Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tondi tn 55a kinnistut koormava ning Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneeringu kohaselt moodustatavaid kinnistuid Marsi tn 4, Marsi tn 8 ja Marsi tn 10 koormama jääva hoonestusõiguse jagamine, hoonestusõiguste
Tallinna Linnavolikogu 12.06.2008 otsus number 117
Redaktsiooni kehtivus:12.06.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

otsus

 

 

Tallinn

12. juuni 2008 nr 117

 

 

 

 

Tondi tn 55a kinnistut koormava ning Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneeringu kohaselt moodustatavaid kinnistuid Marsi tn 4, Marsi tn 8 ja Marsi tn 10 koormama jääva hoonestusõiguse jagamine, hoonestusõiguste tingimuste muutmine ning hoonestusõiguste ja Marsi tn 4 kinnistu koormamine servituutidega

 

 

 

Kinnistusraamatuseaduse § 58 lg 3, § 59 lg 1, asjaõigusseaduse § 641, § 172, § 173 lg 1, § 178 lg 1, § 241 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 “Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord“ § 41 lg 1 ja 2, § 53 lg 1, § 56 lg 2 ja 3, Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2008 korraldusega nr 854‑k “Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine“ ning tulenevalt Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri ja hoonestusõiguse kinnistusregistri andmetest ja Audentes Halduse OÜ 2. aprilli 2008 taotlusest AH‑2/35,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Tallinna linna omandis olevat Tondi tn 55a kinnistut Audentes Halduse OÜ (äriregistrikood 10786935) kasuks koormav hoonestusõigus jääb koormama järgmisi Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneeringu kohaselt moodustatavaid kinnistuid alljärgnevalt:

1.1 Tallinna linna omandis olevast Tondi tn 55a (kinnistusregistriosa nr 158101, katastritunnus 78407:702:0360, pindala 21 626 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa) kinnistu osast pindalaga 9699 m2 ja Seebi tn 36a kinnistust (kinnistusregistriosa nr 110901, katastritunnus 78407:702:0090, pindala 3656 m2, sihtotstarve tootmismaa) moodustatavat Marsi tn 4 kinnistut (pindalaga 13 355 m2, sihtotstarve ärimaa), edaspidi nimetatud Marsi tn 4 kinnistu, kogu kinnistu ulatuses, mis on skeemil tähistatud viirutatud alana (otsuse lisa 1);

1.2 Tallinna linna omandis olevast Tondi tn 55a kinnistu osast pindalaga 9686 m2 moodustatavat Marsi tn 8 kinnistut (pindalaga 9686 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa), edaspidi nimetatud Marsi tn 8 kinnistu, kogu kinnistu ulatuses, mis on skeemil tähistatud viirutatud alana (otsuse lisa 2);

1.3 Tallinna linna omandis olevast Tondi tn 55a kinnistu osast pindalaga 2241 m2 moodustatavat Marsi tn 10 kinnistut (pindalaga 2241 m2, sihtotstarve ärimaa), edaspidi nimetatud Marsi tn 10 kinnistu, kogu kinnistu ulatuses, mis on skeemil tähistatud viirutatud alana (otsuse lisa 3).

2. Tallinna linna omandis olevat Seebi tn 36a kinnistut Fortum Termest AS‑i (äriregistrikood 10066299) kasuks koormav isiklik kasutusõigus jääb koormama punktis 1.1 nimetatud kinnistut Marsi tn 4 343 m2 ulatuses, mis on skeemil tähistatud viirutatud alana (otsuse lisa 4);

3. Audentes Halduse OÜ‑l jagada punktides 1.1 kuni 1.3 nimetatud kinnistuid koormama jääv hoonestusõigus selliselt, et iga nimetatud kinnistut jääb koormama iseseisev hoonestusõigus.

4. Muuta Marsi tn 4 kinnistut koormama jääva hoonestusõiguse tingimusi järgmiselt:

4.1 määrata hoonestusõiguse aastatasu suuruseks alates hoonestusõiguste tingimuste muudatuste kandmisest kinnistusraamatusse 17 628 krooni ja 60 senti, mis moodustab 2% sotsiaalmaa sihtotstarbega maa maksustamishinnast (66 kr/m2);

4.2 hoonestaja kohustub:

4.2.1 ehitama kooskõlas Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneeringuga Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt väljastatavate ehituslubade alusel 7 tenniseväljaku ja ühiselamuga spordikeskuse ehitusaluse pinnaga kokku 8600 m2, teed ja tehnovõrgud kuni liitumispunktideni ning parklad ja välisvalgustuse ning vormistama hoonete ja rajatiste kasutusload 2 aasta jooksul arvates hoonestusõiguse tingimuste muudatuste kandmisest kinnistusraamatusse;

4.2.2 kasutama punktis 4.2.1 nimetatud hoonet spordikeskuse ja ühiselamuna;

4.2.3 tasuma hoone mittesihtotstarbelise kasutamise korral, st punktis 4.2.2 nimetatust erineval viisil kasutamisel, mittesihtotstarbelise kasutamise aja eest leppetrahvi hoonestusõiguse aastatasu suuruses summas, mida ei käsitleta hoonestusõiguse tasu suurendamisena.

5. Muuta Marsi tn 8 kinnistut koormama jääva hoonestusõiguse tingimusi järgmiselt:

5.1 määrata hoonestusõiguse aastatasu suuruseks alates hoonestusõiguste tingimuste muudatuste kandmisest kinnistusraamatusse 12 785 krooni ja 50 senti, mis moodustab 2% sotsiaalmaa sihtotstarbega maa maksustamishinnast (66 kr/m2);

5.2 hoonestaja kohustub:

5.2.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt väljastatavate ehituslubade alusel korrastama kinnistul asuva pargi koos tiigiga ja rajama valgustatud kergliiklusteed ning vormistama rajatiste kasutusload 3 aasta jooksul arvates hoonestusõiguse tingimuste muudatuste kandmisest kinnistusraamatusse;

5.3 kasutama parki avalikult kasutatava pargina, st lubama kõigil isikutel aastaringselt viibida pargis ja kasutada pargis olevaid rajatisi sihtotstarbeliselt;

5.4 punktis 5.3 nimetatud kohustuse rikkumise korral tasuma leppetrahvi 1000 krooni iga kohustuse rikkumise päeva eest.

6. Muuta Marsi tn 10 kinnistut koormama jääva hoonestusõiguse tingimusi järgmiselt:

6.1 määrata hoonestusõiguse aastatasu suuruseks alates hoonestusõiguste tingimuste muudatuste kandmisest kinnistusraamatusse 2 958 krooni ja 10 senti, mis moodustab 2% sotsiaalmaa sihtotstarbega maa maksustamishinnast (66 kr/m2);

6.2 hoonestaja kohustub:

6.2.1 kasutama hoonestusõiguse alusel ehitatud hoonet (Riikliku ehitisregistri kood 120307260) ühiselamuna;

6.2.2 tasuma hoone mittesihtotstarbelise kasutamise korral, st punktis 6.2.1 nimetatust erineval viisil kasutamisel, mittesihtotstarbelise kasutamise aja eest leppetrahvi hoonestusõiguse aastatasu suuruses summas, mida ei käsitleta hoonestusõiguse tasu suurendamisena.

7. Audentes Halduse OÜ kohustub samaaegselt hoonestusõiguste tingimuste muutmisega koormama:

7.1 punktis 1.1 nimetatud Marsi tn 4 kinnistut koormava hoonestusõiguse tasuta isikliku kasutusõigusega Fortum Termest AS‑i kasuks punktis 2 nimetatud ulatuses, kinnistu osa pindalaga 343 m2, mis on skeemil tähistatud viirutatud alana (otsuse lisa 4) kogu hoonestusõiguse kestvuse ajaks;

7.2  punktis 1.1 nimetatud Marsi tn 4 kinnistut koormava hoonestusõiguse (edaspidi punktis 7.2 nimetatud teeniv kinnistu) punktis 1.3 nimetatud Marsi tn 10 kinnistut koormava hoonestusõiguse (edaspidi punktis 7.2 nimetatud valitsev kinnistu) kasuks parkimisservituudiga järgmiste tingimustega:

7.2.1 parkimisservituudi ala on 562 m2, mis on tähistatud skeemil viirutatud alana (otsuse lisa 5);

7.2.2 valitseva kinnistu igakordsel omanikul on õigus kasutada teenivale kinnistule ehitatud parklas 25 parkimiskohta sõiduautode parkimiseks parkla lahtioleku aegadel piiramatu arv kordi,

7.2.3 valitseva kinnistu igakordne omanik teeniva kinnistu igakordsele omanikule parkimisservituudi eest tasu ei maksa kui kinnistute omanikud ei lepi kokku teisiti;

7.2.4 teeniva kinnistu igakordne omanik hoiab oma kulul parklat alaliselt heas seisukorras vastavalt kehtivale heakorra eeskirjale ning teostab oma kulul parkla remont- ja rekonstrueerimistööd, valitseva kinnistu omanikult hüvitist nõudmata;

7.2.5 parkimisservituut lõpeb punktis 4 ja/ või punktis 6 nimetatud hoonestusõiguse lõppemisega;

7.3 punktis 1.1 nimetatud Marsi tn 4 kinnistut koormava hoonestusõiguse (edaspidi punktis 7.3 nimetatud teeniv kinnistu) Tondi tn 55b kinnistu (detailplaneeringus nimetatud Marsi tn 6 kinnistu) (edaspidi punktis 7.3 nimetatud valitsev kinnistu) kasuks läbipääsuservituudiga järgmiste tingimustega:

7.3.1 läbipääsuservituudi ala on 500 m2, mis on tähistatud skeemil viirutatud alana (otsuse lisa 6);

7.3.2 valitseva kinnistu igakordsel omanikul on õigus kasutada teenivale kinnistule ehitatud teed läbipääsuks ööpäevaringselt piiramatu arv kordi;

7.3.3 valitseva kinnistu igakordne omanik teeniva kinnistu igakordsele omanikule läbipääsuservituudi eest tasu ei maksa kui kinnistute omanikud ei lepi kokku teisiti;

7.3.4 valitseva kinnistu igakordne omanik hoiab oma kulul tee alaliselt heas seisukorras vastavalt kehtivale heakorra eeskirjale ning teostab oma kulul tee remont- ja rekonstrueerimistööd, valitseva kinnistu omanikult hüvitist nõudmata;

7.3.5 läbipääsuservituut lõpeb punktis 4 nimetatud hoonestusõiguse lõppemisega;

7.4 punktis 1.3 nimetatud Marsi tn 10 kinnistut koormava hoonestusõiguse (edaspidi punktis 7.4 nimetatud teeniv kinnistu) punktis 1.1 nimetatud Marsi tn 4 kinnistut koormava hoonestusõiguse (edaspidi punktis 7.4 nimetatud valitsev kinnistu) kasuks läbipääsuservituudiga järgmiste tingimustega:

7.4.1 läbipääsuservituudi ala on 171 m2, mis on tähistatud skeemil viirutatud alana (otsuse lisa 7);

7.4.2 valitseva kinnistu igakordsel omanikul on õigus kasutada teenivale kinnistule ehitatud teed läbipääsuks ööpäevaringselt piiramata arv kordi;

7.4.3 valitseva kinnistu igakordne omanik teeniva kinnistu igakordsele omanikule läbipääsuservituudi eest tasu ei maksa kui kinnistute omanikud ei lepi kokku teisiti;

7.4.4 teeniva kinnistu igakordne omanik hoiab oma kulul tee alaliselt heas seisukorras vastavalt kehtivale heakorra eeskirjale ning teostab oma kulul tee remont- ja rekonstrueerimistööd, valitseva kinnistu omanikult hüvitist nõudmata;

7.4.5 läbipääsuservituut lõpeb punktis 4 ja/või punktis 6 nimetatud hoonestusõiguse lõppemisega.

8. Taotleda punktides 7.1, 7.2, 7.3 ja 7.4 nimetatud servituutide kandmist kinnistusraamatusse.

9. Nõustuda punktis 4 nimetatud hoonestusõiguse koormamisega isikliku kasutusõigusega, parkimisservituudiga ja läbipääsuservituudiga ning punktis 6 nimetatud hoonestusõiguse koormamisega läbipääsuservituudiga.

10. Koormata Marsi tn 4 kinnistu (edaspidi punktis 10 nimetatud teeniv kinnistu) Tondi tn 55b kinnistu (detailplaneeringus märgitud Marsi tn 6 kinnistu) (edaspidi punktis 10 nimetatud valitsev kinnistu) kasuks läbipääsuservituudiga järgmiste tingimustega:

10.1.1 läbipääsuservituudi ala on 500 m2, mis on tähistatud skeemil viirutatud alana (otsuse lisa 6);

10.1.2 läbipääsuservituudi tähtaeg on 50 aastat;

10.1.3 valitseva kinnistu igakordsel omanikul on õigus kasutada teenivale kinnistule ehitatud teed läbipääsuks ööpäevaringselt piiramatu arv kordi;

10.1.4 valitseva kinnistu igakordne omanik teeniva kinnistu igakordsele omanikule läbipääsuservituudi eest tasu ei maksa;

10.1.5 valitseva kinnistu igakordne omanik hoiab oma kulul tee alaliselt heas seisukorras vastavalt kehtivale heakorra eeskirjale ning teostab oma kulul tee remont- ja rekonstrueerimistööd, teeniva kinnistu omanikult hüvitist nõudmata;

10.1.6 läbipääsuservituudi võib enne tähtaega lõpetada valitseva ja teeniva kinnistu omaniku kokkuleppel.

11. Detailplaneeringu kohaste kruntide moodustamisega, sealhulgas maamõõdutöödega, hoonestusõiguse jagamisega, hoonestusõiguste tingimuste muutmisega, hoonestusõiguste servituutidega koormamisega, välja arvatud Tondi tn 55b kinnistu kasuks servituutidega koormamise ning asjaõiguslepingute sõlmimisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõivu tasub Audentes Halduse OÜ. Marsi tn 4 kinnistu ja kinnistut koormava hoonestusõiguse Tondi tn 55b kinnistu kasuks läbipääsuservituudiga koormamise ning asjaõiguslepingute sõlmimisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõivu tasub AS Tondi Kvartal (äriregistrikood 10284292).

12. Tallinna linnal ja Audentes Halduse OÜ‑l on õigus Marsi tn 4, Marsi tn 8 ja Marsi tn 10 kinnistuid koormama jääva hoonestusõiguse jagamise, hoonestusõiguste tingimuste muutmise ning hoonestusõiguste ja Marsi tn 4 kinnistu servituutidega koormamise võlaõiguslepingust taganeda, kui detailplaneeringut ei kehtestata 2 aasta jooksul eelnimetatud võlaõiguslepingu sõlmimisest arvates.

13. Tallinna linnal on õigus Marsi tn 4, Marsi tn 8 ja Marsi tn 10 kinnistuid koormama jääva hoonestusõiguse jagamise, hoonestusõiguste tingimuste muutmise ning hoonestusõiguste ja Marsi tn 4 kinnistu servituutidega koormamise võlaõiguslepingust taganeda, kui Audentes Halduse OÜ ei ole ilmunud asjaõiguslepingut sõlmima 6 kuu jooksul arvates detailplaneeringu kohaselt moodustatavate kruntide maakatastris registreerimisest.

14. Marsi tn 4, Marsi tn 8 ja Marsi tn 10 kinnistuid koormama jääva hoonestusõiguse jagamise, hoonestusõiguste tingimuste muutmise ning hoonestusõiguste ja Marsi tn 4 kinnistu servituutidega koormamise võlaõiguslepingust taganemise korral ei nõua kumbki pool teiselt poolelt võlaõiguslikust lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks tehtud kulutuste hüvitamist.

15. Tallinna Maa-ametil:

15.1 teha otsus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele, Audentes Halduse OÜ‑le, Fortum Termest AS‑ile ja AS‑ile Tondi Kvartal;

15.2 korraldada Marsi tn 4, Marsi tn 8 ja Marsi tn 10 kinnistuid koormama jääva hoonestusõiguse jagamise, hoonestusõiguste tingimuste muutmise ning hoonestusõiguste ja Marsi tn 4 kinnistu servituutidega koormamise võlaõiguslepingu sõlmimine enne Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneeringu kehtestamist ja asjaõiguslepingu sõlmimine 3 kuu jooksul arvates detailplaneeringu kohaselt moodustatavate kruntide maakatastris registreerimisest.

16. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees


 

Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2008
otsuse nr 117
LISA 1

 

Marsi tn 4 kinnistu piiri ja hoonestusõiguse ulatuse skeem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2008
otsuse nr 117
LISA 2

 

Marsi tn 8 kinnistu piiri ja hoonestusõiguse ulatuse skeem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2008
otsuse nr 117
LISA 3

 

Marsi tn 10 kinnistu piiri ja hoonestusõiguse ulatuse skeem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2008
otsuse nr 117
LISA 4

 

Marsi tn 4 kinnistu piiri ja isikliku kasutusõiguse ala skeem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2008
otsuse nr 117
LISA 5

 

Marsi tn 4 kinnistu piiri ja parkimisservituudi ala skeem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2008
otsuse nr 117
LISA 6

 

Marsi tn 4 kinnistu piiri ja läbipääsuservituudi ala skeem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2008
otsuse nr 117
LISA 7

 

Marsi tn 10 kinnistu piiri ja läbipääsuservituudi ala skeem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees