Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Eesti Statoil vahel sõlmitava kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituste andmine Taavi Aasale
Tallinna Linnavolikogu 29.05.2008 otsus number 94
Redaktsiooni kehtivus:29.05.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

29. mai 2008 nr 94

 

 

 

 

Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Eesti Statoil vahel sõlmitava kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituste andmine Taavi Aasale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8, § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Eesti Statoil vahel linnavalitsuse uue administratiivhoone püstitamiseks linnale Põhja pst 33 kinnistu omandamiseks sõlmitava kokkuleppe projekt.

2. Volitada Tallinna abilinnapead Taavi Aasa Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud kokkuleppele.

3. Lubada Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha punktis 1 nimetatud kokkuleppes tehnilist laadi täiendusi ja parandusi.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha otsus teatavaks Aktsiaseltsile Eesti Statoil ja Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2008
otsuse nr 94
LISA

 

Kokkulepe

 

 

 

Tallinnas

 

__.________________. 2008. a

Tallinna linn (linnavalitsuse kaudu), aadress Vabaduse väljak 7, Tallinn, mida esindab Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2008 otsuse nr 94 alusel ________________________________ (edaspidi nimetatud Linn)

ja

Aktsiaselts Eesti Statoil, registrikood 10180925, aadress Estonia pst 10/ Pärnu mnt 13, Tallinn, mida esindab juhatuse liige Helle Kirs-Toiger (edaspidi nimetatud Statoil),

keda nimetatakse edaspidi Pool või koos Pooled, sõlmisid käesoleva kokkuleppe (edaspidi nimetatud Kokkulepe) alljärgnevas:

1. Kokkuleppe objekt

1.1 Kokkuleppe eesmärgiks on poolte vahel Kokkuleppe sõlmimiseni toimunud läbirääkimistel kokku lepitud põhimõtete ja Poolte edasiste tegevuste fikseerimine seoses Statoilile kuuluvalt kinnistult (Harju Maakohtu Kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa nr 1406101; asukoht Põhja pst 33, Tallinn; pindala 3324 m2; sihtotstarve ärimaa) (edaspidi nimetatud Põhja pst 33) toimiva äritegevuse üleviimisega samaväärsetele Linnale kuuluvatele käesolevas Kokkuleppes piiritletud kinnistutele nende vahetamise ja väärtuste vahe kompenseerimise teel ning sellega seotud kõigi kulutuste ja kahju, sh saamata jäänud tulu, hüvitamine Statoilile. Linn on huvitatud võimalusest hakata Statoilile kuuluvat Põhja pst 33 kinnistut kasutama avaliku võimu teostamisega seotud eesmärkidel.

1.2 Konkreetsed tähtajad seoses kinnistute vahetamise ja väärtuste vahe kompenseerimisega lepitakse kokku täiendavalt.

2. Poolte kinnitused

2.1 Linn kinnitab, et ta on:

2.1.1 avaldanud Statoilile soovi omandada avaliku võimu teostamise eesmärgil Põhja pst 33 kinnistu, et sellele läbi arhitektuurikonkursi uus Tallinna Linnavalitsuse administratiivhoone ja seda teenindavad ehitised püstitada;

2.1.2 Põhja pst 33 omandamiseks avaldanud valmisolekut anda Statoilile üle kinnistute turuväärtuste vahe kompenseerimise põhimõttel:

2.1.2.1 Narva mnt 129A (Kokkuleppe sõlmimise hetkel Harju Maakohtu Kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa nr 4831901; asukohaga Narva mnt 129A, Tallinn; pindala 173 938 m2; sihtotstarve sotsiaalmaa) kinnistu jagamisel tekkiv kinnistu, mis võõrandamise hetkel peab vastama alljärgnevatele tingimustele:

2.1.2.1.1 suurus vähemalt 3500 m2;

2.1.2.1.2 kinnistule on kehtestatud detailplaneering, mille järgi on võimalik kinnistule püstitada teenindusjaam (autopesula, pood teeninduspinnaga 100‑120 m2 ja kütusetankla);

2.1.2.1.3 ehitusõigusega kuni 2 korrust;

2.1.2.1.4 kinnistu sihtotstarve on ärimaa;

2.1.2.1.5 kinnistule on tagatud juurdepääsud Narva maanteelt.

2.1.2.2 Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljak (Kokkuleppe sõlmimise hetkel Harju Maakohtu Kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa nr 747201; pindala 20 949 m2, sihtotstarve transpordimaa) kinnistu jagamisel tekkiv kinnistu (Sadama tn kahe sõidurea vahelisel haljasalal), mis võõrandamise hetkel peab vastama alljärgnevatele tingimustele:

2.1.2.2.1 suurus vähemalt 500 m2;

2.1.2.2.2 kinnistule on kehtestatud detailplaneering, mille järgi on võimalik kinnistule püstitada automaattankla (kuni kahe pumbasaarega);

2.1.2.2.3 kinnistu sihtotstarve on ärimaa;

2.1.2.2.4 kinnistule on tagatud juurdepääsud Sadama tänava mõlemalt sõidurajalt.

Kokkuleppe punktides 2.1.2.1 ja 2.1.2.2 nimetatud mõlemat kinnistut koos nimetatakse edaspidi Kinnistud.

2.1.3 valmis kompenseerima kõik põhjendatud ja tõendatud, eelkõige Kokkuleppe punktis 4. loetletud kulud ja hüvitama kahju, sh saamata jääva tulu, mis seonduvad Statoili äritegevuse üleviimisega Põhja pst 33 kinnistult Kokkuleppe punktis 2.1.2.1 nimetatud kinnistule ning Statoili Põhja pst 33 kinnistu asendamisega Kinnistutega;

2.1.4 valmis tegema kõiki vajalikke toiminguid mõistliku aja jooksul saavutamaks Statoili äritegevuse üleviimine Põhja pst 33 kinnistult Kokkuleppe punktis 2.1.2.1 nimetatud Kinnistule;

2.1.5 Linnal on plaanis läbi viia rahvusvaheline arhitektuurikonkurss Põhja pst 33 kinnistu ala hoonestamiseks parima lahenduse leidmiseks.

2.2 Statoil kinnitab, et on nõus äritegevuse üleviimisega Põhja pst 33 kinnistult Kinnistutele nende vahetamise ja väärtuste vahe hüvitamise teel eeldusel, et lepitakse kokku Linna poolt Statoilile sellega seonduvate kõigi kahjude, kulude ja saamata jäänud tulu hüvitamises.

2.3 Statoil kooskõlastab Linnaga eelnevalt kõik toimingud, mis võivad oluliselt vähendada või halvendada Põhja pst 33 kinnistu väärtust, sealhulgas kinnistu koormamine üürilepingutega, hüpoteegiga vms.

3. Toimingud

3.1 Käesoleva Kokkuleppe täitmiseks Linn:

3.1.1 korraldab omal kulul rahvusvahelise arhitektuurikonkursi Põhja pst 33 kinnistu ala hoonestamiseks parima lahenduse leidmiseks;

3.1.2 informeerib Statoili kõigist kavandatavatest toimingutest, otsustest ning kooskõlastustest, mis võivad otseselt või kaudselt seoses Kokkuleppe punktis 3.1.1 nimetatud arhitektuurikonkursiga Statoili huve puudutada;

3.1.3 korraldab või viib läbi detailplaneeringute koostamise ja kehtestamise Kinnistute alusele maa-alale selliselt, et oleks tagatud Kokkuleppe punktis 2.1.2 nimetatud tingimuste täitmine;

3.1.4 korraldab Kinnistute moodustamise ja kinnistamise ja võtab vastu kõik vajalikud otsused Põhja pst 33 omandamiseks ning Kinnistute üleandmiseks Statoilile Põhja pst 33 vastu turuväärtuste vahe hüvitamise põhimõttel;

3.1.5 annab õigusaktide kohaselt Statoilile kõik vajalikud lammutus- ning ehitusload ja kooskõlastused, mis on vajalikud Põhja pst 33 kinnistult äritegevuse üleviimiseks Kokkuleppe punktis 2.1.2.1 nimetatud Kinnistule, sh Põhja pst 33 kinnistult olemasoleva teenindusjaama lammutamiseks ning Kinnistutele vastavalt teenindusjaama ja automaattankla püstitamiseks;

3.1.6 hüvitab Statoilile tekkinud või tekkida võivad kahjud, kulud ja saamata jäänud tulu Põhja pst 33 kinnistult äritegevuse üleviimisega Kokkuleppe punktis 2.1.2.1 nimetatud kinnistule, arvestades äritegevuse katkemisega kaasneva saamata jääva tulu hüvitamisel punktis 4.1.6 fikseeritut;

3.1.7 hüvitab Statoilile Põhja pst 33 ja Kinnistute turuväärtuste vahe, kui Statoilile Põhja pst 33 eest loovutatavate Kinnistute turuväärtuse summa on madalam Põhja pst 33 kinnistu turuväärtusest.

3.2 Käesoleva kokkuleppe täitmiseks Statoil:

3.2.1 informeerib ja nõustab Linna küsimustes, mis võivad otseselt või kaudselt puudutada Statoili seoses Kokkuleppe punktis 3.1.1 nimetatud arhitektuurikonkursiga;

3.2.2 vaatab läbi ja sobivusel kooskõlastab Kinnistute detailplaneeringute lahendused;

3.2.3 korraldab Põhja pst 33 ning moodustatavate Kinnistute turuväärtuste hindamise, tellides pärast Kinnistute piiride kindlaksmääramist Kinnistute hindamise rahvusvaheliselt tunnustatud audiitorfirmalt PriceWaterhouseCoopers, kooskõlastades Linnaga eelnevalt hinnangu maksumuse ning lähteülesande;

3.2.4 kui Kokkuleppe punktis 2.1.2 nimetatud mistahes moodustatava kinnistu pindala suureneb või väheneb detailplaneeringu menetluse käigus rohkem kui 10%, tellib Statoil uued eksperthinnangud lähtudes Kokkuleppe punktis 3.2.3 sätestatud põhimõtetest;

3.2.5 hüvitab Linnale Põhja pst 33 ja Kinnistute turuväärtuste vahe, kui Põhja pst 33 eest Statoilile loovutatavate Kinnistute turuväärtuste summa on kõrgem Põhja pst 33 kinnistu turuväärtusest;

3.2.6 korraldab Põhja pst 33 asuva teenindusjaama lammutamise ja likvideerimise pärast Põhja pst 33 kinnistult äritegevuse üleviimiseks Kinnistutele vastava asjaõigusliku lepingu sõlmimist ning kinnistusraamatus kande tegemist, kooskõlastades lammutamise kulud eelnevalt Linnaga, võttes pakkumised vähemalt kahelt (2) lammutamisega tegelevalt äriühingult.

3.2.7 korraldab punktis 2.1.2.1 nimetatud kinnistule teenindusjaama rajamise kaheteistkümne (12) kuu jooksul Statoilile punktis 2.1.2.1 nimetatud kinnistule teenindusjaama püstitamiseks ehitusloa väljastamisest tingimusel, et Põhja pst 33 ja Kinnistute vahetustehingud on lõpule viidud ja omand üle läinud.

3.3 Kui Linnal ei ole võimalik moodustada Kokkuleppe punktis 2.1.2 nimetatud tingimustele vastavaid Kinnistuid, ei ole Statoil kohustatud Linnale Põhja pst 33 kinnistut loovutama ega üle andma.

4. Kulutuste kandmine

4.1 Linn kannab seoses käesoleva Kokkuleppe täitmisega alljärgnevad kulud:

4.1.1 kulutused seoses Kokkuleppe punktis 3.1.1 nimetatud rahvusvahelise arhitektuurikonkursi läbiviimisega;

4.1.2 kulutused Kokkuleppe punktides 2.1.2.1 ja 2.1.2.2 nimetatud Linnale kuuluvaid kinnistuid hõlmavate detailplaneeringute koostamisele ning Kinnistute moodustamisele ja kinnistamisele;

4.1.3 50% Kinnistute hindamisega Kokkuleppe punktides 3.2.3. ja 3.2.4 nimetatud juhtudel seotud kulutustest;

4.1.4 Statoili poolt kantud ja tõendatud kulutused Põhja pst 33 asuva tankla lammutamisele ning likvideerimisele, millele lisandub 10% Statoili üldkulude katteks;

4.1.5 Statoili kulutused uue teenindusjaama ehitamisele, lähtudes teenindusjaama rajamisega seotud kogumaksumusest summas 19 530 000 krooni veebruari 2008 ehitushindades, teenindusjaama rajamise kogumaksumuse hind korrigeeritakse lepingu sõlmimise hetkel vastavalt ehitushinnaindeksi muutusele;

4.1.6 Äri katkemise tõttu Statoilile tekkiv kahju, sh saamata jääv tulu, arvestusega 183 000 krooni kuus. Eeldusel, et Statoil saab kasutada Põhja pst 33 kinnistut oma äritegevuseks vähemalt kuni punktis 2.1.2.1 nimetatud kinnistule ehitusloa väljastamiseni ning Linn ei tee takistusi Statoilile ehitustegevuse läbiviimisel teenindusjaama rajamiseks ning sellele kasutusloa väljastamisel, siis ei ületa äri katkemise tõttu Statoilile makstav hüvitis kaheteistkümne (12) kuu hüvitise määra. Hüvitist makstakse lähtuvalt äri katkemise reaalsest ajast, võttes arvesse eelnimetatud piirangut.

4.2 Statoil kannab seoses käesoleva Kokkuleppe täitmisega 50% Kinnistute hindamisega Kokkuleppe punktides 3.2.3 ja 3.2.4 nimetatud juhtudel seotud kulutustest.

5. Sõlmitavad lepingud

Pooled sõlmivad kolme (3) kuu jooksul, arvates Kinnistute registreerimisest kinnistusraamatus, eeldusel, et on kehtestatud Kokkuleppe punktides 2.1.2.1.2 ja 2.1.2.2.2 nimetatud teenindusjaama ja automaattankla rajamist võimaldavad detailplaneeringud, vastavad võlaõiguslikud ja asjaõiguslikud lepingud Põhja pst 33 kinnistu üleandmiseks Linnale Kinnistute Statoilile üleandmise vastu koos turuväärtuste vahe kompenseerimisega.

6. Teadete edastamine

6.1 Pool edastab Kokkuleppega seotud teated Kokkuleppes märgitud teise Poole kontakttelefonile, ‑meilile või ‑aadressile. Kontaktandmete muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Poolt.

6.2 Teadete edastamine toimub telefoni, e-posti või faksi teel, v.a juhtudel, kui Kokkuleppes on ette nähtud teate kirjalik vorm. Kirjalikud teated saadetakse teisele Poolele posti teel tähitud kirjaga või antakse teisele Poolele üle allkirja vastu Kokkuleppes märgitud või Kokkuleppe kehtivuse ajal teisele Poolele teatatud aadressil. Kirjalik teade loetakse teise Poole poolt kättesaaduks, kui postitamisest on möödunud kolm (3) kalendripäeva.

6.3 Teade Kokkuleppe ülesütlemise kohta, samuti Poole iga nõue teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt Kokkuleppe rikkumisest, peab olema kirjalikus vormis.

7. Lõppsätted

7.1 Kokkulepe jõustub selle allakirjutamisest ning kehtib kuni Kokkuleppe eesmärgi saavutamiseni või Kokkuleppe lõppemiseni Poolte kokkuleppel või seaduse alusel.

7.2 Kokkulepe lõpeb:

7.2.1 Kokkuleppe eesmärgi saavutamise võimatuse ilmnemisel;

7.2.2 Kokkuleppe punktis 2.1.2 nimetatud tingimustest erineva detailplaneeringu kehtestamisel, kui Pooled ei lepi kokku teisiti;

7.2.3 viie (5) aasta möödumisel Kokkuleppe jõustumisest arvates.

7.3 Kokkuleppe muudatused ja täiendused vormistatakse kirjalikult ja kirjutatakse alla mõlema Poole poolt, kui Kokkuleppes ei ole ette nähtud teisiti.

7.4 Kokkuleppest tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju Maakohtus.

7.5 Kokkulepe on koostatud eesti keeles kahes eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks Kokkuleppe eksemplar.

8. Poolte kontaktandmed

 

Tallinna linna esindaja:

 

AS Eesti Statoil esindaja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ees- ja perekonnanimi ning allkiri

 

Ees- ja perekonnanimi ning allkiri

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees