Tallinna Linnavolikogu 19.06.2008 otsus number 146.
Tuukri tn 1, 1a ja 1b kruntide ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine kesklinnas

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tuukri tn 1,1a ja 1b kruntide ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Tlv k 1325 29.06.2007
2 Tallinna jäätmehoolduseeskiri Tvk m 6 08.03.2007 15.03.2007
3 Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014 Tvk o 329 16.11.2006
4 Tuukri tn 1, 1 ja 1B kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Tlv k 852 04.05.2005
5 Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu kehtestamine Tvk m 54 09.12.2004 16.12.2004 RT IV, 08.08.2013, 40
6 Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus Tvk m 19 27.05.2004 01.07.2004 RT IV, 08.08.2013, 59
7 Tallinna üldplaneeringu kehtestamine Tvk m 3 11.01.2001 18.01.2001
8 Tallinna Põhjamagistraali detailplaneeringu kehtestamine Tvk o 34 06.04.1995 06.04.1995