Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Paldiski mnt 31a maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 395 maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 28.05.2008 korraldus number 921
Redaktsiooni kehtivus:28.05.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

28. mai 2008 nr 921-k

 

 

 

 

 

Paldiski mnt 31a maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 395 maa osaline mittetagastamine

 

 

 

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 221 lg 5, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 27. novembri 1995 otsus nr 6510, millega on Tallinnas Paldiski mnt 31a, endisel kinnistul nr 395 asunud ehitiste ja krundi (suurusega 455,20 m²) suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks XXXXXXXX 1/2 mõttelises osas ja XXXXXXXX 1/2 mõttelises osas; Jõgeva notari Kaja Tenissoni 13. veebruaril 2003 koostatud ja tõendatud pärimisõiguse tunnistus (täiendav) (notariaalakti notari ametitoimingute registri nr 914/2003), mille alusel XXXXXXXX omandas XXXXXXXX kuulunud 1/2 mõttelist osa endise kinnistu nr 395 vara tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest; Osaühing Revala Maamõõdubüroo koostatud katastriüksuse plaan töö nr T-304; 

maa tagastamise toimiku nr 11048 materjalid:

 

 

 

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Kristiine linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Paldiski mnt 31a;

1.2 pindala: 482 m2;

1.3 sihtotstarve: ärimaa (Ä).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 395, pindala 455,20 m2) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 26/100 mõttelises osas; elukoht XXXXXXXX.

3. Paldiski mnt 31a asuv ehitis (ehitisregistri koodiga 101017972 hoone) kuulub punktis 2 nimetatud isikule 26/100 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 16.04.2008.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 395 maa-ala suurusega 329,88 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teistele isikutele kuuluvad ehitised ning maa kuulub ehitiste juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu 52 (viiskümmend kaks) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401, viitenumber 5238050050050225.

Maksekorralduse selgitusse märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

7.2  taluda Asjaõigusseaduse §-s 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lõike 2 kohaselt;

7.3 tagada juurdepääs ja kaitsetsoon krundil asuvale Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile ja maakaablile.

8. Senine maakasutusõigus lõppeb käesoleva korralduse jõustumisel.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX ja Adelan KVH OÜ esindajale;

9.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär