Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis oleva Vabaduse väljak, Kaarli pst kinnistu jagamine
Tallinna Linnavalitsus 28.05.2008 korraldus number 940
Redaktsiooni kehtivus:28.05.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. mai 2008 nr 940-k

 

 

Tallinna linna omandis oleva Vabaduse väljak, Kaarli pst kinnistu jagamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Maakatastriseaduse § 18 lg 2, Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 1995 määrusega nr 36 kinnitatud Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused alusel ja kooskõlas  Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määrusega nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele” ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2006 otsusest nr 369 “Vabaduse väljaku, Harjuoru ja Kaarli pst maa-ala muudetud põhilahendusega detailplaneeringu osaline kehtestamine Kesklinnas”:

 

 

1. Jagada Tallinna linna omandis olev Vabaduse väljak, Kaarli pst kinnistu (kinnistusregistriosa nr 1546701, katastritunnus 78401:101:2480, pindala 29842 m², sihtotstarve transpordimaa), muuta aadressid ja pindalad ning määrata kruntide sihtotstarbed alljärgnevalt:

1.1 Vabaduse väljak, pindala 7752 m², sihtotstarve ärimaa 50%, transpordimaa 50%;

1.2 Kaarli puiestee T2, pindala 21970 m², sihtotstarve ärimaa 15%, transpordimaa 85%;

1.3 Kaarli pst 4b, pindala 120 m², sihtotstarve ärimaa 50%, transpordimaa 50%.

2. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks Maa-ameti Tallinna katastribüroole, Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Tallinna Kommunaalametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär