Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ehitajate tee 103 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 11.06.2008 korraldus number 1028
Redaktsiooni kehtivus:11.06.2008 - ...

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. juuni 2008 nr 1028-k

 

 

Ehitajate tee 103 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, 192, § 36 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56¹, 56², 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgnevatest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 9. mai 1994 otsus nr 2788, millega endise “Emmashof“ (Emmashof IIIa) kinnistu nr 22 maa tagastamise õigustatud subjektiks tunnistati XXXXXXXX; Tallinna notar Peeter Tehveri 29. juulil 1996 tõendatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistus, notariaalregistri nr 12149, millega XXXXXXXX endise “Emmashof“ kinnistu nr 22 maa tagastamise nõudeõiguse päris XXXXXXXX; Tallinna notar Piret Pressi   16. detsembril 1997 tõendatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise leping, notariaalregistri nr 6998, millega XXXXXXXX loovutas 1/72 mõttelist osa endise “Emmashof“ kinnistu nr 22 maa tagastamise nõudeõigusest XXXXXXXX; Tallinna Linnavalitsuse 19. juuni 1998 korraldus nr 3928-k, millega XXXXXXXX tagastati endise “Emmashof“ kinnistu nr 22 maa aadressidega Ehitajate tee 105a ja Ehitajate tee 105b; Tallinna Linnavalitsuse 26. veebruari 1999 korraldus nr 1283-k, millega endise “Emmashof“ kinnistu nr 22 maa 89 453 m² eest määrati kompensatsioon XXXXXXXX; Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 1999 korraldus nr 5062-k, millega muudeti Tallinna Linnavalitsuse 19. juuni 1998 korralduse nr 3928-k punktis 3.2 määratud maa sihtotstarbeid; Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2001 korraldus nr 840-k, millega XXXXXXXX tagastati endise “Emmashof“ kinnistu nr 22 maa aadressiga Ehitajate tee 103a; litsentsi omava maamõõtja Tiit Teppo koostatud katastriüksuse plaan (töö nr 4/2007) ja maa tagastamise toimiku nr 10253 materjalid:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Mustamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 aadress: Ehitajate tee 103;

1.2 pindala: 207 m²;

1.3 sihtotstarve: ärimaa (Ä).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine “Emmashof“ kinnistu nr 22 pindalaga 9,44 ha) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX.

3. Riikliku ehitisregistri andmetel tagastataval maal ehitisi ei paikne (kontrollitud 28. mail 2008).

4. Lugeda endise “Emmashof“ kinnistu nr 22 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401. Maksekorraldusse märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada juurdepääs ja kaitsevöönd aktsiaseltsile Tallinna Soojus kuuluvale soojatorustikule, lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 2. juuli 2002 määrusest nr 213 “Surveseadme kaitsevööndi ulatus“. Kinnistu omanikul sõlmida servituudi seadmise leping Aktsiaseltsiga Tallinna Küte;

6.3 taluda Asjaõigusseaduse §-s 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ning maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksuregistrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea

Toomas Sepp

linnapea ülesannetes

Linnasekretär