Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Tervisekoalitsiooni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 18.06.2008 määrus number 46 [RT IV, 27.06.2013, 56]
Jõustumine:23.06.2008
Redaktsiooni kehtivus:23.06.2008 - ... [RT IV, 27.06.2013, 56]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    18. juuni 2008 nr 46

 

 

 

 

 

Tallinna Tervisekoalitsiooni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 501 lg 1–5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 otsuse nr 66 „Tallinna rahvastiku tervise arengukava 2008-2015” p 5.

 

 

 

 

 

§ 1. Komisjoni moodustamine

(1) Moodustada Tallinna Tervisekoalitsioon (edaspidi komisjon). Komisjon tegutseb Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatise komisjonina.

(2) Komisjoni eesmärk on tagada Tallinna rahvastiku tervise arengukava elluviimine.

§ 2. Komisjoni tegevus

(1) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast määrusest.

(2) Komisjoni teenindab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

§ 3. Komisjoni ülesanded

Komisjoni pädevuses on:

1) koordineerida Tallinna rahvastiku tervise arengukava 2008- 2015 elluviimist;

2) määratleda algava kalendriaasta tegevuse prioriteedid;

3) kinnitada tegevuskavad;

4) kuulata ja hinnata linnaelanike tervisekäitumist käsitlevaid ülevaateid ning määrata kindlaks tervise edendamiseks vajalikud ressursid;

5) teha koostööd linnavalitsuse teiste komisjonidega linnaelanike tervisega seonduvate probleemide lahendamiseks;

6) kajastada oma tegevust meedias;

7) teha linnavalitsusele ettepanekuid Tallinna rahvastiku tervise arengukava 2008-2015 rakendamise küsimustes.

§ 4. Komisjoni töö korraldamine

(1) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord kvartalis.

(2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sh esimees või aseesimees.

(3) Komisjon teeb otsused poolthäälte enamusega.

(4) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

(5) Komisjoni koosolekud protokollitakse ja otsused vormistatakse 3 tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest ning nendele kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Koosoleku dokumente säilitab komisjoni sekretär.

§ 5. Komisjoni koosseis

(1) Komisjon on kuni 35-liikmeline.

(2) Komisjoni liikmed kinnitab ja komisjoni koosseisu muudab linnavalitsus korraldusega.

(3) Komisjoni esimees on Tallinna linnapea.

(4) Komisjoni aseesimees on Tallinna abilinnapea sotsiaalhoolduse ja -kindlustuse, tervishoiu, narkomaania ja AIDS-i ennetustegevuse valdkonnas.

(5) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

(6) Komisjoni kuuluvad linnavolikogu liige, valdkonda kureeriv abilinnapea, linna ametiasutuste juhid, Tallinna Tervisekaitsetalituse juht, Tallinna ülikoolide esindajad, mittetulundusühingute esindajad  ja teised olulised otsustajad.

§ 6.  Komisjoni sekretär

(1) Komisjoni sekretär on komisjoni liige.

(2) Komisjoni sekretär:

1) korraldab komisjoni tööd;

2) valmistab ette komisjoni koosoleku päevakorrapunktid;

3) protokollib komisjoni koosolekud.

§ 7. Komisjoni õigused

Komisjonil on õigus:

1) saada linna asutustelt tööks vajalikke dokumente, õiendeid ja muid andmeid;

2) esitada linnavalitsusele ettepanekuid Tallinna rahvastiku tervise arengukava 2008-2015 rakendamise küsimustes;

3) moodustada töögruppe.

§ 8. Komisjoni tegevuse lõpetamine

Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 9.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 23. juunil 2008.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär