Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Harju Maavalitsuse vahel sõlmitava koostöö- ja finantseerimislepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 28.05.2008 korraldus number 965
Redaktsiooni kehtivus:28.05.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. mai 2008 nr 965-k

 

 

Tallinna linna, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Harju Maavalitsuse vahel sõlmitava koostöö- ja finantseerimislepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Harju Maavalitsuse vahel sõlmitava koostöö- ja finantseerimislepingu projekt.

2. Volitada abilinnapead Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele ja Harju Maavalitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 2008

korralduse nr 965-k

LISA

 

 

 

 

 

Koostöö- ja finantseerimisleping

 

Käesoleva koostöö- ja finantseerimislepingu (edaspidi “Leping“) on sõlminud

..............mail 2008. a Tallinnas:

 

·      Tallinna linn, asukohaga Vabaduse väljak 7, Tallinn, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse ..................... korralduse nr .... -k alusel abilinnapea Jaanus Mutli (edaspidi “Linn“),

 

·      Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, asukohaga Liivalaia tn 13/15, Tallinn, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Maria Alajõe (edaspidi “EAS“) ja

 

·      Harju Maavalitsus, asukohaga Roosikrantsi tn 12, Tallinn, mida esindab Vabariigi Valitsuse seaduse alusel maavanem Värner Lootsmann (edaspidi “Maavalitsus“),

 

edaspidi nimetatud üheskoos “Lepinguosalised“ ja eraldi “Lepinguosaline“,

 

ARVESTADES ASJAOLU, ET:

 

·      on vajalik korraldada turismiinfo kogumine ja levitamine Tallinna lähiümbruse (Harjumaa) kohta ning Lepinguosalised peavad vajalikuks teha sellealast koostööd;

 

·      EAS-i ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamise divisjoni põhimääruse punkti 2.2.4 kohaselt on üks divisjoni põhiülesannetest turismi valdkonnas turismiinfopunktide võrgustiku töö korraldamine, mida viiakse ellu läbi programmi “Turismiinfosüsteemi arendamine“;

 

·      Linna ülesandeks on turismialase koostöö arendamine riiklike institutsioonide, teiste kohalike omavalitsuste, turismiettevõtjate ning mittetulundusühingute vahel ja Linn soovib kaasa aidata turismiinfo kättesaadavusele Tallinna lähiümbruse (Harjumaa) kohta;

 

·      Maavalitsuse ülesandeks on ettevõtluse ja turismialase koostöö edendamine maakonnas;

 

·      EAS soovib sihtotstarbelise rahalise toetusega kaasa aidata Lepingus nimetatud eesmärkide saavutamiselem,

 

lepivad Lepinguosalised kokku alljärgnevas:

 

1.    LEPINGU EESMÄRK JA OBJEKT

 

1.1. Lepinguosalised lepivad kokku, et Tallinna linna nimel teostab kõiki Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Ettevõtlusamet, registrikood 75023817, asukohaga Vabaduse väljak 7.

1.2. Lepingu eesmärgiks on reguleerida Lepinguosaliste vahelisi koostöö tingimusi ja korda.

1.3. Lepingu objektiks on Lepinguosaliste vaheline koostöö Tallinna lähiümbruse (Harjumaa) turismialaseks tutvustamiseks, turismiinfo kogumiseks, süstematiseerimiseks ja levitamiseks.

 
2.    LINNA KOHUSTUSED

 

2.1.  Lepingu alusel Linn:

2.1.1.      töötleb, korrastab ja levitab Harjumaa turismiinfot Tallinna Ettevõtlusameti poolt opereeritavas Tallinna Turismiinfokeskuses ning veebilehel www.tourism.tallinn.ee. Arvestades, et Tallinna linna ülesandeks on eelkõige Tallinna linna kui turismisihtkoha tutvustamine ja arendamine, aktsepteerivad ja teadvustavad Lepinguosalised, et Harjumaad puudutavat turismiinformatsiooni levitatakse väiksemas mahus ning see hõlmab Linna poolt kõige vajalikumaks peetavat teavet, eelkõige informatsiooni Harjumaa tunnustatud majutusettevõtete, oluliste vaatamisväärsuste ja kultuurisündmuste ning turismimarsruutide kohta;

2.1.2.      järgib turismiseaduses, majandusministri 20. veebruari 2001 määruses nr 8 “Turismiinfokeskusele esitatavad kohustuslikud nõuded ja nende vastavuse hindamise kord“ sätestatud põhimõtteid;

