Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituse andmine Toomas Sepale
Tallinna Linnavalitsus 11.06.2008 korraldus number 1078
Redaktsiooni kehtivus:11.06.2008 - ...

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. juuni 2008 nr 1078-k

 

 

Volituste andmine Toomas Sepale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2008 otsusega nr 89 „Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008–2013“:

 

 

1. Volitada linnasekretär Toomas Seppa Tallinna linna nimel alla kirjutama „Arvutikaitse 2009“ koostöö raamlepingule (lisa).

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Vaata Maailma Sihtasutusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 11. juuni 2008

korralduse nr 1078-k

LISA

 

 

 

 

 

KOOSTÖÖ RAAMLEPING

Arvutikaitse 2009 Partneriga

 

Tallinnas,                                                                                              . juuni 2008

 

 

Käesoleva Koostöö raamlepingu (edaspidi Leping) on sõlminud

Vaata Maailma Sihtasutus (edaspidi Vaata Maailma), mida esindab juhataja Ain Järv ja

Tallinna linn, asukohaga Vabaduse väljak 7, Tallinn, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse ..................... korralduse nr .... -k alusel linnasekretär Toomas Sepp,

 

keda edaspidi nimetatakse koos Pool või Pooled.

 

Võttes arvesse, et      23. mail 2006 on sõlmitud Arvutikaitse 2009 Koostööleping (lisatud Lepingule);

Võttes arvesse, et      Partner on Eesti infoühiskonna arengus määravat rolli omav innovaatiline organisatsioon, mis pakub e-teenuseid kogu elanikkonnale ja ettevõtetele;

Võttes arvesse, et      Partner on jõudnud järeldusele, et arvutikasutusega seonduvate riskide praegune tase ja areng nõuab kõrgema turvalisusega tuvastusvahendite kasutamist;

Võttes arvesse, et      Partner soovib tõsta oma töötajate ja klientide arvutikasutuse turvataset;

Võttes arvesse, et      Partner soovib suurendada oma e-teenuste kasutusmugavust, kasutajasõbralikkust ning pakutavate teenuste valikut

 

on Pooled leppinud kokku järgnevas:

 

1. EESMÄRK

1.1. Lepingu sõlmimisega saab Tallinna linn Arvutikaitse 2009 koostöölepingu Partneriks.

1.2. Pooled kinnitavad kavatsust anda oma panus Poolte ühisesse eesmärki muuta Eesti kõige turvalisema infoühiskonnaga riigiks aastaks 2009.

1.3. Eesmärgi saavutamiseks teevad Pooled koostööd ID-kaardi ja teiste avaliku võtme

infrastruktuuri (Public Key Infrastructure ehk PKI) ning tugeva krüptograafia lahendustel

põhinevate rakenduste massiliseks juurutamiseks ning arendamiseks.

1.4. Poolte eesmärk on saavutada 2009. aastaks ID-kaardi kui ühe peamise elektroonilise

isikutuvastusvahendi massiline kasutamine elektroonilistes kanalites.

1.5. Eesmärgi saavutamiseks teevad Pooled koostööd ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutamise propageerimiseks ja kasutuselevõtuks nii Partneri töötajate kui klientide seas.

 

2. POOLTE KOOSTÖÖ SISU

2.1. Poolte koostöö põhineb Poolte heal koostöötahtel ja ühisel huvil tõsta arvuti- ja e-teenuste kasutamise turvalisust eeskätt lõppkasutaja tasemel.

2.2. Pooled teevad koostööd järgmistes valdkondades:

2.2.1. Poolte ühiste klientide ja Partneri töötajate arvutiturvaalase teadlikkuse tõstmine ning ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutamise koolitamine.

2.2.2. Partneri töökohtade, töötajate ja klientide varustamine ID-kaardi lugejatega.

2.2.3. Avalikkuses turvalise arvutikasutuse propageerimine ja edendamine.

2.2.4. Pooled panustavad Lepingusse nende käsutuses olevate ressurssidega, kattes sisemised kulud ise. Pooled otsivad koos viise, jõudmaks ühiste klientide teavituse, koolituse ja motiveerimiseni. Klientidele ja avalikkusele suunatud tegevustele, sh klientide koolitamiseks otsivad Pooled koostöös finantseerimise allikaid.

 

3. VAATA MAAILMA ROLL

3.1 Vaata Maailma toetab Partnerit Lepingu eesmärgi täitmisele suunatud tegevustes, sh tegevustes, mis on suunatud Partneri töötajate ja klientide arvutiturvaalase teadlikkuse ja oskuste tõstmisele ning Partneri ID-sõbralikuks saamisel lähtuvalt Lepingu Lisa 1 kriteeriumitest, sh:

3.1.1. varustab Partnerit infoga ja lähtematerjalidega täiendavalt kokku lepitud mahus ja tingimustel;

3.1.2. koolitab tasuta Partneri koolitusspetsialiste ja klienditoe töötajaid täiendavalt kokku lepitud mahus;

3.1.3. hindab organisatsiooni ID-sõbralikkust lähtuvalt Lepingu Lisas 1 loetletud kriteeriumitest, kasutades hindamiseks enda eksperte või vajalikke teadmisi omavaid kolmandaid osapooli;

3.1.4. tunnustab avalikult ID-sõbralikkuse kriteeriumitele vastavaid Partnereid. ID-sõbralik Partner saab õiguse kasutada ID-sõbraliku organisatsiooni märki oma elektroonilistes ja füüsilistes kanalites.

3.1.5. algatab, korraldab ja koordineerib ühiseid projekte Partneritega, mis on suunatud Partnerite töötajatele ja klientidele;

3.1.6. nõustab Partnerit Lepingu elluviimisega seotud küsimustes.

3.1.7. taotleb ühiste tegevuste rahastamist ühistest ja avalikest allikatest, sh struktuurifondidest.

 

4. PARTNERI ROLL

4.1. Organisatsiooni-siseste tegevuste osas:

4.1.2. oma töötajate koolitamine, tagades vähemalt ID-kaardi ja Mobiil-ID koolituse läbimise töötajate poolt ning vastava teadmiste järelkontrolli. Eesmärk on saavutada olukord, kus töötajatel tekib ID-kaardi ja Mobiil-ID praktilise kasutamise kogemus ning suutlikkus anda klientidele esmast nõu nende vahendite kasutuselevõtmiseks;

4.1.2.1. võimalusel soodustab Partner täiendavalt ID-kaardi ja Mobiil-ID teadmiste ja oskuste omandamist, sidudes need motivatsiooniprogrammidega;

4.1.3. töökohtade varustamine ID-kaardi lugejate ja tarkvaraga ning töötajate Mobiil-ID lepingute sõlmimise soodustamine (eelduseks teenuse olemasolu mobiilside operaatoril);

4.1.4. digitaalse asjaajamise propageerimine ja eelistamine asjaajamisviisina, sh digiallkirjastatud dokumentide kasutamine;

 

4.2. Partneri klientidele suunatud tegevuste osas:

4.2.1. ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutamise võimaldamine ning soodustamine nii füüsilistes esindustes kui e-kanalites. Sealhulgas kliendiarvutite varustamine kaardilugejate ja vajaliku tarkvaraga, vajaliku abiinfo lisamine ja/või sellele viitamine;

4.2.2. ID-kaardi ja Mobiil-ID-ga autentimise kui turvalisemate viiside esmasteks ja kliendisõbralikeks muutmine, teiste autentimisviiside taustale viimine, lõppeesmärgiga neist loobuda;

4.2.3. oma klientide teadlikkuse tõstmine ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutamise eelistest, nende vahendite soovitamine, tuues esile nende turvalisust ja täiendava kasutamise võimalusi. Partner saab kasutada oma klientide teadlikkuse tõstmiseks Vaata Maailma infomaterjale;

4.2.4. oma klientidele soodsa hinnaga kaardilugejate pakkumine või ostukohtade soovitamine; võimalusel suunatud tasuta pakkumiste korraldamine;

4.2.5. võimalusel uudsete, ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutamisega seotud lisaväärtusega toodete/teenuste pakkumine klientidele (nt digiallkirjastatud tehingute väljavõtete, kinnituste jms pakkumine).

 

4.3. Avalikkusele suunatud tegevuste osas:

4.3.1. ID-kaardi ja Mobiil-ID kui kõige turvalisemate elektroonilise asjaajamise vahendite avalik tunnistamine ja kasutuselevõtu soodustamine.

4.3.2. Arvutikaitse 2009 ja turvalisuse temaatika igakülgne käsitlemine infokanalites, reklaamides ja mujal sobivates kontekstides. Kõneisikutele teema selgitamine ning nende nimel avalikkuses arvamuse avaldamine;

 

4.4. Administratiivne panus:

4.4.1. Partner osaleb Arvutikaitse 2009 turundustegevuste elluviimises, panustades nii ajaliselt kui ka võimaldades oma teavituskanalite kasutamist Arvutikaitse 2009 sõnumite ja kampaaniate edastamiseks. Täiendav panustamine lepitakse vajadusel kokku eraldi.

 

5. PARTNERI ÕIGUSED

5.1. Partneril on õigus:

5.1.1. nimetada end Arvutikaitse 2009 Partneriks;

5.1.2 kasutada Arvutikaitse 2009, Mobiil-ID ja ID-märgi kujunduselemente ning muid turundusmaterjale oma turunduskommunikatsioonis;

5.1.3. osta hulgi kaardilugejaid Mobile Wholesale AS-ilt, neid oma vajadustest lähtuvalt kujundada ja levitada;

5.1.4. kasutada Vaata Maailma koolitusmaterjale ning saada oma koolitajatele kokku lepitud mahus vastavat koolitust tasuta;

5.1.5. osaleda Arvutikaitse 2009 Partnerite ühistes algatustes.

 

6. Lisaks ülalloetletule võivad Pooled läbi viia muid eesmärki toetavaid tegevusi.

 

7. Pooled lepivad täpse edasise tegevuskava kokku hiljemalt 1 kuu jooksul käesoleva Lepingu sõlmimisest.

7.1. Pooled jälgivad koostöös kokkulepitud tegevuskava rakendamist lähtuvalt tegevuskavas kokku lepitud ajakavast.

 

8. Lepinguliste tegevuse koordineerimiseks ja elluviimiseks määravad Pooled omalt poolt Lepingu täitmise kontaktisikuteks:

 

8.1. Kristi Kivilo

Vaata Maailma SA Arvutikaitse 2009 koordinaator

Kristi@vaatamaailma.ee

Telefon: 6270 147

Gsm: 51 75300

8.2 Mari Roots, IT süsteemide ja tehnilise arengu osakonna juhataja

mari.roots@tallinnlv.ee

Telefon: 6404330

GsM 5262925

 

9. Käesolev Leping on avalik ning Pooled võivad avalikult viidata Lepingu olemasolule ja selle sisule.

9.1. Pooled teavitavad oma asutusi ja struktuuriüksuseid ning tütar- ja sidusettevõtteid käesolevast Lepingust.

9.2. Lepingu sõlmimisest ja rakendamisest avalikkuse ühise teavitamise üksikasjad lepivad Pooled koostöös täiendavalt kokku.

 

10. Käesolev Leping kehtib kuni Lepingu eesmärkide täitmiseni.

10.1. Pooled võivad Lepingu lõpetada igal ajal, teatades kirjalikult teisele Poolele üks kuu ette.

 

11. POOLTE JURIIDILISED AADRESSID JA REKVISIIDID

Vaata Maailma SA

Registrikood 90006377

Aadress: Pärnu mnt 12, 10148 Tallinn

Telefon: 627 0147

e-post: info@vaatamaailma.ee

 

 

_______________________

Ain Järv

Juhataja

Tallinna linn

Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn

Tel. 640 4218

Faks 640 4208

E-post: lvpost@tallinnlv.ee

 

 

___________________________________

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 

Lepingu Lisa 1

 

Organisatsiooni ID-sõbralikkuse hindamise kriteeriumid:

 

ID-sõbralikuks saab nimetada organisatsiooni, kui organisatsioon vähemalt:

  1. võimaldab oma e-teenustesse sisse logida ID-kaardiga ja Mobiil-ID-ga ning pakub neid kui kõige turvalisemaid esmaste isikutuvastusviisidena elektroonilises keskkonnas. Kasutajanime ja salasõnaga ning teiste vahenditega (sh pankade poolt pakutav isikutuvastus) sisselogimise võimalused on viidud teisesteks (eeldavad täiendavat klikkimist) ning eesmärgiks on võetud neist loobuda.
  2. võimaldab oma klienditeeninduspunktides kasutada ID-kaarti ja Mobiil-ID-d oma e-teenuste tarbimiseks.
  3. pakub ID-kaarti ja Mobiil-ID-d kasutavatele klientidele tuge oma e-teenuste kasutamisel, sh oskab soovitada klientidele ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutamise alustamiseks vajalikke samme ning pakub oma klienditeeninduskanalites Vaata Maailma arvutiturvalisust puudutavaid infomaterjale.
  4. võtab vastu ja saadab välja digitaalselt allkirjastatud dokumente ning on avaldanud sellekohase info vähemalt oma veebis ja e-teeninduses.
  5. on loonud oma töötajatele võimalused kasutada töökohal ID-kaarti ja MobiilID-d ning on töötajad selleks välja koolitanud.

 

Vaata Maailma SA-l on õigus enne organisatsiooni ID-sõbralikuks tunnistamist koostöös Partneriga viia läbi anonüümseid klienditeste Partneri eesmärgist lähtuva teenindustaseme hindamiseks ning vajadusel teha ettepanekuid teenindustaseme täiustamiseks.

 

 

Vaata Maailma SA

Registrikood 90006377

Aadress: Pärnu mnt 12, 10148 Tallinn

Telefon: 627 0147

e-post: info@vaatamaailma.ee

 

 

_______________________

Ain Järv

Juhataja

Tallinna Linn

Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn

Tel. 640 4218

Faks 640 4208

E-post: lvpost@tallinnlv.ee

 

 

___________________________________

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär