Reklaamimaksumääruse muutmine

Tallinna Linnavolikogu 15.05.2008 määrus number 20
jõustumine 01.07.2008
Kehtetuks tunnistamine 01.01.2010
Redaktsiooni kehtivus 01.07.2008 - 31.12.2009

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 17.12.2009 nr 44,  jõustumine 01.01.2010

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

määrus

 

 

Tallinn

15. mai 2008 nr 20

 

 

Reklaamimaksumääruse muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2 ja § 22 lg 1 p 2, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3 ning kohalike maksude seaduse § 2 lg 1, § 5 p 5 ja § 10 alusel, samuti juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 2 ja § 60.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määruse nr 75 “Reklaamimaksumääruse kehtestamine” lisades 1 ja 2 tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 “Reklaamimaks Tallinnas” täiendatakse punktiga 131 järgmises sõnastuses:

 

 

 

“131. Reklaamile, millega teavitatakse oma valmisolekust anda tarbijale laenu, mille maksimaalne summa on väiksem kui 10 000 krooni või mille tagasimaksmise maksimaalne tähtaeg on kuni kuus kuud, kohaldatakse diferentseeritud määra: punktis 10 sätestatud maksumäära suhtes rakendatakse kolmekordset maksumäära.”;

2) lisa 1 “Reklaamimaks Tallinnas” punkti 14 täiendatakse uue lausega järgmises sõnastuses:

“Kui mobiilse konstruktsiooni vahendusel eksponeeritava reklaami objektiks on reklaam, millega teavitatakse oma valmisolekust anda tarbijale laenu, mille maksimaalne summa on väiksem kui 10 000 krooni või mille tagasimaksmise maksimaalne tähtaeg on kuni kuus kuud, kuulub täiendavalt kohaldamisele punktis 131 sätestatud diferentseeritud maksumäär.”;

3) lisa 2 “Reklaamimaksualane maksudeklaratsioon” täiendatakse punktiga 6.2.4 järgmises sõnastuses:

“6.2.4 seoses reklaamiga, millega teavitatakse oma valmisolekust anda tarbijale laenu, mille maksimaalne summa on väiksem kui 10 000 krooni või mille tagasimaksmise maksimaalne tähtaeg on kuni kuus kuud.”.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsusel arvestada Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmise ja esimese lisaeelarve eelnõu ettevalmistamisel käesolevast määrusest tulenevaid muudatusi.

§ 3.  Määrus jõustub 1. juulil 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees