Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Looklev tee 12 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 21.05.2008 korraldus number 867
Redaktsiooni kehtivus:21.05.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. mai 2008 nr 867-k

 

 

Looklev tee 12 maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, § 36 lg 1 alusel ja kooskõlas Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7; Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 56², 57; Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgnevatest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 15. märtsi 1993 otsus nr 350, millega loeti endisel kinnistul nr 3639 asuvate ehitiste ja 32,06 ha suuruse maa tagastamise õigustatud subjektideks XXXXXXXX 1/6 mõttelises osas, XXXXXXXX 1/6 mõttelises osas, XXXXXXXX 1/6 mõttelises osas ning XXXXXXXX 1/2 mõttelises osas; XXXXXXXX 15. veebruari 1996 maa tagastamise või asendamise nõudeõiguse loovutamise avaldus, millega XXXXXXXX kuulunud 1/6 mõttelise osa endise kinnistu nr 3639 maa tagastamise nõudeõigus läks üle XXXXXXXX; Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 1997 korraldus nr 1447-k, millega otsustati XXXXXXXX 1/6 mõttelises osas, XXXXXXXX 1/3 mõttelises osas ning XXXXXXXX 1/2 mõttelises osas tagastada endise kinnistu nr 3639 maa aadressidega Randvere tee 11, Randvere tee 13, Randvere tee 13a ja Randvere tee 15; Tallinna Linnavalitsuse 29. augusti 1997 korraldus nr 3078-k, millega otsustati XXXXXXXX 1/6 mõttelises osas, XXXXXXXX 1/3 mõttelises osas ning XXXXXXXX 1/2 mõttelises osas tagastada endise kinnistu nr 3639 maa aadressidega Looklev tee 8a, Looklev tee 8 ja Randvere tee 18a; Tallinna Linnavalitsuse 11. septembri 1997 korraldus nr 3323-k, millega otsustati XXXXXXXX 1/6 mõttelises osas, XXXXXXXX 1/3 mõttelises osas ning XXXXXXXX 1/2 mõttelises osas tagastada endise kinnistu nr 3639 maa aadressiga Randvere tee 17a; Tallinna Linnavalitsuse 2. veebruari 2000 korraldus nr 476-k, millega otsustati XXXXXXXX 1/6 mõttelises osas, XXXXXXXX 2/6 mõttelises osas ning XXXXXXXX 3/6 mõttelises osas tagastada endise kinnistu nr 3639 maa aadressidega Lauri tee 2d ja Võsa tee 26a; Tallinna Linnavalitsuse 1. märtsi 2000 korraldus nr 943-k, millega otsustati XXXXXXXX 1/6 mõttelises osas, XXXXXXXX 2/6 mõttelises osas ning XXXXXXXX 3/6 mõttelises osas tagastada endise kinnistu nr 3639 maa aadressidega Mähe tee 17 ja Põõsa tee 1b; Tallinna Linnavalitsuse 5. märtsi 2003 korraldus nr 539-k, millega endise kinnistu nr 3639 maast otsustati tagastada Tallinna linnale maa aadressiga Võsa tee 26 ja Aktsiaseltsile TTP maa aadressiga Võsa tee 26b; Tallinna Linnavalitsuse 30. märtsi 2005 korraldus nr 546, millega otsustati Aktsiaseltsile TTP mitte tagastada endise kinnistu nr 3639 maad aadressiga Hämar tee 3; Tallinna Linnavalitsuse 20. aprilli 2005 korraldus nr 686-k, millega määrati Aktsiaseltsile TTP kompensatsioon Hämar tee 3 asuva endise kinnistu nr 3639 maa eest; Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006 korraldus nr 2031-k, millega otsustati Aktsiaseltsile TTP tagastada endise kinnistu nr 3639 maa aadressiga Ojaääre; Tallinna Linnavalitsuse 18. oktoobri 2006 korraldus nr 2082-k, millega muudeti Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 1997 korraldust nr 1447-k nii, et Randvere tee 15 aadress asendati Kuusenõmme tee 4a aadressiga ja otsustati mitte tagastada

1730 m² endise kinnistu nr 3639 maad; Tallinna Linnavalitsuse 23. aprilli 2008 korraldus nr 696-k, millega otsustati Aktsiaseltsile TTP tagastada endise kinnistu nr 3639 maa aadressiga Looklev tee 5; Tallinna notar Aivar Mesikäpa 28. detsembril 2001 tõestatud võlaõigusliku tagastatava maa ostu-müügi lepingu lõpetamise leping ning nõudeõiguse loovutamise leping (notariaalregistri nr 8522), millega XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX loovutasid endise kinnistu nr 3639 maa tagastamise nõudeõiguse Aktsiaseltsile TTP; Tallinna notar Aivar Mesikäpa asendaja Tarvo Puri 17. oktoobril 2002 tõestatud ehitise mõttelise osa müügileping, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse osa loovutamise leping (notari ametitoimingute raamatu registri nr 10214), millega Aktsiaselts TTP loovutas Tallinna linnale 30000/178432 mõttelist osa endise kinnistu nr 3639 maa tagastamise nõudeõigusest; Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ koostatud katastriüksuse plaan (töö nr TK-1072-1) ja maa tagastamise toimiku nr 3102 materjalid:

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Looklev tee 12;

1.2 pindala: 299 m²;

1.3 sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (S)

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 3639 pindalaga 32,06 ha) järgmisele isikule:

Aktsiaselts TTP, äriregistri kood 10093511, aadress Mähe tee 1, Tallinn.

3. Riikliku ehitisregistri andmetel tagastataval maal ehitisi ei paikne (kontrollitud 2. mail 2008).

4. Maa tagastamise taotlus ülejäänud 57 042 m² endise kinnistu nr 3639 maa osas lahendatakse järgnevate Tallinna Linnavalitsuse korraldustega.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-is SEB Pank, kood 401. Maksekorraldusse märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada juurdepääs ja kaitsetsoon Eesti Energia Aktsiaseltsile kuuluvale madalpinge õhuliinile;

6.3 taluda Asjaõigusseaduse §-s 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ning maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär