Kopli tn 69E/1/Vasara tn 1 korteriomandi nr 49/71 jagamine kaheks korterioamndiks ja volituse andmine Priit Pärtelpojale

Tallinna Linnavalitsus 11.06.2008 korraldus number 1071

Redaktsiooni kehtivus 11.06.2008 - ...

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. juuni 2008 nr 1071-k

 

 

Kopli tn 69E/1/Vasara tn 1 korteriomandi nr 49/71 jagamine kaheks korteriomandiks ja volituste andmine Priit Pärtelpojale

 

 

 

Korteriomandiseaduse § 4 lõike 4, § 5, Asjaõigusseaduse § 54 lõigete 1 ja 2, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2 ning tulenevalt Põhja-Tallinna Valitsuse ettepanekust:

 

 

1. Jagada kaheks korteriomandiks Põhja-Tallinna linnaosas Kopli tn 69E/1/Vasara tn 1 asuv Tallinna linnale kuuluv ja Põhja-Tallinna Valitsuse valitsemisel olev korteriomand, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriossa nr 19050901, mis koosneb 375/22843 mõttelisest osast kinnistust, mille reaalosaks on eluruum nr 49/71, üldpinnaga 37,5 m2 järgmiselt:

1.1 korteriomand nr 49, mis koosneb 185/22843 mõttelisest osast kinnistust, mille reaalosaks on eluruum nr 49 (plaanil nr 49), üldpinnaga 18,5 m2;

1.2 korteriomand nr 71, mis koosneb 190/22843 mõttelisest osast kinnistust, mille reaalosaks on eluruum nr 71 (plaanil nr 71), üldpinnaga 19,0 m2.

2.   Volitada Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitjat Priit Pärtelpoega teostama Tallinna linna nimel punktis 1 toodud tingimustel korteriomandi jagamiseks vajalikke toiminguid.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele ja Tallinna Elamumajandusametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aasa

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär