Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Informatsioon heakorrakuu kampaania tulemuste kohta
Tallinna Linnavalitsus 28.05.2008 istungi protokoll number 24/65
Jõustumine:28.05.2008
Redaktsiooni kehtivus:28.05.2008 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

28. mai 2008 nr 24

 

 

Päevakorrapunkt 65

 

 

 

Informatsioon heakorrakuu kampaania tulemuste kohta

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Võtta teadmiseks informatsioon Tallinna Keskkonnaameti ja linnaosade valitsuste elluviidud heakorrakuu kampaania tulemuste kohta Tallinnas 20. aprillist – 18. maini 2008.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Informatsioon heakorrakuu kampaania tulemuste kohta

 

 

Istungi protokolli päevakorrapunktiga võtab Tallinna Linnavalitsus teadmiseks informatsiooni heakorrakuu kampaania tulemuste kohta Tallinnas 20. aprillist kuni 18. maini 2008.

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 p 5 on Tallinna kui omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada linnas heakorda. Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 “Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 3 lg 1 kohaselt korraldavad heakorraalast tööd Tallinna Keskkonnaamet ja linnaosade valitsused vastavalt oma pädevusele.

1. Tulenevalt eeltoodust korraldasid Tallinna Keskkonnaamet ja linnaosade valitsused Tallinnas 20.04. – 18.05.2008 heakorrakuu, sh osaledes kodanikualgatuses „Teeme ära 2008“ ning seonduvates järelkoristustöödes. Heakorrakuu peakorraldajaks oli Tallinna Keskkonnaamet. Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 istungi protokolli nr 17 päevakorrapunkti 36 otsuse punktis 2 kohustati Tallinna Keskkonnaametit esitama koondaruanne heakorrakuu kampaania ja kodanikualgatuse „Teeme ära 2008“ koristustööde tulemustest Tallinnas Linnavalitsuse 28. mai 2008 istungile.

2. Heakorrakuu algas Lasnamäe linnaosas Sõstramäe tänaval linna ühe suurima illegaalse prügimäe koristamisega, mida teostati vabatahtlike abiga ning rasketehnikat kasutades. Koostööpartnerite MTÜ Eesti Rehviliit ja OÜ Lustrumi kaasabil veeti ära omavoliliselt prügimäelt kokku 141,6 tonni prügi, sh 25 tonni rehve, 0,4 tonni ohtlikke jäätmeid ja 44,8 tonni puitu ja eterniiti.

3. Koristustöödel osales kokku üle 4000 vabatahtliku, kellest üle 3500 koristasid 3. mai kodanikualgatuse „Teeme ära“ raames Tallinna linna.

4. Lisaks 3. mai kodanikualgatuse aktsioonile toimusid täiendavalt nii eel- kui ka järelkoristustööd ajavahemikul 20. aprill – 18. mai 2008.

5. Tallinna Prügila AS andmete kohaselt on heakorrakuu jooksul ajavahemikus 18. aprill – 20. mai 2008 vastu võetud 1 857,42 tonni nii segaolmejäätmeid kui ka ehitus- ja lammutussegaprahti ning puitu. Antud kogusest üle 500 tonni koguti jäätmeid vabatahtlike abiga 3. mail „Teeme ära 2008“ aktsiooni raames.

5.1 Linnaosade valitsuste jaotus alljärgnevalt:

5.1.1 Nõmme linnaosa - 856,36 tonni

5.1.2 Lasnamäe linnaosa - 302,00 tonni

5.1.3 Haabersti linnaosa - 222,50 tonni

5.1.4 Kesklinn -  181,08 tonni

5.1.5 Pirita linnaosa - 121,06 tonni

5.1.6 Tallinna Keskkonnaamet – heakorrakuu avaüritus - 71,28 tonni

5.1.7 Mustamäe linnaosa - 46,12 tonni

5.1.8 Põhja-Tallinna linnaosa - 39,68 tonni

5.1.9 Kristiine linnaosa - 17,34 tonni.

 

6. Tallinna Rehviliidu andmetel viidi Tallinna linnaosadest ära 3. mai ja eelkoristustööde raames 114 tonni rehve, millele lisandusid järelkoristustööde raames ning linnaosade endi poolt ära viidud rehvid üle 150 tonni.

7. MTÜ Eesti Pakendiringluse andmetel koguti 3. mai aktsiooni raames vabatahtlike abiga Tallinna linnas kokku 20,9 tonni klaasi, millest 1,8 tonni oli aknaklaasi ja kergpakendit 20m³.

8. Kesto OÜ andmetel koguti Tallinnas 3. mail kokku jäätmeid järgmiselt:

8.1 Elektroonika                              0,13 t

8.2 Reostunud pakend                     0,16 t

8.3 Vana õli                                     0,44 t

8.4 Värv                                           0,75 t

8.5 Akud                                          0,10 t

8.6 Ehitusjäätmed                            0,08 t

8.7 Reostunud pinnas                       0,11 t

9. Täiendavalt koguti linnaosades koristustööde raames jäätmeid liigiti järgmiselt:

9.1 puit – 44,8 tonni (heakorrakuu avaüritus);

9.2 aia- ja pargijäätmed – 81 m3;

9.3 metall - 20 m³;

9.4 eterniit – ca 51 m3;

10. Ennetusmeetmetena paigaldatakse linnaosadesse tõkendid, takistamaks ligipääsu omavolilistele prügimägedele, ning hoiatavad sildid, sh Mustamäe linnaossa 8 silti ja 2 tõkestatud teeotsa. Nõmme linnaossa on 6 tõkendit paigaldatud ning silte veel paigaldatakse. Haabersti linnaosas on tõkestatud Astangu endisele sõjaväe alale sissepääs Astangu 2 juurest ning plaanis on tõkestada Sõudebaasi teelt edasisõit pärast jaanitule platsi (tee kõrvalt möödasõit on juba tõkestatud), pääs vanale raudteetammile nii Ehitajate tee poolt Paldiski mnt suunas kui Akadeemia tee poolt Ehitajate tee poole. Lasnamäe linnaosas on tõkestatud  Paevälja asum, Betooni tn, Sõstramäe tn, paigaldatakse ennetussildid Pae parki. Põhja-Tallinna linnaosas tõkestatakse Stroomi metsa viivad teed, Paljassaare on tõkestatud ning tellitakse sildid Kopli liinide mereäärsete omavoliliste prügilate juurde.

11. Heakorrakuu lõpuüritus „Linn lilleliseks“ toimus 18. mail Kaarli puiesteel. Korraldati lillekastide kujundamise võistlus, tutvustamaks linnakodanikele lillevaaside ja -kastide kujundamise uusi ideelahendusi ja ideede elluviimise protsessi. Osavõtjateks olid lillekauplused, aiandid, aianduskoolid ja haljastusettevõtted. Lillekaste eksponeeritakse püsinäitusel Tammsaare pargis, kus linnakodanikel on hea võimalus jälgida suvelille arengut ja kasvamist kastis kogu suve jooksul. Kastile kinnitatakse metallplaat kujunduse autori ja firma nimega.

12. Heakorrakuu tänuüritus nii aktiivseimatele talgulistele kui ka korraldajatele toimus 19. mail Raekojas.

13. Tallinna Linnavalitsus eraldas 3 600 000 krooni linnavalitsuse reservfondist üle-eestilise kodanikualgatuse „Teeme ära 2008“ raames Tallinnas linnaosade valitsuste ja Tallinna Keskkonnaameti poolt läbiviidavate koristustööde kulude katmiseks.

 

Lingid õigusaktidele:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

Tallinna põhimäärus

Tallinna linna heakorra eeskiri

 

 

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE