Keskkonnaameti juhataja ametist vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 28.05.2008 korraldus number 913

Redaktsiooni kehtivus 28.05.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. mai 2008 nr 913-k

 

 

Keskkonnaameti juhataja ametist vabastamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1, § 112, § 114 lg-te 1 ja 2, § 132 lg-te 1 ja 2 ning Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg-te 2 ja 8, § 54 lg-te 5, 5' ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 69 „Tallinna Keskkonnaameti põhimäärus“
§ 8 lg-ga 1 ja Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määrusega nr 31 kinnitatud Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra § 31 lg-tega 1 ja 2 ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Vabastada Keskkonnaameti juhataja Tõnu Tuppits teenistusest alates 23. septembrist 2008 Avaliku teenistuse seaduse § 114 lõike 1 alusel ametniku algatusel.

2. Maksta Tõnu Tuppitsale hüvitus kolme kuu ametipalga ulatuses ning hüvitus kasutamata puhkuse eest seaduses ettenähtud ulatuses ja korras.

3. Tõnu Tuppitsal anda asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle ameti juhataja asetäitja Madis Kõrvitsale ning esitada 22. septembriks 2008 üleandmis-vastuvõtmisakt kinnitamiseks linnapeale.

4. Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tõnu Tuppitsale, Madis Kõrvitsale ning Keskkonnaametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär