Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele
Tallinna Linnavolikogu 29.05.2008 otsus number 91
Redaktsiooni kehtivus:29.05.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

29. mai 2008 nr 91

 

 

 

 

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 65 lõike 3 ja Tallinna põhimääruse § 40 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Esitada Vabariigi Valitsusele tulumaksuseaduse § 4 ja § 5 muutmise seaduse eelnõu koos seletuskirjaga vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil esitada otsus Vabariigi Valitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 15. mai 2008
otsuse nr 91
LISA

 

Tulumaksuseaduse § 4 ja § 5 muutmise seaduse eelnõu

 

 

 

§ 1.  Tulumaksuseaduses (RT I 1999, 101, 903 ... RT I 2007, 44, 318) tehakse järgmised muudatused:

1) § 4 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:

“(1) Tulumaksu määr, välja arvatud lõikes 2 ning § 43 lõikes 4 nimetatud juhtudel, on 21%.“

2) § 4 lõiget 11 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:

“(11) Paragrahvi 1 lõigetes 2‑4 nimetatud maksuobjekti puhul jagatakse maksustatav summa enne maksumääraga korrutamist maksukohustuse tekkimise ajale arvuga 0,79.“.

3) § 5 lõike 1 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:

“1) arvestamata 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi, laekub maksumaksja elukohajärgsele kohalikule omavalitsusüksusele 12,3% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust;“.

§ 2.  Seadus jõustub 1. jaanuaril 2009.

 

 

 

 

Ene Ergma

Riigikogu esimees

 

Tallinn, ... 2008

 

 

 

 

Seletuskiri
Tulumaksuseaduse § 4 ja § 5 muutmise seaduse eelnõu juurde

 

 

 

Tulumaksuseaduse § 4 ja § 5 muutmise seaduse eelnõu sisuks on alates 1. jaanuarist 2009 peatada tulumaksu määra vähendamine ja tõsta kohaliku omavalitsusüksuse eelarvesse residendist füüsilise isiku tulumaksust laekuvat osa.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 65 lõikele 5 ning Tallinna põhimääruse § 40 on linnavolikogul õigus esitada Vabariigi Valitsusele ettepanekuid seaduste ning teiste õigusaktide vastuvõtmiseks ja muutmiseks.

Tulumaksuseaduse § 4 lõike 1 järgi on tulumaksumäär 2008. aastal 21%, 2009. aastal 20%, 2010. aastal 19% ja alates 2011. aastast 18%.

Tulumaksuseaduse muutmisega esitatud kujul peatuks järgnevatel aastatel tulumaksu määra langetamine ning tulumaksu määraks jääks 2008. aastal kehtiv määr, s.o 21% .

Tulumaksumäära suurus mõjutab kohalike omavalitsusüksuste eelarvet, sest kohalikele omavalitsustele eraldatavate riigieelarveliste toetuste suurus sõltub riigieelarvesse laekuvatest maksudest, sh üksikisiku tulumaksust. Seoses 2009. aastal tulumaksumäära alandamisega jääb riigieelarvesse laekumata hinnanguliselt ligi 600 miljonit krooni. Kohalike omavalitsuste tulubaasist moodustavad märkimisväärse osa eraldised riigieelarvest tasandusfondi ja sihtotstarbeliste eraldiste kaudu. 2004. aasta tulumaksureformi tagajärjel halvenes nende omavalitsusüksuste tulubaas, kelle haldusterritooriumil elavate inimeste keskmine palk oli üle Eesti keskmise. Enne tulumaksureformi laekus näiteks Tallinna linna eelarvesse arvestuslikult 12,3% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust. Alates 2007. aastast ei ole riik arvesse võtnud kohalike omavalitsuste liitude taotlusi tõsta nendele eraldatavat tulumaksumäära.

Peale tulumaksureformi rakendumist 2004. aastal on kohalikele omavalitsusüksustele riigi õigusaktide alusel lisandunud palju ülesandeid, kuid rahalist katet nende teostamiseks ei ole eraldatud. Tulude jaotus keskvalitsuse ja omavalitsuste vahel on ebaõiglane, kohalikud omavalitsused on alarahastatud, nende tulud ei võimalda katta hädavajalikke kulusid, sh põhivara kulumit, mis tagaks omavalitsuste ülesannete täitmiseks vajaliku vara korrashoiu. Samuti ei ole võimalik leida välisrahastusega projektide realiseerimiseks nõutavaid omafinantseerimise vahendeid ning tagada omavalitsuste arenguks vajalike investeeringute rahastamist.

Kohalikele omavalitsusüksustele eraldatava tulumaksu määra tõstmisega 11,9%‑lt 12,3%‑le  residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust kaetakse osaliselt kohalikele omavalitsustele riigi õigusaktide alusel lisandunud ülesannetega kaasnevad kulud. Samuti taastub nende kohalike omavalitsuste tulubaas, kelle tulumaksu laekumine vähenes seoses 2004. aasta tulumaksureformiga.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees