Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele maksukorralduse seaduse muutmiseks
Tallinna Linnavolikogu 19.06.2008 otsus number 137
Redaktsiooni kehtivus:19.06.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

19. juuni 2008 nr 137

 

 

 

 

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele maksukorralduse seaduse muutmiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 65 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 40 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Esitada Vabariigi Valitsusele maksukorralduse seaduse § 29 punkti 13 muutmise seaduse eelnõu koos seletuskirjaga vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnavalitsusel esitada otsus Vabariigi Valitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008
otsuse nr 137
LISA

 

Maksukorralduse seaduse § 29 punkti 13 muutmise seaduse eelnõu

 

 

 

Maksukorralduse seaduse § 29 punkti 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“13) valla- või linnavalitsusele seoses füüsilisele isikule toetuse määramise, teenuse osutamise, materiaalse abi andmise ja eestkosteasutuse seaduses sätestatud ülesannete täitmisega;“.

 

Ene Ergma

Riigikogu esimees

Tallinn, 2008

 

 

 

 

Seletuskiri maksukorralduse seaduse § 29 punkti 13 muutmise seaduse eelnõu juurde

 

 

 

1. Seaduse eesmärk

Seaduse eesmärk on maksukorralduse seaduse § 29 punkti 13 muutmisega täpsustada valla- või linnavalitsuse õigust saada maksuhaldurilt maksusaladust sisaldavaid andmeid kasutamiseks füüsilisele isikule toetuste määramise ja muu materiaalse abi osutamisega, lisades loetellu õiguse kasutada andmeid ka teenuste (defineeritav kui mitterahaline toetus) osutamisel, samuti laiendada õigust andmete kasutamiseks eestkosteasutuse seaduses sätestatud ülesannete täitmisel.

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs

Eelnõu kohaselt muudetakse maksukorralduse seaduse § 29 punkti 13 ning täpsustatakse ja laiendatakse valla- või linnavalitsuse õigust kasutada maksusaladust sisaldavaid andmeid. Kehtiva seaduse kohaselt võib maksuhaldur avaldada maksusaladust sisaldavat teavet valla- või linnavalitsusele seoses füüsilisele isikule toetuse määramise või muu materiaalse abi osutamisega. Kuigi sotsiaalhoolekande seadus defineerib teenuse kui mitterahalise toetuse, kasutab kehtiv õigus teenuse mõistet laialdaselt, luues vajaduse õigusselguse huvides kasutada ka maksukorralduse seaduses selget ja üheselt mõistetavat määratlust. Seadustega valla- või linnavalitsusele pandud ülesannete täitmiseks on vajalik täpsustada valla- või linnavalitsuse õigust kasutada maksusaladust sisaldavaid andmeid. Rahaliste toetuste määramine ja muu materiaalse abi osutamine on vaid väike osa valla- või linnavalitsuse ülesannetest, mille täitmisel on vajalik kasutada maksusaladust sisaldavaid andmeid.

Sotsiaalhoolekande seaduse § 8 sätestab kohaliku omavalitsusüksuse ühe ülesandena sotsiaalhoolekande korraldamisel sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamise ning sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise.

Sotsiaalhoolekande seaduse § 22‑§ 23 sätestavad riigieelarvest valla- või linnaeelarvesse laekunud vahenditest toimetulekutoetuse maksmise, samuti sätestab seadus valla- või linnavalitsuse õiguse maksta kohaliku omavalitsuse eelarvest täiendavaid sotsiaaltoetusi kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud tingimustel ja korras. Nende ülesannete täitmiseks annab maksukorralduse seaduse § 29 punkt 13 sõnaselgelt võimaluse saada isiku maksusaladust sisaldavaid andmeid.

Kohalikul omavalitsusüksusel on kohustus korraldada sotsiaalteenuseid. Sotsiaalhoolekande seaduse § 41 kohaselt kaetakse kohaliku omavalitsuse eelarvest omavalitsusüksuse sotsiaalhoolekandekulud, mida ei finantseerita riigieelarvest. Sotsiaalhoolekande seaduse § 45 lõike 1 kohaselt võib isikult võtta temale või tema perekonnale osutatava sotsiaalteenuse eest tasu. Võetav tasu oleneb teenuse mahust, maksumusest ja teenust saava isiku ning tema perekonna majanduslikust olukorrast. Näitena saab siin nimetada kulukamaid teenuseliike – hooldamist üldhooldekodus, eluruumide kohandamist. Maksukorralduse seaduse § 29 punkti 13 kehtiv redaktsioon ei sätesta sõnaselgelt võimalust kasutada sotsiaalteenuste osutamise otsustamiseks maksusaladust sisaldavaid andmeid, sest teenuse osutamist ei saa samastada toetuse määramise või muu materiaalse abi osutamisega. Valla- või linnavalitsusel peab olema võimalus hinnata teenust vajavate isikute või nende seadusjärgsete ülalpidajate tegelikke materiaalseid võimalusi, et kasutada otstarbekalt teenuste osutamisele kulutatavaid eelarvelisi vahendeid. Seaduse täpsustatud ja üheselt mõistetav sõnastus annab valla- või linnavalitsusele kindlustunde toimingute seaduspärasuses.

Kohalikud omavalitsusüksused pakuvad oma elanikele rida teenuseid, mille eest võetakse isikult tasu, kuid kus võetava tasu suurust on sotsiaalsetest põhjustest tulenevalt vajalik vähendada. Näitena saab siin nimetada tasu lasteaiakoha, koolitoidu, õpilaskodu, transporditeenuse eest. Maksukorralduse seaduse § 29 punktist 13 ei tulene otseselt valla- või linnavalitsuse õigus teenuste eest võetava tasu suuruse otsustamisel, tasu vähendamisel kasutada maksusaladust sisaldavaid andmeid, sest teenuse tasu vähendamist ei saa samastada materiaalse abi osutamisega. Valla- või linnavalitsusel peab olema võimalus hinnata teenust tarbivate isikute või nende seadusjärgsete ülalpidajate tegelikke materiaalseid võimalusi, et ennetada või leevendada isikute toimetulekuraskusi. Seaduse täpne sõnastus annab valla- või linnavalitsusele kindlustunde toimingute seaduspärasuses.

Sotsiaalhoolekande seaduse § 8 sätestab kohaliku omavalitsusüksuse ühe ülesandena eestkosteasutuse töö korraldamise. Eestkosteasutuse seadusest tulenevad ülesanded on korraldada lapsendamist koostöös maavanemaga, lapse hooldamist perekonnas, kelle liikmete hulka laps ei kuulu, vanemliku hoolitsuseta laste ja piiratud teovõimega isikute eestkostet; eestkosteasutus määrab täisealistele teovõimelistele isikutele hooldaja, annab vanematele või eestkostjatele nõusolekuid alaealistele kuuluva varaga tehingute tegemiseks, annab kohtule arvamusi ja seisukohti alaealist või eestkostet puudutavates menetlustes. Eestkosteasutuse ülesannete täitmisel on valla- või linnavalitsusel vajalik hinnata isikute majanduslikku olukorda. Näitena saab nimetada lapse perekonnas hooldamisele suunamise otsustamisel hoolduspere ja eestkostja valikul hooldajaks või eestkostjaks pakutava isiku toimetuleku hindamist. Maksukorralduse seaduse § 29 punkt 13 ei võimalda kasutada maksusaladust sisaldavaid andmeid, sest eestkosteasutuse ülesannete täitmist ei saa samastada toetuse määramise või materiaalse abi osutamisega.

Sisuliselt on seadusandja pannud kohaliku omavalitsuse sundolukorda, kus valla- või linnavalitsusel lasub kohustus  kaitsta isikute õigusi ning tagada nende sotsiaalne toimetulek, kuid nende kohustuste täitmiseks vajalikud vahendid võimaldavad erinevat tõlgendust või on seaduses sätestamata. Kuna põhiseadus sätestab eraelu puutumatuse kaitse, peaks seaduses olema konkreetselt ära toodud, missuguste toimingute tegemisel on valla- või linnavalitsusel õigus saada maksusaladust sisaldavat teavet. Eelnõu kohaselt täpsustatakse seaduse sõnastust ja laiendatakse ülesannete ringi, mille täitmiseks saab maksuhaldur valla- või linnavalitsusele avaldada maksusaladust sisaldavat teavet. Uus regulatsioon efektiivistab valla- või linnavalitsuste tegevust seadustest tulenevate ülesannete täitmisel ega kahjusta maksusaladust sisaldavate andmete subjekti õigusi, kuna toetuste, teenuste ja soodustuste saamisel on isikul seadustest tulenev kohustus esitada tõeseid andmeid.

3. Eelnõu terminoloogia

Eelnõu kasutab kehtivas õiguses kasutatavaid mõisteid.

4. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele

Eelnõu on kooskõlas rahvusvaheliste lepingute ja Euroopa Liidu õiguse põhimõtetega.

5. Seaduse mõjud

Seaduse vastuvõtmine suurendab valla- või linnavalitsuste töö efektiivsust teenuste osutamise ja teenuste osutamise eest tasu võtmise otsustamisel, teenuste eest makstava tasu vähendamise otsustamisel, eestkosteasutuse töö korraldamisel.

6. Seaduse rakendamiseks vajalikud kulutused

Seaduse rakendamine ei nõua täiendavaid kulutusi. Maksu- ja Tolliamet on teinud maksusaladust sisaldava teabe kättesaadavaks valla- või linnavalitsusele läbi X‑tee. Seaduse muutmine ei too kaasa Maksu- ja Tolliameti töökoormuse suurenemist.

7. Seaduse jõustumine

Eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu lihthäälteenamus. Seadus jõustub üldises korras.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees