Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2007. aastal
Tallinna Linnavolikogu 29.05.2008 otsus number 88
Redaktsiooni kehtivus:29.05.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

29. mai 2008 nr 88

 

 

 

 

Tallinna arengukava 2006‑2021 täitmise aruanne 2007. aastal

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 7 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 71 lõikega 9 ning Tallinna Linnavolikogu 9. veebruari 2006 määruse nr 5 “Tallinna arengudokumentide menetlemise kord“ § 15 lõikega 3,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Võtta vastu “Tallinna arengukava 2006‑2021 täitmise aruanne 2007. aastal“ vastavalt lisadele 1 ja 2.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna linna ametiasutustele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 2008
otsuse nr 88
LISA 1

 

Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2007. aastal

 

 

 

Tallinna arengukava 2006‑2021 peaeesmärgid on järgmised:

·      ettevõtlust soosiv, investeeringuid ligitõmbav ning majandusstruktuuri moderniseerimist toetav majanduskeskkond;

·      lai ja kvaliteetne kultuuriteenuste valik nii Tallinna elanikule kui turistile;

·      optimaalne haridusvõrk ja kvaliteetne haridus ning laste ja noortesõbralikum elukeskkond;

·      kõigile Tallinna elanikele loodud võimalused elada inimväärikat ja turvalist elu;

·      ümbritsev elukeskkond on linnaelanikele vastuvõetav, elutegevuses abistav ja positiivseid emotsioone esilekutsuv;

·      kõrge teeninduskultuuriga ja tegusad linnaasutused.

Tallinna arengukava 2006‑2021 täitmise 2007. aasta aruandes on esitatud 67 mõõdikut, millest 13 mõõdikut on täidetud ületamisega, 29 on täidetud täies ulatuses, 24 mõõdikut on täidetud osaliselt või sisuliselt ja üks mõõdik ei leidnud täitmist.

Alljärgnevalt on ära toodud ametite lõikes Tallinna arengukava 2006‑2021 täitmine 2007. aastal.

1. Ettevõtlusamet:

Ettevõtlusaktiivsuse suurendamiseks on Tallinna Ettevõtlusamet ette näinud ettevõtlusinkubaatoritest edukalt väljunud firmade planeeritud protsendiks 85, mis täideti etteantud ulatuses. Ettevõtlusinkubaatoritest väljunud firmade töötajate arv inkubaatori asukasfirmadest (kumuleeruvalt) oli planeeritud 220 töötajat, reaalselt väljus inkubaatorist 250 töötajat. Aasta peale stardiabi saamist tegutsema jäänud ettevõtete protsent oli planeeritult 90, täitmine toimus 98% ulatuses. 2007. aastal stardiabi saanud ettevõtetes kolme aasta jooksul alates toetuse saamisest lisandunud töötajate arvuks oli planeeritud 80, tegelik täitmine oli 12 võrra suurem. 2007. aastal koolitustoetust saanud ettevõtetes lisandunud töökohtade arvuks oli prognoositud 15‑100 töötajat, eesmärk täideti 29 töötaja näol. Praktikajuhendaja toetust saanud ettevõtete juhendajate arvuks oli 80. 2007. aastal praktikajuhendaja toetust sai 57 inimest, põhjuseks ebapiisav inimressurss tegelemaks toetuse teavitustööga. 2007. aasta stipendiumi saajate arvuks oli kavandatud 14 inimest. Ettevõtlusamet toetas 9 inimest. Mentorprogrammis osalenud inimeste arvuks oli kavandatult 140, kuid osales 94 inimest. Mentorprogrammis osalejate planeeritust väiksem arv on tingitud ettevõtluskeskkonna paranemisest, kus vajalik info on ettevõtjatele kättesaadav erinevate kanalite kaudu. Lisaks oli 2007. aastal plaanitud käivitada eksportmentorklubi programm, kuid see lükkus 2008. aastasse. Koolitustel ja teabepäevadel osalenute arv 2007. aastal oli kavandatult 1200 inimest. Üritustest võttis osa 800 inimest, kuna infot saadakse kodulehelt ja paljud planeeritud koolitused ja teabepäevad korraldatakse koolitusfirmade igapäevase töö käigus. Ettevõtja infopunkti pöördumiste arvuks oli planeeritud 7000 inimest. Ettevõtlusalane informatsioon internetis on muutunud aastatega kättesaadavamaks ja pöördumised infopunkti vähenesid 5000‑ni.

Ettevõtluse konkurentsivõime suurendamiseks planeeriti Tallinna Tehnoloogiainkubaatoris asuvate ettevõtete keskmiseks arvuks aastate lõikes 30 ettevõtet, tegelik täitmine toimus 24 ettevõtte näol, kuna soovijate paigutamine viibis inkubaatori ruumide valmimise tõttu. Tehnoloogiainkubaatoris alustanud ja sealt väljunud ettevõtete ellujäämisprotsendiks kavandati 90, mis 2007. aastal täideti etteantud mahus. 2007. aastal koolitust saanud isikute arv Tallinna linna osalusel/toetusel läbi viidud tööjõu kvaliteedi tõstmisele suunatud projektides oli planeeritult 2300. 2007. aastal oli tegelik täitmine ligikaudu 2000 osalejat erinevatel koolitusüritustel.

Tööhõive suurendamiseks toimus 2007. aastal Tallinna osalusega välisinvestoritele suunatud messe ja rahvusvahelisi teavitusüritusi 6. Lasnamäe Tööstuspark täitus ettevõtetega 100%. Lasnamäe Tööstuspargis olevate ettevõtete töötajate arv planeeritult oli 800. 2007. aastal töötas tööstuspargis 1400 töötajat.

Tallinna turismitulude suurendamiseks planeeriti korraldada turismitöösturitele info- ja teabepäevi, kus koolituste arv 2007. aasta lõikes oli planeeritud 25. Tallinna kui puhke- ja konverentsiturismi sihtkohta tutvustavaid turundusüritusi (messid, workshopid, kampaaniad, esitlused) planeeriti 35, tegelikult toimus 2007. aastal 34 üritust. Ajakirjanike arv, kellele on Tallinna vahetult tutvustatud ehk korraldatud tutvumisreise, oli planeeritult 190. Ettevõtlusamet oli 2007. aastal seotud 300 ajakirjaniku vastuvõtmisega. 2007. aastal täideti Tallinn Card’iga sooritatud külastusi 73 904.

2. Elamumajandusamet:

Peaeesmärgi “Kõigile Tallinna elanikele loodud võimalused elada inimväärikat ja turvalist elu“ mõõdikuks 2007. aastal oli valmivate korterite arv 50 tk. Esitatud mõõdik täideti Tallinna Elamumajandusameti poolt.

3. Haridusamet:

Optimaalse ja kvaliteetse hariduse andmise mõõdikuks oli 2007. aastal 20 kooli varustamine tervishoiukabinettide ja IT‑tehnikaga. 2007. aastal renoveeriti ja varustati tehnikaga 36 kooli tervisekabinetti. Põhikooli õpingute katkestajate prognoositud protsent oli mitte üle 1,5%, tegelik väljalangemine jäi alla 1%. 2007. aastal Tallinnas eelkutseõpet andvate koolide arv oli 7.

4. Keskkonnaamet:

Lapsed ja noored olid 2007. aastal kaasatud keskkonnakaitselisse tegevusse läbi loodusõppe päevade Tallinna Loomaia ja Tallinna Botaanikaaia territooriumil, kus osales ca 3000 õpilast. Lisaks on laste ja noorte kaasamine keskkonnakaitselistesse tegevustesse tagatud läbi erinevate keskkonnateemaliste ürituste. Haljasalade hooldusnormid on rakendatud 50% ulatuses.

2007. aastal planeeriti jäätmete tekkekoha sorteeritavate olmejäätmete osatähtsuseks 20% ja olmejäätmete taaskasutuse osatähtsuseks 35%, mõlemad eesmärgid täideti ettenähtud protsendi raames. 2007. aastal vastas Tallinna joogivee kvaliteet Euroopa Liidu joogiveedirektiividele 99% ulatuses.

5. Kommunaalamet:

Peaeesmärgi “Ümbritsev elukeskkond on linnaelanikele vastuvõetav, elutegevuses abistav ja positiivseid emotsioone esilekutsuv“ mõõdikuks on välja ehitatud jalgrattateede pikkus 5 km. Tallinnas ehitati välja 2007. aastal 3,3 km ulatuses jalgrattateid, kuna välja kuulutatud riigihanked osutusid prognoositust kallimaks.

Eesmärgi “Paranenud sadamate ja maismaaühendus“ täitmiseks seati mõõdikuks Tallinnasse saabuvate riigimaanteedega ühendatud magistraalide pikkus 21,5 km, mis täideti 2007. aastal.

Tallinna linnas 2007. aastal väljaehitatud sademe- ja drenaaživee torustike osakaaluks oli planeeritud 80%. Kriteerium täideti etteantud mahus. Ühiskanalisatsiooniga ühendatud majapidamiste osatähtsus 96,5% täideti kavandatud mahus.

6. Kultuuriväärtuste amet:

Peaeesmärgi “Lai ja kvaliteetne kultuuriteenuste valik nii Tallinna elanikele kui turistidele“ mõõdikuks seati Tallinna Loomaaia külastajate arvu tõus 5%. Tallinna Loomaaial jäid saamata riigieelarvelised investeeringud ja ühtegi uut ekspositsiooni ei olnud võimalik avada, mistõttu ei suurenenud ka külastajate arv.

2007. aastal raamatukogude külastuste, sh virtuaalkülastuste, arv suurenes aastas 2%, mõõdik täideti etteantud mahus.

7. Linnakantselei:

2007. aastal seati elanike turvalisuse tagamiseks mõõdikuks 6 videokaamera paigaldamine Tallinnas. Põhja‑Politseiprefektuuril ei olnud võimalik edastada videopilti 2007. aastal. 2008. aastal sõlmitud uues lepingus Põhja-Politseiprefektuuri, Tallinna Linnakantselei ja AS Alarmtec vahel on videopildi küsimus lahendatud.

Peaeesmärgi “Kõrge teeninduskultuuriga ja tegusad linnaasutused“ saavutamiseks seati 2007. aastal mõõdikuks Tallinna esinduse ametnike arvu kasv Brüsselis 3 inimeseni. 2007. aastal töötas Tallinna Brüsseli esinduses 2 ametnikku, kolmandat ametnikku ei olnud võimalik tööle võtta ebapiisava rahalise ressursi tõttu.

2007. aastal täiendkoolituse läbinud teenistujate protsent kogu linna teenistujatest oli 91.

Internetipõhiste teenuste pakkumise mõõdikuks 2007. aastal seati täielike e-teenuste arv kõigist võimalikest 100% ja linna teenuste arv kõigist võimalikest kodanikuportaalis samuti 100%, mõlemad mõõdikud täideti ettenähtud mahus.

2007. aastal seati digitaalselt menetletavate dokumentide mahu mõõdikuks kõigist dokumentides 100%. Mõõdik täieti täies ulatuses.

Eesmärgi “Head töötingimused linnaasutuses“ kriteeriumiks seati ametnike töötingimuste vastavus Euroopa Liidu (EL) nõuetele 100%. Ametnike töötingimused vastasid 100% EL nõuetele.

8. Linnaplaneerimise Amet:

Eesmärgi “Kõigis linnaosades kehtestatud üld- ja teemaplaneeringud“ mõõdikuks planeeriti kehtestada 2007. aastal kokku 2 üld- ja teemaplaneeringut. Pirita linnaosa üldplaneering valmis 2006. aastal ja muutunud seadusandlus nõudis keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) koostamist, mida ei olnud esialgse ajakava planeerimisel arvestatud ning mis valmis septembriks 2007. Tänaseks on Pirita üldplaneering uuel (korduval) avalikul väljapanekul, millele järgneb kehtestamine 2008. aasta esimesel poolaastal. Lasnamäe elamualade üldplaneering ja KSH valmisid samuti 2007. aasta lõpuks ja esitati linnavalitsuse ametitele kooskõlastusringile jaanuaris 2008.

Kõrghoonete teemaplaneering valmis sisuliselt 2006. aastal, kuid keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) aruanne esitati alles 2007. aasta detsembris ja enne selle heakskiitmist ei saanud teemaplaneeringut vastuvõtmiseks esitada. Kesklinna miljööalade kaitse- ja kasutustingimuste määramise teemaplaneering valmis 2007. aastal ja koostatud on vastuvõtmiseks esitamise eelnõu 2008. aastal. Samuti valmis rohealade teemaplaneering 2007. aasta sügisel, kuid seoses sellega, et rohealade teemaplaneering ei saanud veel kõikide vajalike ametite kooskõlastust, ei olnud eelmisel aastal võimalik teemaplaneeringut vastuvõtmiseks esitada. Eeldatavasti esitatakse teemaplaneering vastuvõtmiseks 2008. aastal olenevalt menetluse ajalisest kulust. Lisaks nõudis muutunud seadusandlus KSH koostamist, mida esialgse ajakava planeerimisel ei olnud arvestatud.

Linnaasutuste infotehnoloogilise infrastruktuuri mõõdikuks seati 2007. aastal linnaametnikele ja ‑kodanikele vajalike ruumiandmete kättesaadavus 65%. 2007. aastal toimus mitme infosüsteemi edasiarendus ja uuenes linna veebikaart. Seetõttu planeeritud mõõdik täideti 50% ulatuses linna- ja riiklike registrite kaudu. Tallinna Ruumiandmete registri kasutuselevõtt lükkus 2008. aastasse.

9. Maa-amet:

Eesmärgi “Lõpule viidud omandi- ja maareform, sh linna ülesannete täitmiseks ja arenguks vajalik maa on munitsipaliseeritud“ täitmise mõõdikuks oli munitsipaliseerimise taotluste esitamine 45 km2 osas, mis täideti 2007. aastal.

10. Munitsipaalpolitsei Amet:

Hästi toimiva munitsipaalpolitsei eesmärgi täitmiseks planeeriti heakorra tagamiseks ametnike arvu kasvu 56 töötajani. 2007. aastal komplekteeriti koosseis 54 ametnikuga, tulenevalt otsusest linna raamatupidamise tsentraliseerimisest kaotati raamatupidaja ja pearaamatupidaja koht.

11. Perekonnaseisuamet:

Eesmärgi “Kõik tallinlased on registreeritud rahvastikuregistrisse“ mõõdikuks oli 2007. aastal rahvastikuregistrisse lisandunud 2500 elanikku. Tegelik täitmine oli 2276, mille tingis 2007. aasta lõpus ümbritsevate valdade ja linnade registrikampaaniad, saamaks oma registrisse võimalikult rohkem elanikke.

12. Sotsiaal- ja Tervishoiuamet:

Peaeesmärgi “Kõigile Tallinna elanikele loodud võimalused elada inimväärikat ja turvalist elu“ üheks täitmise mõõdikuks oli 2007. aastal elanike rahuolu arstiabi kvaliteediga vähemalt 70% ulatuses. Positiivseid hinnanguid saadi 69% ulatuses, mis põhines Eesti andmetel arstiabi kvaliteedi hinnangule.

Eakatele ja puuetega inimestele ning väikelastega peredele valmivate korterite planeeritav arv oli 50, tegelik täitmine oli 54 korterit.

Öömajade ja varjupaikade kohtade arvu kasvuks oli planeeritud 290 kohta, tegelik täitmine toimus 200 koha näol. Otstarbekas on resotsialiseeritavatele isikutele rajada sotsiaalmajutusüksuseid, mistõttu langeb ära vajadus oluliselt suurendada öömaja-varjupaiga kohtade arvu.

Kvaliteetse üldhooldekodu- ja koduhooldusteenuse saajate arvuks oli planeeritud 750. Tegelikult osutati teenust 825 inimesele.

Vaimupuudega isikutele mõeldud teenuste saajate arvuks oli planeeritud 220. Tugiisikuteenust saavate laste arvuks oli 2007. aastal planeeritud 100. Vabatahtlikke tugiisikuid on raske leida ja professionaalsete tugiisikute projekt ei olnud käivitunud veel täies mahus 2007. aastal ja seetõttu oli tugiisikuteteenust saavate laste arvuks 65.

“Võimalused eakatele ja puuetega inimestele päevategevuse (sh töötamise)“ mõõdiku täitmiseks planeeriti eakate päevakeskuste kohtade arvu juurdekasv 3600 inimesele, tegelik täitmine oli 10 000 inimest ühes kuus. Laste päevakeskuste teenuste saajaid planeeriti 2007. aastal 300 ja eesmärk täideti täies ulatuses.

Eesmärgi “Avahooldusteenused psüühiliste erivajadustega inimestele“ täitmiseks seati kriteeriumiks teenust saavate isikute arv 2007. aastal 320, tegelik eesmärgi täitmine vastas plaanile. Psühhosotsiaalset nõustamist saavate klientide arvuks planeeriti 200, eesmärk täideti. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust saavaid käitumishäirega lapsi oli 2007. aastal planeeritud 10. Tegelikku teenust osutati 20 lapsele. Sotsiaalse rehabilitatsiooni kohti noortele rasedatele ja emadele vastsündinutega planeeriti 10 ja 2009. aastaks planeeritakse avada Tallinna Laste Turvakeskuse juurde täiendavad 10 kohta rasedatele noortele ja vastsündinutega emadele.

Narkosõltlaste asendus- ja võõrutusravi ning rehabilitatsiooni eesmärgi täitmise mõõdikuks seati asendus- ja võõrutusravi tarbeks luua 5 keskust. Tallinnas osutavad asendus- ja võõrutusravi teenust SA Tallinna Lastehaigla uimastisõltlaste osakond (ravi ja alustatakse rehabilitatsiooniga), AS Lääne-Tallinna Keskhaigla uimastisõltlaste asendus- ja võõrutusravi osakond (pikaaegne ravi koos rehabilitatsiooniga) ja MTÜ Sotsiaalrehabilitatsioonikeskus Loksal, MTÜ AIDSi Tugikeskus ning Tallinna Laste Turvakeskus. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid saavate sõltuvushäiretega laste arvuks planeeriti 44. Eesmärk täideti esitatud mõõdiku raames.

13. Spordi- ja Noorsooamet:

Eesmärgi “Arendatud laste ja noorte sporditegevus ning noorsootöö teenused“ täitmiseks seati mõõdikuks linnaosade/asumite varustatus 3 avatud noortekeskusega. Kesklinnas avati üks alkoholi- ja tubakavaba noortekohvik kui alternatiiv noortekeskustele, lisaks toimub ettevalmistustöö noortekeskuse avamiseks Kristiine linnaosas.

Tallinna Noorsootöö Keskuse teenuseid kasutatavate noorte arvu kasvuks planeeriti ligi 14%. Esitatud mõõdik täideti.

Sporditegevuse toetust saavate harrastajate arvuks planeeriti 22 500 isikut, tegelik täitmine oli 19 482 isikut. Osalise täitmise põhjuseks on treenerite kutsekvalifikatsiooni II taseme nõue, mille tõttu paljud treenerid ei ole läbinud vastavaid kursuseid. Liikumisharrastuse ürituste arvuks planeeriti 50, tegelikkuses toimus 206 üritust.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

LISA 2