Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve
Tallinna Linnavolikogu 19.06.2008 määrus number 26
Jõustumine:30.06.2008
Redaktsiooni kehtivus:30.06.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

19. juuni 2008 nr 26

 

 

Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõike 1, § 23, § 24 lõike 1, § 25 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud “Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra“ punktide 22.1 ja 23.1 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2007 määruses nr 58 “Tallinna linna 2008. aasta eelarve“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(5) Võtta eelarvelaenu summas 500 000 000 krooni tähtajaga kuni 20 aastat, vastavalt Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 määrusega nr 10 kinnitatud “Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korras“ kehtestatud tingimustele“.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2007 määrusega nr 58 kinnitatud “Tallinna linna 2008. aasta eelarve“ lisades tehakse järgmised muudatused:

1) Lisa 1 “Koondeelarve“ muudetakse vastavalt lisale 1;

2) Lisa 2 “Tulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 2;

3) Lisa 3 “Linnakassa tulud“ muudetakse vastavalt lisale 3;

4) Lisa 4 “Linna asutuste omatulud ja välisrahastus“ muudetakse vastavalt lisale 4;

5) Lisa 5 “Kulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 5;

6) Lisa 6 “Investeerimistegevuse eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 6;

7) Lisa 7 “Finantseerimistegevuse eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 7;

8) Lisa 8 “Rahakäibe prognoos“ vastavalt lisale 8.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 30. juunil 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees


 

LISAD