Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
28.05.2008- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Keskkonnaameti juhataja ametist vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 28.05.2008 korraldus number 913
Redaktsiooni kehtivus:28.05.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. mai 2008 nr 913-k

 

 

Keskkonnaameti juhataja ametist vabastamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1, § 112, § 114 lg-te 1 ja 2, § 132 lg-te 1 ja 2 ning Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg-te 2 ja 8, § 54 lg-te 5, 5' ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 69 „Tallinna Keskkonnaameti põhimäärus“
§ 8 lg-ga 1 ja Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määrusega nr 31 kinnitatud Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra § 31 lg-tega 1 ja 2 ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Vabastada Keskkonnaameti juhataja Tõnu Tuppits teenistusest alates 23. septembrist 2008 Avaliku teenistuse seaduse § 114 lõike 1 alusel ametniku algatusel.

2. Maksta Tõnu Tuppitsale hüvitus kolme kuu ametipalga ulatuses ning hüvitus kasutamata puhkuse eest seaduses ettenähtud ulatuses ja korras.

3. Tõnu Tuppitsal anda asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle ameti juhataja asetäitja Madis Kõrvitsale ning esitada 22. septembriks 2008 üleandmis-vastuvõtmisakt kinnitamiseks linnapeale.

4. Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tõnu Tuppitsale, Madis Kõrvitsale ning Keskkonnaametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär