Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kristiine Sotsiaalkeskuse põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 18.06.2008 määrus number 47
Jõustumine:23.06.2008
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus:23.06.2008 - 01.01.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 12.12.2012 nr 73, jõustumine 01.01.2013

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     18. juuni 2008 nr 47

 

 

 

 

 

Kristiine Sotsiaalkeskuse põhimäärus

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ning Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra p 2.6 alusel.

 

       

 

§ 1.  Üldsätted

(1) Kristiine Sotsiaalkeskus (edaspidi keskus) on Tallinna linna hoolekandeasutus, mis tegutseb päevakeskusena. Keskuse tegevuse eesmärk on sotsiaalteenuste osutamine ja arendamine, et soodustada ja säilitada Kristiine linnaosa eakate, puuetega inimeste, lastega perede ja teiste abivajajate toimetulekut.

(2) Keskuse ametlik nimi on Kristiine Sotsiaalkeskus.

(3) Keskuse asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Sõpruse puiestee 5, 10615 Tallinn.

(4) Keskus on Kristiine Linnaosa Valitsuse (edaspidi linnaosa valitsus) hallatav asutus.               (5) Keskuses tegutseb talle kinnitatud eelarve piires. Keskusel on oma nime ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ja dokumendiplangid. Keskusel võib olla oma sümboolika.

(6) Keskuse põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) linnaosa valitsuse ettepanekul.

(7) Keskus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnaosa vanema korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

 

§ 2. Struktuur

(1) Oma ülesannete täitmiseks on keskusel linnaosa valitsusega kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.

(2) Keskuse koosseisu kuuluvad laste päevakeskus ja eakate päevakeskus.

 

§ 3. Teenused

(1) Keskus osutab järgmisi teenuseid:

1)  päevakeskuse teenus;

2)  psühholoogiline nõustamine;

3)  perede ja laste nõustamine;

4)  arendusrühm laste päevakeskuses;

5)  sotsiaalprogramm / sotsiaalne rehabilitatsioon.

(2) Lähtudes Tallinna linna vajadustest võib keskus osutada oma klientidele teisi teenuseid, mille eesmärk on tagada neile võimalus osaleda aktiivselt ühiskonnaelus ja parandada nende toimetulekut.

(3) Keskus võib osutada toimetulekut soodustavaid tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestab linnaosa vanem.

 

§ 4. Ülesanded

Eesmärgist tulenevalt täidab keskus järgmisi ülesandeid:

1)  korraldab huvi- ja klubilist tegevust ning ühisüritusi;

2)  osutab toimetulekut soodustavaid teenuseid (toitlustamine, isikliku hügieeni ja pesupesemisega seotud teenused, vajaduse korral ka muud teenused);

3)  osutab resotsialiseerivaid teenuseid, sh rehabilitatsiooniteenust;

4)  osutab laste päevakeskuse ja eakate päevakeskuse teenust;

5)  korraldab täiendus- ja võrgustikukoolitusi, teabepäevi ja seminare;

6)  korraldab uuringuid oma tegevusega seotud valdkondades;

7)  arendab koostööd teiste linna- ja riigiasutuste, mittetulundusühingute ja sihtasutustega nii kodu- kui ka välismaal;

8)  kirjastab ja levitab oma tegevusega seotud trükiseid;

9)  tegutseb üliõpilaste praktikabaasina.

 

§ 5. Vara ja vahendid

(1) Keskus on linnavara valitsema volitatud asutus, kellele linnaosa valitsus on oma valitsemisel oleva vara valdusesse andnud.

(2) Keskuse valduses oleva linnavaraga võib tehinguid sooritada üksnes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras ning selle üle peetakse arvestust linnavalitsuse õigusaktides kehtestatud korras.

(3) Keskus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna linna õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi. Eraldistest ja annetustest peab keskus teavitama linnaosa valitsust ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse.

§ 6. Juhtimine

(1) Keskust juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

(2)   Keskuse juhatajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa vanem.

(3)   Keskuse juhataja:

1)  juhib keskust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab isiklikku vastutust keskuse üldseisundi, varade säilimise, arengu ja eelarveliste vahendite õiguspärase ja sihtotstarbelise kasutamise eest;

2)  korraldab keskuse valdusesse antud vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib keskuse finantsmajanduslikku tegevust;

3)  teostab tehinguid  põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires ja üksnes linna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras;

4)  tegutseb keskuse nimel ja esindab keskust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

5)  kooskõlastatult linnaosa vanemaga kinnitab keskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (palgajuhendi). Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise keskuse juhatajale otsustab linnaosa vanem;

6)  kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepinguid;

7)  volitab vajaduse korral juriidilisi ja füüsilisi isikuid esindama keskust kohtus, riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

8)  kinnitab keskuse töösisekorraeeskirjad;

9)  annab oma pädevuse piires keskuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

10)  esitab linnaosa valitsusele linna õigusaktides kehtestatud korra kohaselt keskuse eelarve projekti, keskuse alaeelarve ning vastutab selle täitmise eest;

11)  vastutab  keskuse valduses oleva vara heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest, eelarvevahendite sihipärase ja säästliku kasutamise eest;  

12)  on keskuse eelarve vastutav täitja;

13)  korraldab keskusele saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist;

14)  täidab muid ülesandeid.

(4)    Keskuse juhatajat asendab juhataja asetäitja või linnaosa vanema käskkirjaga määratud isik.

 

§ 7. Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

(1)  Keskuse juhtimist ja tegevust kontrollib linnaosa valitsus.

(2) Keskuse raamatupidamisarvestust ja ‑aruandlust korraldab riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras tsentraliseeritult linnaosa valitsus.

(3) Keskus koostab aruandeid eelarve täitmise kohta ning statistilisi aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

(4) Teenistuslikku järelevalvet keskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

 

§ 8. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu    linnavalitsuse ettepanekul.

(2) Kui keskuse ümberkorraldamise otsuses ei ole sätestatud teisiti, lähevad keskuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga linnaosa valitsusele.

(3)  Asutuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

 

§ 9. Määruse kehtetuks tunnistamine

 Tallinna Linnavalitsuse 9. oktoobri 2002 määruse nr 110 „Kristiine Sotsiaalkeskuse põhimääruse kinnitamine” punktiga 2 kinnitatud Kristiine Sotsiaalkeskuse põhimäärus tunnistatakse kehtetuks.

§ 10. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 23. juunil 2008.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär