Filtri tee 9a kinnistu, Tartu mnt 86A asuva ehitise, Tartu mnt 88A, Filtri tee 9 ja 16 asuvate ehitiste erakorraline hindamine

Tallinna Linnavalitsus 11.06.2008 korraldus number 1045

Redaktsiooni kehtivus 11.06.2008 - ...

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. juuni 2008 nr 1045-k

 

 

Filtri tee 9a kinnistu, Tartu mnt 86A asuva ehitise, Tartu mnt 88A, Filtri tee 9 ja 16 asuvate ehitiste erakorraline hindamine

 

 

 

Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 16 lg 1, 4, 5, 6, 8, 9 ja 10, § 48 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2008 määruse 58 „Tallinna linna 2008. aasta eelarve“, lisaga 6 “Investeerimistegevuse eelarve“, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3, § 44 lg 1 p 2 ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2008 otsusest nr 111 „Filtri tee 9a kinnistu sundvõõrandamine“, 29. mai 2008 otsusest nr 109 „Tartu mnt 86A asuva sundvõõrandamine ja Tartu mnt 86A maa munitsipaalomandisse taotlemine“, 29. mai 2008 otsusest nr 110 „Tartu mnt 88A asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Tartu mnt 88A maa munitsipaalomandisse taotlemine“, 29. mai 2008 otsusest nr 107 „Filtri tee 9 asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Filtri tee 9 maa munitsipaalomandisse taotlemine“ ja 29. mai 2008 otsusest nr 108 „Filtri tee 16 asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Filtri tee 16 maa munitsipaalomandisse taotlemine“ ning Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2008 korraldusega nr 866-k heakskiidetud K-Projekt Aktsiaseltsi poolt koostatud “Ülemiste liiklussõlme ehitamise ja Peterburi tee rekonstrueerimise eelprojekt. Ülemiste liiklussõlm“:

 

 

1. Ülemiste liiklussõlme ehitamise ja Peterburi tee rekonstrueerimise eesmärgil algatada erakorraline hindamine sundvõõrandamiseks järgmiste kinnis- ja vallasasjade üle:

1.1 Filtri tee 9a asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 2555001 katastritunnus 78401:116:0030, pindala 4532 m², sihtotstarve tootmismaa), kinnistu omanik:  Aktsiaselts KEMIVESI (äriregistri- kood 10265366, asukoht Filtri tee 9A, 10132 Tallinn);

1.2 Tartu mnt 86A asuv ehitis kui vallasasi – laohoone, Riikliku ehitisregistri kood 101029216, ehitisealune maa on maakatastris registeerimata hoonestatud maatükk (pindala 2639 m², sihtotstarve ärimaa), ehitise omanik: Osaühing Solfer Trade (äriregistrikood 10647702, asukoht Võidu tn 57, 11215 Tallinn);

1.3 Tartu mnt 88A asuvad ehitised kui vallasasjad – kontorihoone, depoo ja garaaž, ehitised on Riiklikus ehitisregistris registreerimata, ehitistealune maa on maakatastris registeeritud hoonestatud maatükk (katastritunnus 78401:116:0110, pindala 2976 m², sihtotstarve ärimaa), ehitiste omanik: osaühing Ehmo (äriregistrikood 10282778, asukoht Tartu mnt 88, 10112 Tallinn);

1.4 Filtri tee 9 asuvad ehitised kui vallasasjad – asutusehoone (kontor-garaaž) (Riikliku ehitisregistri kood 101040086), kaalumaja (Riikliku ehitisregistri kood 101040087) ja kuur (Riikliku ehitisregistri kood 101040088), ehitistealune maa on maakatastris registeerimata hoonestatud maatükk (pindala 3990 m², sihtotstarve tootmismaa), ehitiste omanik: osaühing ORBONA (äriregistrikood 10080939, asukoht Pikk tn 2-109, 51009 Tartu);

1.5 Filtri tee 16 asuvad ehitised kui vallasasjad – administratiivhoone (Riikliku ehitisregistri kood 101037535), kaalumaja (Riikliku ehitisregistri kood 101037539), katusealune (Riikliku ehitisregistri kood 220400290) ja muud rajatised (Riikliku ehitisregistri kood 220400291), ehitistealune maa on maakatastris registeerimata hoonestatud maatükk (pindala 4623 m², sihtotstarve tootmismaa), ehitiste omanik: osaühing ORBONA (äriregistrikood 10080939, asukoht Pikk tn 2-109, 51009 Tartu).

2. Teha kohtutäitur Kaire Põltsile ülesandeks punktis 1.1 nimetatud kinnistu ning punktides 1.2 – 1.5 nimetatud ehitised kui vallasasjad üles kirjutada ja hinnata hiljemalt kahe kuu jooksul arvates korralduse jõustumisest.

3. Volitada Tallinna Maa-ameti juhataja asetäitjat Alo Brandti osalema Tallinna linna esindajana punktis 1.1 nimetatud kinnistu ning punktides 1.2 – 1.5 nimetatud ehitiste kui vallasasjade erakorralisel hindamisel ja alla kirjutama erakorralise hindamisel punktis 2 nimetatud kohtutäituri poolt koostatavatele dokumentidele.

4. Tallinna Maa-ametil:

4.1 tasuda Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 16 lg 10 alusel erakorralise hindamisega seotud kulud;

4.2 teha korraldus teatavaks Alo Brandtile, kohtutäitur Kaire Põltsile (Kentmanni tn 24-2, 10116 Tallinn), Aktsiaseltsile KEMIVESI (Filtri tee 9A, 10132 Tallinn), Osaühingule Solfer Trade (Võidu tn 57, 11215 Tallinn), osaühingule Ehmo (Tartu mnt 88, 10112 Tallinn) ja osaühingule ORBONA (Pikk tn 2-109, 51009 Tartu).

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea

Toomas Sepp

linnapea ülesannetes

Linnasekretär