Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitava ühiste kavatsuste protokolli projekti heakskiitmine ning volituse andmine abilinnapea Eha Võrgule
Tallinna Linnavalitsus 11.06.2008 korraldus number 1070
Redaktsiooni kehtivus:11.06.2008 - ...

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. juuni 2008 nr 1070-k

 

 

Tallinna linna ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitava ühiste kavatsuste protokolli projekti heakskiitmine ning volituse andmine abilinnapea Eha Võrgule

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 ja § 44 lg 1 p 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitav ühiste kavatsuste protokolli projekt.

2. Volitada Tallinna abilinnapead Eha Võrku Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud ühiste kavatsuste protokollile.

3. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks Kaitseministeeriumile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 11. juuni 2008

korralduse nr 1070-k

LISA

 

ÜHISTE KAVATSUSTE PROTOKOLL

 

 

 

Tallinnas ___. juunil 2008 aastal.

 

Eesti Vabariik (edaspidi Riik) Kaitseministeeriumi kaudu, keda esindab _______________ alusel _______________ ja Tallinna linn (edaspidi Linn), keda esindab _______________ alusel _______________, edaspidi eraldi nimetatud Pool ja koos Pooled, sõlmivad alljärgneva kokkuleppe (edaspidi Kokkulepe):

 

 

võttes arvesse, et        Tallinna Linnavolikogu 20. juuni 2005 määrusega nr 40 on kinnitatud Tallinna magistraaltänavavõrgu (teede-ehitus ja rekonstrueerimine) arengusuunad aastateks 2005-2014, mis näevad ette Ülemiste liiklussõlme ehitamise ja Peterburi tee rekonstrueerimise;           

võttes arvesse, et        Linn on esitanud Riigile Ülemiste liiklussõlme ehitamise ja Peterburi tee rekonstrueerimise eelprojekti variandi 2 kohta oma seisukohad 7. jaanuari 2008 kirjaga nr LV-1/5933;           

võttes arvesse, et       Linna tellimusel on valminud Ülemiste liiklussõlme ehitamise ja Peterburi tee rekonstrueerimise eelprojekt, millega nähakse ette tee ehitamine Eesti Vabariigi omandis ja Kaitseministeeriumi valitsemisel olevale Juhkentali tn 58 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 4426801, katastritunnus 78401:116:0360, pindala 68 117 m², sihtotstarve riigikaitsemaa) osale ja Filtri tee 12 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 18550101, katastritunnus 78401:116:0290, pindala 50 239 m², sihtotstarve riigikaitsemaa) osale;    

võttes arvesse, et        Ülemiste liiklussõlme ehitamise ja Peterburi tee rekonstrueerimise eelprojekti kohase tee ehitamiseks on Linnal vajalik omandada Juhkentali tn 58 kinnistu 4380/68117 suurune mõtteline osa ja Filtri tee 12 kinnistu 4091/50239 suurune mõtteline osa;

võttes arvesse, et        K-Projekt AS koostas Ülemiste liiklussõlme ehitamise ja Peterburi tee rekonstrueerimise eelprojekti töö nr 06251/1 variant 2 ning eelprojekti on kooskõlastanud Tallinna Linnaplaneerimise Amet;

võttes arvesse, et        Riik on 11. detsembri 2007 kirjaga nr 12.1-2/1168 esitanud ettepanekud Ülemiste liiklussõlme ehitamise ja Peterburi tee rekonstrueerimise eelprojekti variandi 2 kohta;

 

väljendavad järgmisi kavatsusi seoses Ülemiste liiklussõlme ehitamise ja Peterburi tee rekonstrueerimise ning Juhkentali tn 58 kinnistu ja Filtri tee 12 kinnistu maa-alaga:

 1. Linn esitab Riigile taotluse Juhkentali tn 58 ja Filtri tee 12 kinnistute mõtteliste osade tasuta võõrandamiseks vastavalt Riigivaraseaduse §-le 24 lg 1 p 3. 
 2. Riik koostab Juhkentali tn 58 ja Filtri tee 12 kinnistute mõtteliste osade Linnale võõrandamise dokumentatsiooni ja esitab selle Riigikogu majanduskomisjonile menetlemiseks.
 3. Kinnistute mõtteliste osade omandamiseks Linnale sõlmitakse kinnistute tasuta võõrandamise leping ning asjaõigusleping.        
 4. Pooled sõlmivad kinnistute mõtteliste osade valdamise ja kasutamise kokkuleppe, millest tulenevalt jäävad Linna ainuvaldusse- ja kasutusse Juhkentali tn 58 kinnistu mõttelised osad pindalaga 1 641 m² ja 2 739 m² ning Filtri tee 12 kinnistu mõttelised osad pindalaga 3 952 m² ja 139 m². Riigi ainuvaldusse- ja kasutusse jäävad Juhkentali tn 58 kinnistu osa pindalaga 63 730 m² ja Filtri tee 12 kinnistu osa pindalaga 46 148 m².
 5. Pooled seavad eesmärgiks muuta kinnistute piire selliselt, et kinnistute kaasomand lõpetatakse, mille tulemusena jäävad Poolte ainuomandisse kinnistud, mis tekivad punktis 4 nimetatud kinnistute mõttelistest osadest. Kaasomanikud kannavad nende ainuvalduses ja –kasutuses oleva kinnistu mõttelise osa alalhoidmise, valdamise ja kasutamisega seotud kahjud ja kulutused.      
 6. Linn paigaldab Juhkentali tn 58 kinnistu Ülemiste liiklussõlme poolsele osale vaatevälja piirava piirdeaia-müratõkke ning varustab maapinnast kõrgemale tasapinnale planeeritud viaduktid ja sillad vaatevälja piiravate tõketega ning rajab Tehnika tn T8 maaüksusele perimeeteraia. Ühtlasi säilitab Linn olemasoleva sissepääsutee Filtri teelt NATO POP hoone territooriumile.
 7. Linn näeb tee projektiga ette Juhkentali tn 58 kinnistu ja Filtri tee 12 kinnistu Linna omandisse jääval maa-alal paiknevate sidekaablite ja sidekaevude ümberpaigutamist Riigi omandisse jäävale maa-alale Linna vahendite arvelt.
 8. Riik esitab taotlused maa riigi omandisse jätmiseks Juhkentali tn 58 kinnistu piiride laiendamiseks Masina tn 4 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 3098901, katastritunnus 78408:802:0270, pindala 720 m², sihtotstarve elamumaa) suunal Kaitsejõudude Peastaabi peahoone 25 m turvaala moodustamiseks ning Filtri tee 12 kinnistu piiride korrigeerimiseks kagu suunas ratsionaalse kuju ja piiridega kinnistu moodustamiseks ning loode- ja põhjapoolse osa krundi piiride muutmiseks eesmärgiga moodustada Dünaburgi kasarmute loodepoolsele hoonele 25 m turvatsoon ja kontrollitav parkla.
 9. Sihtotstarbelise ja efektiivse maakasutuse tagamiseks korrigeeritakse Filtri tee 5 kinnistu piiri läänesuunal kuni Filtri teeni. 
 10. Linn annab arvamuse maa Riigi omandisse jätmise taotluse kohta 30 päeva jooksul taotluse saamisest.
 11. Pooled väljendavad tahet teha Kokkuleppes väljendatud toimingud Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud korras, heas usus, esimesel võimalusel ning koostöös teise Poolega. Kokkuleppes väljendatud kavatsuste teostamisel järgivad Pooled rangelt Eesti Vabariigi õigusakte ja haldusmenetluse head tava ning Kokkulepe ei saa olla aluseks kõrvalekaldumiseks õigusaktidest ega halduse sisestest menetlusreeglitest.   
 12. Kui pärast Kokkuleppe sõlmimist selgub, et eesmärkide saavutamine on võimalik Kokkuleppes kirjeldatust erineval viisil või kui selgub, et Kokkuleppes kirjeldatud viisil ei ole eesmärkide saavutamine otstarbekas, peavad Pooled heas usus läbirääkimisi Kokkuleppe muutmiseks.
 13. Pooltel on õigus kokkuleppest kuni kinnistute mõtteliste osade tasuta võõrandamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimiseni ühepoolselt taganeda. Pooltel ei teki kohustust kokkuleppest taganemisel hüvitada teise Poole poolt tehtud kulutusi.
 14. Käesolev Kokkulepe on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki Pool saab ühe eksemplari.

 

_____________________________________          ___________________________

                 Eesti Vabariik                                                         Tallinna linn

             Kaitseministeerium

 

Toomas Sepp

Linnasekretär