Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liiklusnõukogu moodustamine ja nõukogu põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 28.05.2008 määrus number 41 [RT IV, 27.06.2013, 8]
Jõustumine:16.06.2008
Kehtetuks tunnistamine:22.09.2019
Redaktsiooni kehtivus:16.06.2008 - 22.09.2019 [RT IV, 27.06.2013, 8]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 11.09.2019 nr 24 [RT IV, 19.09.2019, 12 - jõust. 22.09.2019]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

28. mai 2008 nr 41

 

 

 

 

 

Liiklusnõukogu moodustamine ja nõukogu põhimäärus

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Liiklusseaduse § 2 lg 4 ja § 5 lg 2, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 alusel, kooskõlas „Eesti rahvusliku liiklusohutusprogrammiga 2003–2015”, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 8 “Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine”, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg-tega 1-5 ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 otsusega nr 68 kinnitatud “Tallinna programmi „Liiklus ohutumaks aastatel 2008–2014“” p-st 5.3.1.1 ning vajadusest lahendada liiklusohutuse alaseid küsimusi.

 

 

 

 

 

       

§ 1. Nõukogu moodustamine

(1) Moodustada liiklusnõukogu (edaspidi nõukogu), mis on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon.

(2) Nõukogu eesmärk on korraldada liiklusohutuse tagamist Tallinnas ja “Tallinna programmi „Liiklus ohutumaks aastatel 2008–2014“” plaanipärast elluviimist, teha programmis ettenähtud tegevuste finantseerimiseks ettepanekuid linna eelarvesse (Tallinna ametiasutuste (edaspidi linna ametiasutus) eelarvete kaudu) ja lahendada teisi liiklusohutusealaseid küsimusi.

§ 2. Nõukogu tegevus

(1) Nõukogu juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast määrusest.

(2) Nõukogu tehnilise teenindamise tagab Tallinna Transpordiamet.

§ 3. Nõukogu ülesanded

(1) Nõukogu pädevuses on:

1) koordineerida “Tallinna programmist „Liiklus ohutumaks aastatel 2008 – 2014“” tulenevaid tegevusi ja kaasata sellesse vastavad ametiasutused ning ühiskondlikud organisatsioonid;

2) lahendada liiklusohutuse alaseid küsimusi;

3) liiklusohutuse alase olukorra analüüs Tallinna linnas, linna õigusaktide efektiivsuse ja nendest tulenevate nõuete täitmine, ametkondadele oma seisukohtade ja ettepanekute esitamine olukorra parandamiseks;

4) finantseerimisettepanekute tegemine linna eelarvesse (linna ametiasutuste eelarvete kaudu);

5) projektide hindamine;

6) teha koostööd linnavalitsuse teiste nõukogude ja komisjonidega liiklusohutusega seonduvate probleemide lahendamiseks;

7) avalikustada oma tegevust meediakanalite kaudu.

§ 4. Nõukogu töö korraldamine

(1) Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kaks korda aastas.

(2) Nõukogu on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt pool liikmetest, sh esimees või aseesimees.

(3) Nõukogu teeb oma otsustused poolthäälte enamusega.

(4) Nõukogu esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda Nõukogu tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu nõukogu koosseisu.

(5) Nõukogu koosolekud protokollitakse ja otsused vormistatakse 3 tööpäeva jooksul ning nendele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär. Nõukogu liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Koosoleku dokumente säilitab nõukogu sekretär.

§ 5. Nõukogu koosseis

(1) Nõukogu koosseis on vähemalt 10-liikmeline.

(2) Nõukogu isikulise koosseisu kinnitab linnavalitsus korraldusega.

(3) Nõukogu esimees on transpordivaldkonda kureeriv abilinnapea.

(4) Nõukogu tööd juhib nõukogu esimees, tema äraolekul nõukogu aseesimees.

(5) Nõukogul on õigus kaasata oma töösse Tallinna Linnavolikogu, Politseiameti, Põhja Politseiprefektuuri, linna ametiasutuste ja ühistranspordiettevõtete esindajaid ning vastava ala asjatundjaid.

(6) Nõukogu tehnilist tööd korraldab nõukogu sekretär.

§ 6.Nõukogu sekretär

(1) Nõukogu sekretär teeb ettekande nõukogu koosolekul arutatavate küsimuste kohta ning korraldab nõukogu tööd.

(2) Sekretär teatab nõukogu liikmetele nõukogu koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra ning võimaluse tutvuda arutusele tulevate materjalidega hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

(3) Nõukogu sekretär protokollib nõukogu koosolekud ja tagab nõukogu tehnilise teenindamise.

§ 7. Nõukogu õigused

Nõukogul on õigus:

1) saada linna ametiasutustelt, linna asutustelt ning linnaosade valitsustelt oma tööks vajalikke dokumente, seisukohti ja muid andmeid;

2) esitada linnavalitsusele ettepanekuid Tallinna liikluskeskkonna ohutumaks muutmiseks ning liiklusõnnetuste ja nendes vigastatute ja hukkunute arvu vähendamiseks;

3) anda oma hinnanguid ja ettepanekuid linna õigusaktide eelnõudele, mis käsitlevad liiklusohutuse valdkonda.

4) moodustada töögruppe.

§ 8. Nõukogu tegevuse lõpetamine

Nõukogu tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 9. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 16. juunil 2008.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär