Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Tervisekoalitsiooni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 18.06.2008 määrus number 46 [RT IV, 27.06.2013, 56]
Jõustumine:23.06.2008
Redaktsiooni kehtivus:12.10.2019 - ... [RT IV, 09.10.2019, 25]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 02.10.2019 nr 29 [RT IV, 09.10.2019, 4 - jõust. 12.10.2019]

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    18. juuni 2008 nr 46

 

 

 

 

 

Tallinna Tervisekoalitsiooni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 501 lg 1–5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 otsuse nr 66 „Tallinna rahvastiku tervise arengukava 2008-2015“ p 5.

 

 

 

 

 

       

§ 1. Komisjoni moodustamine

(1) Moodustada Tallinna Tervisekoalitsioon (edaspidi komisjon). Komisjon tegutseb Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatise komisjonina.

(2) Komisjoni eesmärk on tagada Tallinna rahvastiku tervise edendamise arengukava elluviimine.
[RT IV, 09.10.2019, 4 - jõust. 12.10.2019]

§ 2. Komisjoni tegevus

(1) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast määrusest.

(2) Komisjoni teenindab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

§ 3. Komisjoni ülesanded

Komisjoni pädevuses on:

1) koordineerida Tallinna rahvastiku tervise edendamise arengukava elluviimist;

2) kinnitada algava kalendriaasta tegevuse prioriteedid;

3) määrata kindlaks tervise edendamiseks vajalikud ressursid, toetudes tõenduspõhistele linnaelanike tervisekäitumist käsitlevatele ülevaadetele;

4) teha linnaelanike tervisega seonduvate probleemide lahendamiseks koostööd linnavalitsuse teiste komisjonidega;

5) kajastada kavandatud tegevusi meedias;

6) teha linnavalitsusele ettepanekuid Tallinna rahvastiku tervise edendamise arengukava rakendamise küsimustes.
[RT IV, 09.10.2019, 4 - jõust. 12.10.2019]

§ 4. Komisjoni töö korraldamine

(1) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolekud toimuvad vajadust mööda, kuid vähemalt kaks korda aastas.
[RT IV, 09.10.2019, 4 - jõust. 12.10.2019]

(2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sh esimees.
[RT IV, 09.10.2019, 4 - jõust. 12.10.2019]

(3) Komisjon teeb otsused poolthäälte enamusega.

(4) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

(5) Komisjoni koosolekud protokollitakse ja otsused vormistatakse 3 tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest ning nendele kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Koosoleku dokumente säilitab komisjoni sekretär.

§ 5. Komisjoni koosseis

(1) Komisjon on kuni 35-liikmeline.

(2) Komisjoni liikmed kinnitab ja komisjoni koosseisu muudab linnavalitsus korraldusega.

(3) Komisjoni esimees on sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriv Tallinna abilinnapea.
[RT IV, 09.10.2019, 4 - jõust. 12.10.2019]

(4) [Kehtetu - RT IV, 09.10.2019, 4 - jõust. 12.10.2019]

(5) [Kehtetu - RT IV, 09.10.2019, 4 - jõust. 12.10.2019]

(6) Komisjoni kuuluvad linna ametiasutuste juhid, linnaosade vanemad, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindaja ja teised eksperdid.
[RT IV, 09.10.2019, 4 - jõust. 12.10.2019]

§ 6.  Komisjoni sekretär

(1) Komisjoni sekretär on komisjoni liige.

(2) Komisjoni sekretär:

1) korraldab komisjoni tööd;

2) valmistab ette komisjoni koosoleku päevakorrapunktid;

3) protokollib komisjoni koosolekud.

§ 7. Komisjoni õigused

Komisjonil on õigus:

1) saada linna asutustelt tööks vajalikke dokumente, õiendeid ja muid andmeid;

2) esitada linnavalitsusele ettepanekuid Tallinna rahvastiku tervise edendamise arengukava rakendamise küsimustes;
[RT IV, 09.10.2019, 4 - jõust. 12.10.2019]

3) moodustada töögruppe.

§ 8. Komisjoni tegevuse lõpetamine

Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 9.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 23. juunil 2008.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär