Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liivoja tänava ja Liivoja tänava lõik T1 kinnistute Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnistutele valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 21.05.2008 korraldus number 879
Redaktsiooni kehtivus:21.05.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. mai 2008 nr 879-k

 

 

Liivaoja tänava ja Liivaoja tänava lõik T1 kinnistute Tallinna linnale tasuta
omandamine ja kinnistutele valitseja
määramine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12 ning tulenevalt Skanska EMV Aktsiaseltsi 20. jaanuari 2008 avaldusest ning Osaühingu Bristal 29. aprilli 2008 avaldusest:

 

 

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Skanska EMV Aktsiaseltsilt (äriregistrikood 10012122, asukoht Madara tn 25, Tallinn) ja Osaühingult Bristal (äriregistrikood 11094978, asukoht Tuukri tn 19, Tallinn) Liivaoja tänav (kinnistusregistriosa nr 18281901, katastritunnus 78401:115:0035, pindala 3871 m2, sihtotstarve transpordimaa) ja Liivaoja tänava lõik T1 kinnistud (kinnistusregistriosa nr 18282001, katastritunnus 78401:115:0036, pindala 363 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa) tingimusel, et kinnistuid koormav ühishüpoteek ei jää kinnistuid koormama.

2. Tallinna linnale omandatavate punktis 1 nimetatud kinnistute valdus läheb Tallinna linnale üle kinnistute tasuta võõrandamise lepingu sõlmimisega.

3. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud kinnistute valitsejaks kinnistute Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest.

4. Tallinna Maa-ametil:

4.1 tasuda kinnistute omandamisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõiv;

4.2 teha korraldus teatavaks Skanska EMV Aktsiaseltsile, Osaühingule Bristal ja Tallinna Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082)
30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär