Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Printsu tee 59 ja Vihu tn 19b asuvate endise maaüksuse "Nurme nr 116" maade osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 04.06.2008 korraldus number 983
Redaktsiooni kehtivus:04.06.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. juuni 2008 nr 983-k

 

 

Printsu tee 59 ja Vihu tn 19b asuvate endise maaüksuse „Nurme nr 116“ maade osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 12 lg 1, § 14 lg 1 § 15 lg 1 ja lg 2, § 19¹ lg 1 p 3, § 19² lg 4, § 36 lg 1, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56, 56¹, 56², 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 13. veebruari 1995 otsus nr 4946, millega on Tallinnas, end. Harjumaal, Harku vallas, Habersti mõisast eraldatud maaüksuse „Nurme nr 116“, endisel kinnistul nr 177 asunud krundi suurusega 8,127 ha suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks XXXXXXXX 3/8 mõttelises osas, XXXXXXXX 2/8 mõttelises osas ja XXXXXXXX 3/8 mõttelises osas; Tallinna notar Kai Sepa 13. jaanuaril 1997 tõendatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistus (notariaalregistri nr 182), mille alusel pärisid XXXXXXXX kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse võrdsetes mõttelistes osades tema lapsed XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX; Tallinna notar Piret Pressi 9. juunil 1997 tõendatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistus (notariaalregistri nr 2521), mille alusel päris XXXXXXXX kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse tema tütar XXXXXXXX; Tallinna notar Piret Pressi 30. detsembril 1997 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise leping (notariaalregistri nr 7271), millega XXXXXXXX loovutas talle kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse võrdsetes mõttelistes osades poegadele XXXXXXXX ja XXXXXXXX; Tallinna notar Piret Pressi 28. jaanuaril 1998 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise leping (notariaalregistri nr 530), millega XXXXXXXX loovutas talle kuulunud maa tagastamise nõudeõigusest 7991, 25 m² suuruse osa XXXXXXXX; Tallinna notar Jaan Hargi 11. augustil 2000 koostatud ja tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise leping (notariaalregistri nr 8433), millega XXXXXXXX loovutas talle kuulunud 1/16 suuruse mõttelise osa maa tagastamise nõudeõigusest 56566 m² suuruse maa-ala suhtes pojale XXXXXXXX; Tallinna notar Ragne Tehveri asendaja Kersti Paeveeri 30. aprillil 2008 koostatud ja tõestatud vara tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise leping (notari ametitoimingute raamatu registri number 1659), millega XXXXXXXX ja XXXXXXXX loovutasid kumbki 475 m² neile kuulunud maa tagastamise nõudeõigusest XXXXXXXX; Tallinna Linnavalitsuse 4. detsembri 1998 korraldus nr 7380-k ja 21. oktoobri 1999 korraldus nr 6963-k; Harku Vallavalitsuse 23. märtsi 2004 korraldus nr 202; Tallinna Linnavalitsuse 8. juuni 2005 korraldus nr 1110-k; Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 1999 otsus nr 216, millega on kehtestatud kinnistute Rannamõisa tee 11a, 11b ja 13a detailplaneering Haabersti linnaosas; XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX 14. märtsil 2008 Tallinna Maa-ametile esitatud avaldus; litsentseeritud maamõõtja Vello Kruusi 10. novembril 2006 koostatud katastriüksuse  plaanid (tööd nr 77-06 ja 78-06); maa tagastamise toimiku nr 8507 materjalid:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Haabersti linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Printsu tee 59;

1.2 pindala: 1937 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine „Nurme nr 116“, endine kinnistu nr 177 pindalaga 8,127 ha) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX – 6/16 mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX  5/16 mõttelises osas;

2.3 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX  5/16 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101016887 elamu, ehitisregistri koodiga 101016888 majandushoone, ehitisregistri koodiga 101043850 kelder) ning rajatised (220388922 piirded, väravad ja ehitisregistri koodiga 220388923 kaev) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 14. mail 2008.

4. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Haabersti linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

4.1 asukoht: Vihu tn 19b;

4.2 pindala: 2106 m2;

4.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

5. Tagastada punktis 5 nimetatud maa (endine „Nurme nr 116“, endine kinnistu nr 177 pindalaga 8,127 ha) järgmistele isikutele:

5.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX – 6/16 mõttelises osas;

5.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX   5/16 mõttelises osas;

5.3 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX   5/16 mõttelises osas.

6. Tagastataval maal asuv hoone (ehitisregistri koodiga 101016890 kasvuhoone kuur) kuulub punktis 5 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 14. mail 2008.

7. Punktides 5.2 ja 5.3 nimetatud isikutele tagastatakse maa riigi kulul ja nad ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu. Punktis 5.1 nimetatud isikul on õigus maa tagastamisele riigi kulul selle maa tagastamise nõudeõiguse osas, mille ta päris oma emalt. Oma vennatütrelt ja õepojalt omandatud maa tagastamise nõudeõiguse osas on ta vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku (Vihu tn 19b) koostamise tasu rahas 75 (seitsekümmend viis) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401, viitenumber 5238050050050225. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

8. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

8.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

8.2 taluda Asjaõigusseaduse § 158¹ ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

9. Senine maakasutusõigus lõppeb käesoleva korralduse jõustumisest.

10. Endise „Nurme nr 116“, endise kinnistu nr 177 maa tagastamise taotlus maa-ala, suurusega 8775 m², osas lahendatakse järgnevate Tallinna Linnavalitsuse korraldustega.

11. Tallinna Maa-ametil:

11.1 teha korraldus teatavaks punktides 2 ja 5 nimetatud isikutele;

11.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

12. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär