Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine kesklinnas
Tallinna Linnavolikogu 15.05.2008 otsus number 81
Redaktsiooni kehtivus:15.05.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

15. mai 2008 nr 81

 

 

 

 

Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine kesklinnas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 23 lg 6, § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõigete 1, 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- Planeeritav maa-ala asub kesklinnas Tuukri tänava ja Narva maantee vahelises kvartalis, Tuukri ja Uus‑Sadama tänava nurgal. Tallinna üldplaneeringus on planeeritav maa-ala määratud kesklinna segahoonestusalaks, kuhu võib ehitada kõiki hooneid, v.a keskkonda saastavaid ettevõtteid. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

- Moodustatavale krundile on määratud ehitusõigus kuni 7‑korruselise äriruumidega 60 korteriga elamu ehitamiseks. Mitmeotstarbeline hoone lisab piirkonnale turvalisuse aspektist olulist elavust. Arvestades detailplaneeringu avalikul väljapanekul tehtud ettepanekuid on, võrreldes vastuvõetud planeeringulahendusega, planeeritud hoone kõrgust vähendatud ühe korruse võrra. Hoone visuaalse kõrguse vähendamiseks on Tuukri ja Uus-Sadama tänava poolses osas hoone 7. korrus kavandatud 5 meetri laiuse tagasiastega kinnistu piirist, mis muudab seitsmenda korruse nähtavaks vaid Tuukri ja Uus‑Sadama tänavalt avanevates kaugvaadetes.

- Hoonestusala on määratud Tuukri tn 54 kinnistu piirist 4 meetri kaugusele ning Uus‑Sadama tn 5 kinnistu piirist 6 meetri kaugusele selleks, et oleks võimalik elamu fassaade hooldada oma krundilt, operatiivautod pääseksid krundile nii Tuukri kui ka Uus-Sadama tänavalt ning säiliksid kasvutingimused kõrghaljastusele.

- Kavandatud hoonestustihedus on 3,34, mis on suurem enamike lähinaabruses olevate kruntide hoonestustihedusest, kuid oluliselt väiksem naaberkinnistu Uus-Sadama tn 5 hoonestustihedusest 5,51.

- Planeeringus ei ole ette nähtud muuta olemasolevat liikluskorraldust. Tuukri tänava ääres on jalakäijate liikluseks mõlemal pool sõiduteed 2-3 meetri laiused avalikuks kasutuseks ette nähtud kõnniteed.

- Rekreatsioonialaks on planeeritud sisehoovis paikneva parkimishoone haljastatud katus. Haljasalad maapinnal ning parkimishoone katusel moodustavad kokku 50,7% krundi pindalast. Kavandatud on likvideerida üks II väärtusklassi ja kaks III väärtusklassi puud, mis jäävad uue hoone alla. Üks II väärtusklassi puu ja II väärtusklassi põõsad on ette nähtud ümber istutada.

- Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a kinnistute detailplaneeringu koostamisel on arvestatud planeerimisseaduses sätestatud avaliku menetluse nõudeid ning lähtutud on planeerimisseaduse §‑s 9 detailplaneeringu sisule esitatud nõuetest.

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kehtestada Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a kinnistute detailplaneering, K‑Projekt Aktsiaseltsi töö nr 04423, milles on ette nähtud liita kesklinnas 0,3 ha suurusel planeeritaval maa‑alal asuvad Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a krundid üheks 90% ulatuses elamumaa ja 10% ulatuses ärimaa krundiks ja on määratud moodustatavale krundile ehitusõigus kuni 7‑korruselise äriruumidega 60 korteriga elamu ehitamiseks, samuti planeeritud ja määratud avalikku kasutusse kõnnitee.

2. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 12. septembril 2007 sõlmitud lepingule nr TT‑13/K‑07.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 15. mai 2008
otsuse nr 81
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine kesklinnas“ juurde

 

 

 

Kehtestada Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a kinnistute detailplaneering, milles on ette nähtud liita kesklinnas 0,3 ha suurusel planeeritaval maa‑alal asuvad Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a krundid üheks 90% ulatuses elamumaa ja 10% ulatuses ärimaa krundiks ja on määratud moodustatavale krundile ehitusõigus kuni 7‑korruselise äriruumidega 60 korteriga elamu ehitamiseks, samuti planeeritud ja määratud avalikku kasutusse kõnnitee.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub kesklinnas, Tuukri tänava ja Narva maantee vahelises kvartalis, Tuukri ja Uus‑Sadama tänava nurgal. Maa-ala hõlmab ärimaa sihtotstarbega Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a krunte. Kruntidel asunud amortiseerunud 1‑2‑korruselised äri- ja administratiivhooned on tänaseks lammutatud. Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 krundi lõunapiiril kasvab rida väärtuslikku kõrghaljastust (kased, saared, jalakad) ning idaküljel, Uus-Sadama tänava ääres, veel üksikuid puid. Tuukri tn 54a krundil kasvavad üksikud halvas seisukorras kuused ning lopsakad põõsad.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeringualast Narva maantee poole jäävad Tallinna Ülikooli hooned. Vahetule kõrvalkrundile, Uus‑Sadama tn 5, on Tallinna Linnavolikogu 20. veebruari 2003 otsusega nr 46 kehtestatud Uus‑Sadama tn 5 kinnistu detailplaneeringu alusel hiljuti rajatud Tallinna Ülikooli õppehoone. Kontaktvööndi hoonestuse kõrgus ja laad on mitmekesine. Tuukri tänavast mere poole jääb palju 1‑2‑korruselisi amortiseerunud hooneid. Ala üldilmet muutvat hoonestust kavandatakse koostamisel olevais detailplaneeringuis. Tuukri tänava ja Narva maantee vahele jääval alal on valdavalt 5‑7‑korruselised mitme korteriga hooned ja ärihooned. Uus-Sadama tänava, Tuukri tänava ja perspektiivse Põhjaväila vaheline kvartal on hoonestatud lahtisel hoonestusviisil ning Uus-Sadama, Tuukri ja Petrooleumi tänava ja Narva maantee vaheline kvartal on hoonestatud perimetraalselt ja kinnisel hoonestusviisil. Linna keskuse infrastruktuur on lähedal. Ühistransport kulgeb Narva maanteel. Linna teiste piirkondadega on hea ühendus. Suur rekreatsiooniala, Kadrioru park, on jalgsikäigu kaugusel.

3. Tallinna üldplaneering

Tallinna üldplaneeringus on planeeritav maa-ala määratud kesklinna segahoonestusalaks, kuhu võib ehitada kõiki hooneid, v.a keskkonda saastavaid ettevõtteid. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Planeeritavast alast üle Tuukri tänava mere poole jääva ala kohta kehtib Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneering.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava maa-ala kohta ei kehti varem kehtestatud detailplaneeringut.

5. Detailplaneeringus kavandatu

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotlenud isik soovis ehitusõiguse määramist Uus‑Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 krundile kuni 6‑korruselise äri- ja eluhoone rajamiseks ning krundi sihtotstarbe muutmist. Detailplaneering algatati eesmärgiga rajada Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 kinnistule elu- ja ärihoone ning määrata planeeritavale alale jäävate kruntide ehitusõigus.

Detailplaneeringus on kavandatud liita Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a krundid üheks 10% ulatuses äri- ja 90% ulatuses elamumaa sihtotstarbega krundiks.

Planeeringu koostamise käigus tehtud hoone eskiisidelt selgus, et linnaehituslikult on sobiv antud asukohta kavandada mõnevõrra kõrgem hoone. Kadrioru poolt planeeritavale alale lähenedes jätkab kavandatud elamu Petrooleumi tänava äärsete elamutega algavat kesklinnale iseloomulikku kõrgemat ja tihedamat hoonestust. Petrooleumi tänava äärsete hoonete 7‑korruselised osad vahelduvad 8‑korruseliste trepikojatornidega. Vastu võeti planeeringulahendus, milles oli Uus‑Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a liitmise teel moodustatavale krundile määratud ehitusõigus 8‑korruselise äripindadega mitme korteriga elamu ehitamiseks. Arvestades detailplaneeringu avalikul väljapanekul tehtud ettepanekuid, on võrreldes vastuvõetud planeeringulahendusega kavandatud hoone kõrgust vähendatud ühe korruse võrra ja määratud hoone lubatud kõrguseks 7 korrust ja kuni 27 meetrit merepinnast. Hoone visuaalse kõrguse vähendamiseks on Tuukri ja Uus-Sadama tänava poolses osas hoone 7. korrus kavandatud 5 meetri laiuse tagasiastega kinnistu piirist, mis muudab seitsmenda korruse nähtavaks vaid Tuukri ja Uus‑Sadama tänavalt avanevates kaugvaadetes.

Hoonesse on kavandatud kuni 60 korterit. Äripinnad on planeeritud esimesele korrusele nii Tuukri kui Uus-Sadama tänava äärde. Kavandatud hoonestustihedus on 3,34, mis on suurem enamike lähinaabruses olevate kruntide hoonestustihedusest, kuid oluliselt väiksem naaberkinnistu Uus‑Sadama tn 5 hoonestustihedusest 5,51. Hoonestustiheduse 3,34 puhul on kaasa arvatud ka parkimishoone maapealse osa suletud brutopind.

Hoone on krundile kavandatud perimetraalsena. Hoone projekteerimiseks on määratud tingimus: näha ette lame katus. Välisviimistluses tuleb kasutada kesklinna sobivaid kõrgekvaliteedilisi viimistlusmaterjale. Kavandatud hoone ei mõjuta insolatsiooni kestust Tuukri tn 58 asuvates eluruumides. Müra tõkestamiseks on määratud kasutada akendel ja rõdudel sobivaid klaaspakette. Liiklusest tuleneva õhusaastega tuleb arvestada hoone sundventilatsiooni rajamisel.

Hoone põhimaht on kavandatud Uus-Sadama ja Tuukri tänava nurgale, olles kaugvaadetes hästi nähtav. Hoonestusala on määratud Tuukri tn 54 kinnistu piirist 4 meetri kaugusele ning Uus‑Sadama tn 5 kinnistu piirist 6 meetri kaugusele selleks, et oleks võimalik elamu fassaade hooldada oma krundilt, operatiivautod pääseksid krundile nii Tuukri kui ka Uus-Sadama tänavalt ning säiliksid kasvutingimused kõrghaljastusele. Planeeritava hoone kõrge ja krundi piirilt tugeva tagasiastega kavandatud esimene korrus ning konsoolselt eenduv hoone põhiosa moodustavad koos Tallinna Ülikooli uue õppehoonega Uus-Sadama tänava äärde ühtse, korrastatult mõjuva, tänavafassaadi. Tänavaruumi korrastatuse saavutamiseks on ka hoonestatava krundi Tuukri tänava poolne ehitusjoon määratud Tuukri tn 54 hoonega määratud ehitusjoont jätkavana.

Planeeringus ei ole ette nähtud muuta olemasolevat liikluskorraldust. Tuukri tänava ääres on mõlemal pool sõiduteed jalakäijate liikluseks 2‑3 meetri laiused kõnniteed. Hoonega külgnev Uus‑Sadama tänava äärne, 5 meetri laiune, avalikult kasutatavaks ette nähtud kõnnitee jääb enamjaolt planeeritava kinnistu piiridesse ning on kavandatud hoone teisest korrusest algava konsoolse osa alla. Tallinna Linnavalitsuse 28. novembri 2007 korraldusega nr 2052‑k on tehtud ettepanek seada Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 kinnistule Tallinna linna kasuks tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus, mille esemeks on 208 m2‑le isikliku kasutusõigusega alale ehitatav kõnnitee. Käesolevaks ajaks on vastav leping sõlmitud.

Parkimiskohad on kavandatud Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 krundile 1‑korruselisse parkimishoonesse ning parkimishoone ja elamu alla kavandatud kahele maa-alusele parkimiskorrusele. Juurdepääs parkimishoonele on kavandatud Uus-Sadama tänavalt. Detailplaneeringus on kokku planeeritud 76 parkimiskohta.

Tallinna Linnavolikogu 6. märtsi 2008 otsuse nr 42 “Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsuse nr 329 “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006‑2014“ muutmine“ kohaselt ei rakendata Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006‑2014 sätestatud parkimisnormatiive pärast 1. jaanuari 2005 ja enne otsuse jõustumist vastuvõetud või kehtestatud detailplaneeringutele. Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a kinnistute detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse poolt 28. juunil 2006 ja vastab Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006‑2014 põhimõtetele.

Rekreatsioonialaks on planeeritud sisehoovis paikneva parkimishoone haljastatud katus. Parkimishoone katusele on kavandatud ka laste mänguväljak. Ohutuse tagamiseks on parkimishoone katusele rajatav rekreatsiooniala ette nähtud ümbritseda piirdega. Parkimishoone heakorrastatud katuseterrassilt on laugja trepi kaudu ette nähtud pääs ka krundi tasapinnal asuvale osale. Rekreatsioonialale rajatakse muru ja paigaldatakse suuremates pottides põõsastaimi. Planeeringuala Tuukri tn 54 ja Uus-Sadama tn 5 kruntide poolsetes servades säilib haljasala. Uus‑Sadama tn 5 ja Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 krundi piiril kasvavad 7 II väärtusklassi puud on ette nähtud likvideerida juba Uus-Sadama tn 5 krundile kehtestatud detailplaneeringus. Lisaks likvideeritakse üks II väärtusklassi puu ja kaks III väärtusklassi puud. Tuukri tänava äärsed põõsad ning harilik kuusk istutatakse ümber. Haljasalad maapinnal ning parkimishoone katusel moodustavad kokku 50,7% krundi pindalast. Kinnistu piirile on ette nähtud rajada Tuukri tn 54 ja Uus-Sadama tn 5 hoonete poolses küljes läbipaistev võrkpiire kõrgusega 1,5 meetrit.

Hoonesse on kavandatud trafoalajaam. Kinnistu soojusvarustus on planeeritud kaugkütte baasil vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusele nr 19 “Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“. Servituutide vajadused tehnovõrkude ja kavandatud  alajaama omanike või valdajate kasuks on planeeringus kirjeldatud. Jäätmekorraldus, sh jäätmete sorteeritud kogumine, on lahendatud jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2007 määrusega nr 6 kehtestatud Tallinna jäätmehoolduseeskirja kohaselt.

6. Avaliku väljapaneku tulemused

Avaliku väljapaneku ajal esitasid detailplaneeringu kohta vastuväiteid ja ettepanekuid sisaldavad kirjalikud pöördumised KORTERIÜHISTU TUUKRI 58 esindaja Nikolai Vasjutin, Korteriühistu Narva mnt.31 esindaja Nikolai Pastušenko ja Tallinna Ülikooli esindaja advokaat Mikk Lõhmus AS‑ist Advokaadibüroo Paul Varul.

KORTERIÜHISTU TUUKRI 58 esindaja Nikolai Vasjutin ja Korteriühistu Narva mnt.31 esindaja Nikolai Pastušenko leidsid, et Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a kruntidele kavandatud elamu on mahult liiga suur ja kõrge. Nikolai Vasjutin tegi ettepaneku kavandada hoone mitte kõrgem kui 21,90 meetrit (absoluutkõrguses), laiendada Uus-Sadama tänavat ja selle kõnniteid ja korraldada sisse- ja väljasõidud Tuukri tänavale.

Käesoleval ajal on Tuukri tänava liikluskoormus väga suur ning linna liiklusolude parandamiseks on koostamisel Tallinna üldplaneeringus ettenähtud Põhjaväila ehitusprojekt. Väila valmimise järel Tuukri tänava liikluskoormus väheneb tunduvalt ja paranevad ka Uus-Sadama tänavalt Tuukri tänavale ja vastupidi pööramise tingimused. Uus‑Sadama tänava laiendamine ei ole käesoleval ajal võimalik. Tänavamaa laius on määratud selle äärsete kruntidega. Tänava ja kõnniteede laiendamiseks tuleks krundid osaliselt võõrandada või kõnniteed kruntidele kavandada. Planeeritud elamu kohal on Uus-Sadama tänava kõnniteed oluliselt laiendatud. Elamu esimene korrus on kavandatud tagasiastega krundi piirist nii, et kõnnitee laiuseks jääb 5 meetrit. Jalakäijate liikumise mugavus ja ohutus suurenevad olemasolevaga võrreldes tunduvalt. Planeeritud krundilt sisse- ja väljapääsu kavandamine Tuukri tänavale ei ole kooskõlas Eesti Standardi EVS 843:2003 “Linnatänavad“ soovitusega rajada valikuvõimaluse olemasolu korral pääsud kruntidele madalama kategooria tänavalt. Soovituse eesmärk on suurendada liiklusohutust.

KORTERIÜHISTU TUUKRI 58 esindaja Nikolai Vasjutin märkis, et detailplaneeringus kavandatu ei arvesta ümbritseva ala perspektiivseid arenguid ja sadamaala üldplaneeringu põhimõtteid.

Esitatud väide on väär, kuivõrd sadamaala üldplaneeringut ei ole koostatudki. Ka Kadrioru hoonestuslaadile ja tihedusele viitamine ei ole antud planeeringuala puhul sobiv. Tegemist on täiesti teistsuguse linnaehitusliku iseloomuga kvartaliga. Eriilmelised piirkonnad rikastavad linna keskust ja annavad võimaluse igale inimesele leida endale oma väärtushinnangutele vastav ja sobiv keskkond elamiseks.

Tallinna Ülikooli esindajat advokaat Mikk Lõhmust AS‑st Advokaadibüroo Paul Varul ei rahuldanud Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 kinnistule kavandatud sorteeritud jäätmete konteineri asukoht.

Detailplaneeringusse on tehtud vastav muudatus ja kavandatud elamu ehitusprojekti koostamiseks on määratud nõue näha jäätmekogumiseks ette vastav ruum hoones.

Tallinna Ülikooli esindaja väide, et planeeritud elamu on kavandatud Tallinna Ülikooli Uus‑Sadama tn 5 õppehoonest 6 meetri kaugusele, ei vasta tõele. Hoone on kavandatud Uus‑Sadama tn 5 krundi piirist 6 meetri kaugusele ja õppehoonest lähimas punktis 14 meetri kaugusele.

Tallinna Ülikooli esindaja leidis, et 8‑korruseline hoone ei sobi ümbritsevasse keskkonda ning vähendab vastuväite esitaja vara kasutusväärtust. Tallinna Ülikooli esindaja asus seisukohale, et vara kasutusväärtus väheneb just vaate ahenemise tõttu.

Ülikoole hinnatakse neis antava hariduse taseme ja tingimuste poolest, mis otseselt mõjutavad hariduse andmist, nagu auditooriumite sisustus ja kasutatavad tehnilised vahendid, hoone tulepüsivus, ruumide valgustatus jne, mitte akendest avaneva vaate poolest. Vastuväite esitamise ajal olid Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 kinnistul amortiseerunud hooned ja vaade neile ei omanud esteetilist väärtust. Planeeritud hoone ehitamisega krunt korrastatakse ja ülikooli akendest hakkab avanema vaade elamu parklahoone katusele ehitatavale rekreatsioonialale, laste mänguväljakule ja haljastusele. Kinnistusregistri andmetele tuginedes ei ole Tallinna Ülikooli kasuks vaateservituudi näol kitsendatud Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a kinnistu kasutamist, seega puudub õiguslik alus vaate muutumatust või vaadet teatud kindlale objektile nõuda.

Linnaehituslikust sobivusest lähtudes on vähendatud korruse võrra Uus‑Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a kinnistutele kavandatud hoone kõrgust. Uus‑Sadama tänava visuaalse avaruse suurendamiseks muudeti kruntidele määratud 2. kuni 6. korruse hoonestusala tänavapoolset piiri.

Tallinna Ülikool teatas 7. septembri 2006 kirjaga nr 2.1‑10/1846, et vastavalt 6. septembril 2006 Tallinna Ülikooli ja Osaühingu Akropol Kinnisvara vahel sõlmitud kokkuleppele loobub Tallinna Ülikool Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku käigus ülikooli poolt esitatud ettepanekutest ja vastuväidetest.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustaval arutelul osales vastuväidete esitajatest üksnes KORTERIÜHISTU TUUKRI 58 esindaja Nikolai Vasjutin, kes esitatud vastuväidetest ei loobunud ning esitas need uuesti täiendava kirjaga.

Korteriühistu Narva mnt.31 esindaja Nikolai Pastušenko teatas 21. septembri 2006 kirjaga, et Osaühingu Akropol Kinnisvaraarendus esindajatega toimunud läbirääkimiste tulemusena on Korteriühistu Narva mnt.31 vastuväites kirjeldatud probleemid saanud rahuldava lahenduse, mistõttu ta on loobunud detailplaneeringu kohta esitatud vastuväidetest.

Detailplaneeringu üle järelevalvet teostanud Harju maavanem andis 14. juuni 2007 kirjaga detailplaneeringule heakskiidu ja asus seisukohale, et Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a kinnistute detailplaneeringu koostamisel ei ole rikutud seadusi ja norme ega neid vaidlustajate seadusest tulenevaid õigusi, mis kuuluksid järelevalve teostaja poolt tagamisele.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 29. jaanuaril 2004 registreeritud avaldusega Eduard Klas-Glass. Detailplaneering algatati ja lähteülesanne kinnitati Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 korraldusega nr 1290‑k. Teade detailplaneeringu algatamise kohta ilmus ajalehes Postimees 26. juunil 2004. Detailplaneeringu eskiisprojektiga sai tutvuda 23.‑26. maini 2005. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 27. mail 2005. Teade eskiislahendusega tutvumise ja arutelu toimumise aja ning koha kohta ilmus ajalehes Postimees 19. mail 2005. Detailplaneeringu koostamise ja koostamise rahastamise õigus on 26. mail 2006 sõlmitud lepinguga nr DP‑10/K‑06 üle antud Osaühingule Akropol Kinnisvaraarendus.

Detailplaneeringu koostas K‑Projekt Aktsiaselts kooskõlas lähteülesandega nr 1863 ning Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega. Detailplaneeringu koosseisus on dendroloog O. Abneri koostatud puittaimestiku haljastuslik hinnang, OSAÜHINGU HALJASTUSEKSPERT hinnang taimede ümberistutamise võimalikkuse kohta, aktsiaseltsi ENTEC tehtud keskkonnaseisundi ülevaade, OÜ KUPI koostatud keskkonnaseisundi hinnang ning OÜ FASSAADIPROJEKT tehtud insolatsioonitingimuste hinnang.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 ning lähteülesandes määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud. Tallinna Kesklinna Halduskogu, Tallinna Maa-amet, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet, Aktsiaselts Tallinna Küte ja Aktsiaselts KH Energia-Konsult kooskõlastasid planeeringu omapoolseid tingimusi esitamata.

Harjumaa Päästeteenistus kooskõlastas detailplaneeringu, märkides, et nõutav veevoolu hulk tulekustutuseks on 25 l/s ning hüdrandi soovituslik asukoht on kõnniteel ja maapealne. Nõutava veevoolu hulka on suurendatud 25 liitrini sekundis. Kuna kõnnitee jääb hoone teise korruse alla avalikku kasutusse, on otstarbekam jätta hüdrant maa-alusena praegusele kohale.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI ja osaühing Jaotusvõrk palusid järgnevate projekteerimisstaadiumite koostamiseks taotleda neilt tehnilised tingimused. Elion Ettevõtted Aktsiaselts ja osaühing Jaotusvõrk palusid tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Osaühing Jaotusvõrk kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et varasem 8. augusti 2005 kooskõlastus nr 10366 kaotab kehtivuse. Vastavad nõuded ehitusprojekti koostamiseks on määratud.

Tallinna Kesklinna Valitsus palus detailplaneeringu seletuskirjas arhitektuurinõuete osa täiendada selliselt, et hoone juurde kuuluva parkimismaja heakorrastatud katuseterrassilt nähakse ette laugja trepi kaudu pääs ka krundi maatasapinnal asuvale osale. Vastav nõue ehitusprojekti koostamiseks on määratud.

Tallinna Keskkonnaamet palus detailplaneeringu alusel koostatavad ehitusprojektid kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga enne ehitusloa taotlemist. II väärtusklassi arvatud põõsarühm (pos 3) ja harilik kuusk (pos 26) istutada enne hoonete lammutamist ümber linnaosavalitsusega kooskõlastatud asukohta. Ümberistutustööd tuleb tellida haljastusfirmalt ning eelnevalt tugevdada kuusepuu mullapalli jäävat juurestikku, kasvujõuetuse ilmnemisel kompenseerida need asendusistutustega Keskkonnaameti määratud mahus. Märkus täidetakse enne hoonete lammutamist. Keskkonnaamet palus esitada korterelamu projekti koosseisus tehnilised abinõud allesjäävate lehtpuude kasvutingimuste säilimiseks ehitustööde ja elamu ekspluateerimise ajal, vaadetele ja lõigetele kanda puud koos võra ja juurestikuga. Mahavõetavate lehtpuude haljastusväärtuse kompenseerimise asendusistutuste (63 mullapalliga alleepuud rinnasdiameetriga vähemalt 6 cm) asukohad kooskõlastada linnaosavalitsusega enne raieloa taotlemist, garantiikiri lisada raieloa taotlusele. Märkus täidetakse enne raieloa taotlemist. Vastavad nõuded ehitusprojekti koostamiseks on määratud.

Tallinna Tervisekaitsetalituse Harjumaa osakond kooskõlastas detailplaneeringu, märkides laste mänguväljaku osas, et mänguväljak on lubatud rajada parkimismaja katusele 1. korrusele tingimustel, kui parkla on planeeritud kinnisena, selle heitõhk viiakse elamu katusele ning mänguväljaku piire peab olema lastele ohutu. Arvestada tuleb OÜ KUPI müraprognoosis toodud mürakaitsealaste soovitustega (välispiirete heliisolatsiooniindeks). Sundventilatsiooni rajamisel tuleb arvestada, et ventilatsioonikorsten peab ulatuma üle korterelamu katuse. Vastavad nõuded ehitusprojekti koostamiseks on määratud.

Detailplaneeringu lahenduse on kooskõlastanud naaberkinnistu Uus-Sadama tn 5 omaniku Tallinna Ülikooli esindaja, seoses kasutusest välja jäävate vee- ja kanalisatsioonitorustike likvideerimisega. Detailplaneeringu on kooskõlastanud ka kinnistute omaniku Osaühingu Akropol Kinnisvaraarendus esindaja.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korraldusega nr 1473‑k. Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Postimees 3. juuli 2006. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 27. juulist‑10. augustini 2006. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 10. juulil 2006 ning teade väljapaneku toimumisest ja selle tulemusi tutvustava arutelu läbiviimise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 24. augustil 2006.

Detailplaneeringu avalikust väljapanekust teavitavad tähitud kirjad on 7. juulil 2006 saadetud ka Narva mnt 31 kinnistu korterite ja mitteeluruumide omanikele, kuna detailplaneering näeb ette planeeritava ala elektrivarustuse Narva mnt 29 kinnistul paiknevast alajaamast nr 1077 läbi Narva mnt 31 kinnistu.

Avaliku väljapaneku ajal esitasid detailplaneeringu kohta vastuväiteid ja ettepanekuid sisaldavad kirjalikud pöördumised KORTERIÜHISTU TUUKRI 58 esindaja Nikolai Vasjutin, Korteriühistu Narva mnt.31 esindaja Nikolai Pastušenko ja Tallinna Ülikooli esindaja advokaat Mikk Lõhmus AS‑st Advokaadibüroo Paul Varul. Vastuväidete esitajatele edastati Tallinna Linnaplaneerimise Ameti seisukohad tähitud kirjadega 21. ja 22. augustist 2006. Tallinna Ülikool teatas 7. septembri 2006 kirjaga nr 2.1‑10/1846, et vastavalt 6. septembril 2006 Tallinna Ülikooli ja Osaühingu Akropol Kinnisvara vahel sõlmitud kokkuleppele loobub Tallinna Ülikool Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a kinnistute detailplaneeringu käigus ülikooli poolt 9. augustil 2006 esitatud ettepanekust.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav arutelu toimus 7. septembril 2006. Protestide esitajatest viibisid avalikul arutelul KORTERIÜHISTU TUUKRI 58 esindaja Nikolai Vasjutin. Käsitleti KORTERIÜHISTU TUUKRI 58 esindaja Nikolai Vasjutini protestis toodud küsimusi. Vastuväidete esitajad esitatud vastuväidetest ei loobunud ning esitas need uuesti täiendava kirjaga, millele Tallinna Linnaplaneerimise Amet on vastanud. 

Korteriühistu Narva mnt.31 esindaja Nikolai Pastušenko teatas 21. septembri 2006 kirjaga, et Osaühingu Akropol Kinnisvaraarendus esindajatega toimunud läbirääkimiste tulemusena on Korteriühistu Narva mnt.31 vastuväites kirjeldatud probleemid saanud rahuldava lahenduse, mistõttu teatab Korteriühistu Narva mnt.31 esindaja Nikolai Pastušenko, et loobub detailplaneeringu kohta esitatud vastuväidetest.

Tallinna Linnavalitsuse 13. aprilli 2007 kirjaga esitati detailplaneering planeerimisseaduse § 23 lg 1 p 2 ja § 23 lg 3 p 3 ja 5 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 18 lg 13 kohaselt Harju maavanemale järelevalveks. Planeeringuvaidlusele lahenduse leidmiseks kutsus maavanem 5. juunil 2007 kooskõlas planeerimisseaduse § 23 lõike 3 punktiga 5 kokku planeeringu avalikul väljapanekul kirjalikke vastuväiteid esitanud isikute, planeeringu koostamist korraldava kohaliku omavalitsuse ja Harju Maavalitsuse ühisnõupidamise. Avalikul väljapanekul vastuväiteid esitanud isikutest osales nõupidamisel KORTERIÜHISTU TUUKRI 58 esindaja Nikolai Vasjutin. Nõupidamisel vastuväidete arvestamise osas kokkuleppele ei jõutud. Maavanem edastas planeerimisseaduse § 23 lg 3 p 5 alusel 14. juunil 2007 kirjaga nr 2.1‑13/2388 oma seisukoha arvestamata jäänud vastuväidete kohta ning andis planeerimisseaduse § 23 lg 6 alusel detailplaneeringu edasiseks menetlemiseks heakskiidu. Maavanem asus seisukohale, et Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a kinnistute detailplaneeringu koostamisel ei ole rikutud seadusi ja norme ega neid vaidlustajate seadusest tulenevaid õigusi, mis kuuluksid järelevalve teostaja poolt tagamisele. Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a kinnistute detailplaneeringu koostamisel on arvestatud planeerimisseaduses sätestatud planeeringu avaliku menetluse nõudeid ning lähtutud planeerimisseaduse §‑s 9 detailplaneeringu sisule esitatavatest nõuetest.

12. septembril 2007 sõlmitud lepinguga nr TT‑13/K‑07 võttis Osaühing Akropol Kinnisvaraarendus kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ning vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise.

Tallinna Maa-amet märkis 13. septembri 2007 kirjas, et detailplaneeringus moodustatavale krundile positsioon 1 kavandatud avalikult kasutatava kõnnitee avaliku kasutuse tagamiseks on vaja seada servituut Tallinna linna kasuks. Selleks tuleb kinnistu omanikul sõlmida Tallinna linnaga leping kõnnitee avalikuks kasutamiseks enne Uus-Sadama 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a kinnistute detailplaneeringu kehtestamist. Tallinna Maa-amet palus esitada kinnistu omanikul kirjaliku nõusoleku, et kõnnitee avaliku kasutamise tagamiseks seatakse tasuta ja tähtajatu kasutusõigus Tallinna linna kasuks.

Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 kinnistu omanik Osaühing Akropol Kinnisvaraarendus on andnud 14. septembri 2007 kirjaga nõusoleku Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 kinnistule Tallinna linna kasuks seadma tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse.

Kinnistu osa avaliku kasutuse tagamiseks pidas Tallinna Maa-amet kaalumise tulemusena antud juhul kõige otstarbekamaks seada isiklik kasutusõigus (servituut) linna kasuks, mitte omandada kinnistu osa linnale. Tallinna Maa-ametis ettevalmistatud Tallinna Linnavalitsuse korraldusega 28. novembrist 2007 nr 2052‑k “Uus-Sadama tn 7/ Tuukri tn 56 kinnistule Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine“ taotletakse detailplaneeringuga ettenähtud kõnnitee avaliku kasutuse tagamiseks Tallinna linna kasuks isiklike kasutusõiguste seadmist pärast detailplaneeringu kehtestamist Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 kinnistu osal. Korralduses on toodud isiklike kasutusõiguste seadmise tingimused, samuti määratud Tallinna Kommunaalamet Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 kinnistu osale seatava isikliku kasutusõiguse valitsejaks kasutusõiguste kinnistusraamatusse kandmisest arvates. Vastav leping on Tallinna linna ja Osaühingu Akropol Kinnisvaraarendus vahel sõlmitud 12. detsembril 2007.

Detailplaneeringu kehtestamine, mille puhul planeerimisseaduse kohane järelevalve planeeringu koostamise üle on kohustuslik või millega määratakse miljööväärtuslik hoonestusala, kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõikele 3.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees