Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mooni tn 7 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 666 maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 28.05.2008 korraldus number 923
Redaktsiooni kehtivus:28.05.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

28. mai 2008 nr 923-k

 

 

 

 

 

Mooni tn 7 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 666 maa osaline mittetagastamine

 

 

 
 
Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1 p 3, § 192, § 221 lg 5, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 13. veebruari 1995 otsus nr 4902, millega on Tallinnas Mooni tn 7, endisel kinnistul nr 666 asunud ehitiste ja krundi (suurusega 800,85 m²) suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX 1/2 mõttelises osas; Tallinna notari Kadi Derneiko 24. juulil 1996 tõendatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistus, notariaalregistri nr 5789, mille alusel XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 666 maa tagastamise nõudeõiguse 1/2 mõttelises osas omandas XXXXXXXX; Tallinna notari Evi Paberiti 19. märtsil 1999 koostatud ja tõestatud õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise leping, notariaalregistri nr 2836, mille alusel XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 666 maa tagastamise nõudeõiguse 1/2 mõttelises osas omandas XXXXXXXX; aktsiaseltsi Geomark koostatud katastriüksuse plaan töö nr 3673; maa tagastamise toimiku nr 9413 materjalid:

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Kristiine linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Mooni tn 7;

1.2 pindala: 320 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 666, pindala 800,85 m2) järgmisele isikule:

XXXXXXXX (XXXXXXXX), isikukood XXXXXXXXXXX, 2522/4685 mõttelises osas; elukoht XXXXXXXX.

3. Mooni tn 7 asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101021934 elamu, ehitisregistri koodiga 220391405 piirded) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule 2522/4685 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 22.04.2008. Tagastataval maal paikneb ka õigusliku aluseta püstitatud katusealune, mis ei ole ehitis Maareformi seaduse § 6 lõike 2 punkti 3 mõistes.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 666 maa-ala suurusega 228,17 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teistele isikutele kuuluvad ehitised ning maa kuulub ehitiste juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu 107 (ükssada seitse) krooni ja 70 senti Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401, viitenumber 5238050050050225. Maksekorralduse selgitusse märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

7.2  taluda Asjaõigusseaduse §-s 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lõike 2 kohaselt;

7.3 tagada juurdepääs ja kaitsetsoon krundil asuvale Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile ja maakaablile.

8. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 11. aprilli 2001 korraldus nr 1282-k ja korraldus nr 1283-k.

9. Senine maakasutusõigus lõppeb käesoleva korralduse jõustumisel.

10. Tallinna Maa-ametil:

10.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX ja XXXXXXXX ning XXXXXXXX;

10.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

11. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär