Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Põõsa tee 1 kinnistu jagamisel tekkiva kinnistu Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnistule valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 18.06.2008 korraldus number 1104
Redaktsiooni kehtivus:18.06.2008 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. juuni 2008 nr 1104-k

 

 

Põõsa tee 1 kinnistu jagamisel tekkiva kinnistu Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnistule valitseja määramine 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Võlaõigusseaduse § 116 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lõikega 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12 ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 23. aprilli 2008 korraldusest nr 722-k „Põõsa tee 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja kinnistul kasvavate tammede kohaliku kaitse alla võtmise algatamine“ ning arvestades Aktsiaselts TTP 19. novembri 2007 avaldust nr 51:

 

 

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Aktsiaseltsilt TTP (äriregistrikood 10093511, asukoht Mähe tee 1, Tallinn) Põõsa tee 1 (kinnistusregistriosa nr 2996801, katastritunnus 78402:203:7501, pindala 3692 m2, sihtotstarve elamumaa) kinnistu jagamisel tekkiv Randvere tee tänavamaa laiendamiseks ette nähtud avaliku kasutusega transpordimaa sihtotstarbega kinnistu pindalaga
202 m² vastavalt korralduse lisaks olevale skeemile järgmiste tingimustega:

1.1 kinnistu tasuta võõrandamise asjaõigusleping sõlmitakse 3 kuu jooksul arvates kinnistu jagamise maakatastris registreerimisest;

1.2 Tallinna linnal ja Aktsiaseltsil TTP on õigus kinnistu tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda kui detailplaneeringut ei kehtestata 3 aasta jooksul kinnistu tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest arvates;

1.3 Tallinna linnal on õigus kinnistu tasuta võõrandamise lepingust taganeda kui kinnistu omanik ei ole ilmunud kinnistu tasuta võõrandamise asjaõiguslepingut sõlmima 6 kuu jooksul kinnistu jagamise maakatastris registreerimisest arvates;

1.4 kui kinnistu omanik ei täida punktis 1.3 nimetatud asjaõiguslepingu sõlmimise kohustust, maksab ta Tallinna linnale leppetrahvi 1000 krooni päevas iga tähtaega ületava päeva eest.

2. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud kinnistu valitsejaks kinnistu Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest.

3. Tallinna Maa-ametil:

3.1 tasuda punktis 1 nimetatud kinnistu omandamisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõiv;

3.2 teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile TTP ja Tallinna Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082)
30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea 

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2008

korralduse nr 1104-k

LISA

 

Põõsa tee 1 kinnistu piiride ja Tallinna linnale omandatava osa asukoha skeem

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär