniti linnale finantstulu 15,7 miljonit krooni enam kui eelarves prognoositud.

Kulud

Eelarve kulud koosnevad tegevuskuludest (sh linna reservfond), finantskuludest ja investeeringuprojektide kuludest.

Linna 2007. aasta täpsustatud kulude eelarve (koos lisaeelarvega) moodustas 5 622,7 miljonit krooni, mis täideti 97,4%‑liselt. Mõningal määral esines kulude ületäitmist insenerivõrkude ja kultuurivaldkonna kuludes.

Laenud

Linna 2007. aasta laenukohustused kasvasid 152,9 miljoni krooni võrra. Eelarvelaene maksti tagasi summas 185,3 miljonit krooni, kapitaliliisinguid maksti tagasi 1,8 miljonit krooni.

Vaatamata sellele, et linna laenukohustused on kasvanud, on võlakoormus protsentuaalselt tuludest vähenenud, moodustades 2007. aasta eelarve täitmise puhastuludest 49,4%.

Investeerimistegevus

Linna investeerimistegevus on põhiliselt seotud mittefinantsvarade (põhiliselt kinnisvara, muu põhivara ja seadmed) soetuse ja renoveerimisega, samuti linna tütar- ja sidusettevõtetes linnale finantsvarade soetamisega.

Linna investeerimistegevus moodustas 2007. aastal 1 538,6 miljonit krooni, s.o 87,2% kavandatust. Lõpetamata jäänud investeerimisprojekte jätkatakse 2008. aastal, kandes nende teostamiseks ettenähtud vahendid 2008. aasta eelarvesse (summas 224,5 miljonit krooni).

Oma iga-aastase investeeringute kava kontrollimise käigus tuvastatud asjaoludele tuginedes, on revisjonikomisjon läbi aastate teinud linnaasutustele ettepaneku rangemalt jälgida projektijuhtimise ja omanikujärelevalve lepinguid. Võib väita, et olukord on paranenud, kuid vajab siiski veel parandamist.

Reservfondi kasutamine

Linna reservfondi suuruseks 2007. aastal oli 43,1 miljonit krooni, koos muude reservidega 63,1 miljonit krooni.

Linnavalitsuse reservfondist tehti eraldisi ettenägematute kulutuste katteks 9,4 miljoni krooni ehk 61% ulatuses. Mittetulundusühingutele tehti eraldisi nende tegevuse toetamiseks 2,9 miljoni krooni ulatuses, erinevate ürituste korraldamiseks 1,4 miljonit krooni, sportlaste autasustamiseks 1,1 miljonit krooni. Suuremad eraldised linnavalitsuse reservfondist olid: 2,1 miljonit krooni linnaosade valitsustele täiendavateks heakorratöödeks, 1,6 miljoni krooni ulatuses kaeti AS Tallinna Linnahalli Jäähalli kulusid, 1,4 miljoni krooni eest toetati Põhja-Tallinna Valitsust Kopli liinide lammutustöödel, jne.

Linnaosade valitsused tegid oma reservfondidest eraldisi kokku summas 14 miljonit krooni põhiliselt kultuuri- ja spordiürituste ning vaba aja sisustamise kulude katteks, mittetulundusühingute tegevuse toetamiseks, hoonete, rajatiste ja ruumide korrastamiseks.

Revisjonikomisjon tegi linna 2006.‑2007. aasta reservfondi rahade kasutamise kontrollimise tulemusena ettepaneku arvestada linna eelarve koostamisel traditsiooniliste ürituste rahastamisega eelarvest, mitte reservfondist, nagu paljudel juhtudel praegu toimitakse.

Audiitori järeldusotsus

Tallinna linna 2007. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet auditeeris Ernst&Young Baltic AS. Linna audiitor ei auditeerinud linna valitseva mõju all olevaid üksusi, mis seisuga 31. detsember 2007 moodustasid linna konsolideeritud varadest 15%, kohustustest 28%, 2007. aasta tegevustuludest 22% ning tegevuskuludest 29%. Jõuti järeldusele, et auditeeritud osas kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt grupi finantsseisundit seisuga 31.12.2007, samuti on 2007. aasta majandusaasta finantstulemus ja rahavood kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Ka eelarve täitmise aruanne on olulises osas vastavuses linna poolt kinnitatud eelarvega ja selle muudatustega.

Kokkuvõte

2007. aasta oli linna majandusele, nii nagu kogu Eesti majandusele, edukas. Linna maksevõime oli hea likviidsusega ning see võimaldas aastaringselt paigutada vabu vahendeid finantsinstrumentidesse. Samuti mõjutasid finantstulu positiivselt oodatust kõrgemad rahaturu intressid.

Põhilise osa eelarve tuludest moodustasid maksutulud (64,9% tuludest), mida laekus linnale 4% rohkem kui planeeritud. Tulumaksu prognoositust suurem laekumine on seletatav majanduskasvuga kaasnenud linnaelanike sissetulekute suurenemise ning tööhõive kasvuga.

Revisjonikomisjoni 2007. aasta arvamuses 2006. aasta kohta oli ettepanek töötada välja tegevuskava ja viia ellu kavandatud meetmed linna äriühingute majandustulemuste parandamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks. Komisjonile teadaolevalt ei ole selle ettepanekuga arvestatud ning tänaseks ollakse olukorras, kus 22 linna äriühingust ja sihtasutusest 7 lõpetas majandusaasta negatiivse tegevustulemiga, 1,7 miljonit krooni suurema miinusega kui 2006. aastal.

Revisjonikomisjon ei sea kahtluse alla, et linnale kuuluvad äriühingud/ sihtasutused on jätkusuutlikud vaatamata oma negatiivsele tulemile. Pigem juhib revisjonikomisjon linna tähelepanu sellele, et äriühingud/sihtasutused peaksid suutma ennast ise ära majandada, paremal juhul ka kasumit teenida. Revisjonikomisjoni arvates ei ole põhjendatud linna äriühingutele pidev pealemaksmine, mis mõne äriühingu puhul suureneb aasta-aastalt (nt AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis), teisel juhul on ebastabiilne (nt SA Õpilasmalev).

Ettepanekud

Revisjonikomisjon, analüüsinud Tallinna linna 2007. aasta majandusaasta konsolideeritud aruannet ja eelarve täitmise aruannet, teeb Tallinna Linnavalitsusele järgmised ettepanekud:

1. jätkata eelarvestrateegia aastateks 2009‑2012 tulude suurendamiseks seatud eesmärkide elluviimist, sh välisraha kaasamist võimaldavate projektidega;

2. viia ellu kavandatud meetmed linna äriühingute jätkusuutlikkuse tagamiseks ja selge pikaajalise administratiivpoliitika kehtestamiseks;

3. hakata esitama revisjonikomisjonile iga-aastaselt lühikest ülevaadet linna tütarettevõtete ja sihtasutustele seatud eesmärkide täitmisest ja selgitusi nende eelneva majandusaasta tulemi kujunemise kohta (miks on kasum või kahjum).

Arvamus on läbi vaadatud revisjonikomisjoni 9. juuni 2008 koosolekul.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees