Õismäe tee 147a ja 147b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 04.06.2008 korraldus number 1009

Redaktsiooni kehtivus 04.06.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. juuni 2008 nr 1009-k

 

 

Õismäe tee 147a ja 147b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg-te 2, 8, 17, 18, 19 ja 20 alusel ning tulenevalt aktsiaselts Kolle esindaja Ülo Johansoo 18. oktoober 2004 avaldusest:

 

 

1. Algatada Õismäe tee 147a ja 147b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Haabersti linnaosa asuva Õismäe tee 147a ja 147b kinnistute ja lähiala jagamine kruntideks, tekkivatele kruntidele ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine kuni 30-korruseliste äripindadega korterelamute püstitamiseks ja planeeritavale kinnistule heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava maa‑ala suurus on 6,6 ha, maa-ala kirjeldus on esitatud korralduse lisas.

2. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Tallinna üldplaneeringu järgi jääb planeeritav ala piirkonna või linnaosa keskuse segahoonestusalasse, mis on mõeldud eeskätt kaubandus-teenindus- ja vabaaja harrastusega seonduvatele asutustele ja ettevõtetele. Detailplaneeringuga kavandatakse planeeritava maa sihtotstarbe muutmine ärimaast äri- ja elamumaaks ning planeeritavale maa-alale äri- ja eluhoonete rajamine.

3.  Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele.

4. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgmiste lisanõuetega:

4.1 näha ette haljastusprojekti koostamine Õismäe tee 147b krundile kavandatava korruselamu ja maa-aluse parkimismaja ehitusprojekti koosseisus;

4.2 taotleda Eesti Geoloogikeskuse OÜ-lt põhjaveeseire vaatluskaevu nr 443 likvideerimise nõusolek ja tingimused;

4.3 detailplaneeringu seletuskirjas näha ette kõrghaljastuse kompenseerimine asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ tingimustele;

4.4 detailplaneeringu edasisel menetlemisel Tallinna Kommunaalametil koostöös Haabersti Linnaosa Valitsusega vaadata läbi ning leppida kokku avalikuks kasutamiseks määratavate kvartalisiseste teede ja haljasala maatükkide piirid.

5. Detailplaneering kooskõlastada Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitusega.

6. Haabersti Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisilahenduse tutvustamiseks arutelu ning arutelu toimumise ajast ja kohast teavitada planeeringu ala paiknevate kinnistute Õismäe tee 147a, Õismäe tee 147b, Ehitajate tee 145, Ehitajate tee 153, Ehitajate tee 151, Ehitajate tee 147, Paldiski mnt 149, Paldiski mnt 153, Paldiski mnt 152e omanikke.

7. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 29. augusti 2001 korralduse nr 3554-k punkt 1.1, millega algatati Õismäe tee 147a ja 147b kinnistute detailplaneeringu koostamine.

8. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

LISA