2.1.3.      kohustub edastama EAS-ile iga kalendrikuu kohta külastusstatistikat EAS-i poolt etteantud vormil;

2.1.4.      kohustub esitama raamatupidamisväljavõtted tasutud personalikuludest;

2.1.5.      Linnal on õigus kasutada sihtotstarbelist toetust üksnes tööjõukulude katmiseks 2008. aasta jooksul ühe Tallinna Ettevõtlusameti koosseisuvälise infospetsialisti, kes on valitud ja koolitatud Tallinna Ettevõtlusameti poolt töötamaks Tallinna Turismiinfokeskuses Tallinna ja selle lähiümbruse turismiinformatsiooni levitamiseks, tööjõukulud summas kuni 40 000 (nelikümmend tuhat) krooni;

2.1.6.      kohustub toetussumma ülekandmiseks esitama pärast Lepingu sõlmimist EAS-ile vastavasisulise taotluse;

2.1.7.      nimetab oma kontaktisikud, kes on vastutavad Lepingu täitmise eest. Lepingu sõlmimise hetkel on Linna nimetatud kontaktisikuteks:

2.1.7.1.     Evelin Tsirk, Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna juhataja;

2.1.7.2.     Maia Mardo, Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna Tallinna Turismiinfokeskuse juhtivspetsialist, kes vastutab turismiinfo levitamise eest;

2.1.7.3.     nimetatud kontaktisikute muutumisest kohustub Linn Lepinguosalisi koheselt teavitama;

2.1.8.      kohustub võimaldama EAS-i poolt volitatud isikutel tutvuda toetuse kasutamist kajastava dokumentatsiooniga kohapeal;

2.1.9.      kohustub Lepingu ennetähtaegsel lõppemisel maksma tagasi EAS-ile toetuse osa, mis on jäänud kasutamata tulenevalt Lepingu ennetähtaegsest lõppemisest.

 

3.    MAAVALITSUSE KOHUSTUSED

 

3.1.  Lepingu alusel Maavalitsus:

3.1.1.      nimetab Maavalitsuse ametniku, kes on kontaktisikuks Lepingu täitmisel ja kes vastutab Lepingus võetud kohustuste korrektse ja õigeaegse täitmise eest. Lepingu sõlmimise hetkel on Maavalitsuse nimetatud kontaktisikuks Katti Mägi, majandusosakonna peaspetsialist;

3.1.2.      osaleb koostöös EAS-i Turismiarenduskeskusega (eelkõige punkti 3.1.1 kohaselt nimetatud kontaktisiku kaudu) kontrollitud, aktualiseeritud, erapooletu ja adekvaatse Harjumaa turismiinfo kogumises;

3.1.3.      korraldab oma kulul 1 (üks) kord poole aasta jooksul Tallinna Turismiinfokeskuse töötajatele ning EAS-i Sadama Turismiinfo konsultantidele õppereisi Harjumaal eesmärgiga tutvustada Harjumaa turismiatraktsioone, majutus- jm turismiettevõtteid;

3.1.4.      aitab kaasa turismialase ettevõtluse arendamisele Harjumaal, osaleb maakondlikus turismi arendustegevuses.

 

4.    EAS-i KOHUSTUSED

 

4.1.  Lepingu alusel EAS(-i):

4.1.1.      nimetab EAS-i Turismiarenduskeskuse töötaja, kes on kontaktisikuks Lepingu täitmisel ja kes vastutab Lepingus võetud kohustuste korrektse ja õigeaegse täitmise eest. Lepingu sõlmimise hetkel on EAS-i nimetatud kontaktisikuks Tarmo Mutso, EAS Turismiarenduskeskuse direktor;

4.1.2.      Tallinna reisisadama infokonsultandid Marie Kuri ja Kaija Reisik koguvad koostöös Maavalitsuse poolt nimetatud ametnikuga kontrollitud, aktualiseeritud, erapooletut ja adekvaatset Harjumaa turismiinfot;

4.1.3.      poolt nimetatud töötajad sisestavad kogutud turismiinfo andmebaasi ning antud infot kuvatakse veebilehel www.visitestonia.com;

4.1.4.      toetab sihtotstarbeliselt Linna poolt punktis 2.1 sätestatud ülesannete täitmist alljärgnevalt:

4.1.4.1.     tasub ühe Tallinna Ettevõtlusameti poolt ametisse nimetatud kooseisuvälise infospetsialisti tööjõukulud summas kuni 40 000 (nelikümmend tuhat) krooni
2008. aasta jooksul. Töötaja on valitud ja koolitatud Tallinna Ettevõtlusameti poolt töötamaks Tallinna Turismiinfokeskuses Tallinna ja selle lähiümbruse turismiinformatsiooni levitamiseks;

4.1.4.2.     toetussumma kantakse EAS-i poolt Linnale üle pärast Lepingu sõlmimist 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul arvates vastavasisulise taotluse esitamisest.

4.2.  EAS-il on õigus kontrollida toetuse kasutamist ja nõuda toetuse kasutamise kohta mistahes täiendavate andmete ja dokumentide esitamist.

4.3.  EAS-il on õigus nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist kui Lepinguosaline rikub Lepingu tingimusi või muul viisil kaldub kõrvale toetuse sihtotstarbeliselt kasutamisest.

 

5.    LEPINGU KEHTIVUS JA ÜLESÜTLEMINE

 

5.1.  Leping jõustub selle allkirjastamisel Lepinguosaliste poolt ja kehtib kuni 31. detsembrini 2008 eeldusel, et Lepinguosalised on oma vastastikused kohustused täitnud.

5.2.  Lepinguosalise jaoks sellise kohustusliku õigusakti kehtestamisel, mis oluliselt muudab, raskendab või teeb võimatuks Lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste teostamise, samuti Lepingu tingimuste olulise rikkumise korral teise Lepinguosalise poolt, on vastaval Lepinguosalisel õigus Leping üles öelda, teatades sellest kirjalikult ette vähemalt 1 (üks) kuu, väljaarvatud kui Lepinguosalised lepivad kokku teisiti.

 

6.    TEATED JA KONTAKTISIKUD

 

6.1. Üks Lepinguosaline edastab Lepinguga seotud teated teise Lepinguosalise Lepingus märgitud aadressil ning Lepinguosalise kontaktisikule. Aadressi ja/või kontaktisiku muutusest on Lepinguosaline kohustatud koheselt informeerima teisi Lepinguosalisi.

 

Teadete edastamisel Linnale:

Tallinna linn

Kontaktisik: Evelin Tsirk

Tel: 640 4411

Faks: 640 4208

E-post: evelin.tsirk@tallinnlv.ee

 

Teadete edastamisel EAS-ile:

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Kontaktisik: Tarmo Mutso

Tel 627 9770

Faks 627 9701

E-post tarmo.mutso@eas.ee

 

 

Teadete edastamisel Maavalitsusele:

Harju Maavalitsus

Kontaktisik: Katti Mägi

Tel 611 8787

Faks 611 8771

E-post katti.magi@mv.harju.ee

 

6.2. Teadete edastamine toimub telefoni, e-posti või faksi teel, väljaarvatud juhtudel kui Lepingus on ette nähtud teadete kirjalik vorm. Kirjalikud teated saadetakse teistele Lepinguosalistele posti teel tähitud kirjaga või antakse teistele Lepinguosalistele üle allkirja vastu.

 

7.    LÕPPSÄTTED

 

7.1.  Kõik Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist Lepinguosaliste poolt allakirjutamise momendist või Lepinguosaliste poolt kirjalikult määratud tähtajal.

7.2.  Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Lepinguosalised eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Lepinguosaliste läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

7.3. Käesolev Leping on koostatud kolmes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb igale Lepinguosalisele.

 

8.        LEPINGUOSALISTE REKVISIIDID JA ALLKIRJAD

 

Tallinna linn

Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn

Tel. 640 4218

Faks 640 4208

E-post Jaanus.Mutli@tallinnlv.ee

Makse saaja: Tallinna Linnakantselei Finantsteenistus

a/a 10220077790016

Viitenumber 5005050050050225

TP kood 103101

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

Jaanus Mutli

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Registrikood 90006006

Liivalaia tn 13/15, 10118 Tallinn

Tel 627 9700

Faks 627 9427

E-post eas@eas.ee

 

 

 

 

 

____________________________

Maria Alajõe

 

Harju Maavalitsus

Registrikood 70002452

Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn

Tel. 611 8774

Faks. 611 8771

E-post katti.magi@mv.harju.ee

 

 

 

 

 

_____________________________

Värner Lootsmann

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär