Tähe tn 2a maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 1840 maa osaline mittetagastamine

Tallinna Linnavalitsus 18.06.2008 korraldus number 1093

Redaktsiooni kehtivus 18.06.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. juuni 2008 nr 1093-k

 

 

Tähe tn 2a maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 1840 maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 3, § 6 lg 1, lg 2 p 3 ja p 4, § 13, § 15 lg 1 ja lg 2, § 36 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56, 56¹, 56², 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 31. augusti 1998 otsus nr 10168, millega on Tallinnas, Tähe tänav 2 / Rahu tänav 2 / Raudtee tänav 49, endisel kinnistul nr 1840 asunud krundi suurusega 5463 m² suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik; Vabariigi Valitsuse 2. oktoobri 2002 korraldus nr 644-k, millega kiideti heaks Eesti Vabariigi ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku vahelise kavatsuste protokolli eelnõu; 4. oktoobril 2002 allkirjastatud kavatsuste protokoll, millega lepiti kokku, et Ristija Johannese kirik ja kogudusemaja ning hoonete alune ja nende teenindamiseks vajalik maa jäetakse Eesti Vabariigi omandisse ja antakse Siseministeeriumi valitsemisele; Tallinna Linnavalitsuse 17. septembri 2003 korraldus nr 2060-k, millega on kehtestatud Rahu tn 2 ja 2a kruntide detailplaneering Nõmme linnaosas; Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku 11. veebruaril 2008 Tallinna Maa-ametile esitatud avaldus, millega kirik taotleb Tähe tn 2a maa tagastamist ja tagastamata jääva maa eest kompensatsiooni; OSAÜHINGU NIVELLO 27. juunil 2007 koostatud katastriüksuse plaan (töö nr 05/07); maa tagastamise toimiku nr 346 materjalid:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Tähe tn 2a;

1.2 pindala: 431 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1840 pindalaga 5463 m2) järgmisele isikule:

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik, registrikood 80208476, aadress Wismari tn 32, Tallinn.

3. Tagastataval maal ehitised puuduvad, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 3. juunil 2008.

4. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401, viitenumber 5238050050050225.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

5. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 taluda Asjaõigusseaduse § 158¹ ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt;

5.3 järgida Tähe tn 2a krundil Looduskaitseseaduse §-s 45 ja Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusega nr 45 „Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ sätestatud tingimusi kõrghaljastuse säilitamisel.

6. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustumisest.

7. Mitte tagastada endise kinnistu nr 1840 maa-ala suurusega 933 m², kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad aadressiga Rahu tn 2a teistele isikutele kuuluvad hooned ja maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

8. Alustada mittetagastatava maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

9.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär