Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eesti Mereakadeemia ja Tallinna linna vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Edgar Savisaarele
Tallinna Linnavalitsus 14.05.2008 korraldus number 863
Redaktsiooni kehtivus:14.05.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. mai 2008 nr 863-k

 

 

Eesti Mereakadeemia ja Tallinna linna vahel sõlmitava koostöölepingu projekti
heakskiitmine ning volituse andmine Edgar Savisaarele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 35 lg 5 alusel ja ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punkti 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Eesti Mereakadeemia ja Tallinna linna vahel sõlmitav koostöölepingu projekt.

2. Volitada linnapea Edgar Savisaart Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud koostöölepingule.

3. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks Eesti Mereakadeemiale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2008

korralduse nr 863-k

LISA

 

 

 

 

 

KOOSTÖÖLEPING

 

Tallinnas                                                          "....." ………. 2008.a.

 

LEPINGUOSALISED

Eesti Mereakadeemia (edaspidi- Mereakadeemia), põhimääruse alusel tegutseva rektori Jüri Kann`u isikus

ja

Tallinna Linn  (edaspidi - Partner), põhimääruse alusel  tegutseva linnapea  Edgar Savisaar`e isikus,

rõhutades vastastikkust soovi teha koostööd ja pidades oluliseks Mereakadeemia intellektuaalse potentsiaali kaasamist Partnerile vajalikku arendustegevusse ning võttes arvesse, et Mereakadeemia ja Partneri vahel 15.05.2006.a. sõlmitud koostööleping Soome lahe meresõidu ja merekeskkonna alaseks koostööks SUMMERI II  projekti raames kaotas 31.12.2007.a. kehtivuse seoses projekti SUMMERI II lõppemisega, sõlmisid käesoleva koostöö lepingu (edaspidi -Leping) alljärgnevas:

 

 

1. LEPINGU EESMÄRK JA ÜLDPÕHIMÕTTED

 

1.1.Lepingu eesmärgiks on sätestada Lepinguosaliste koostöö üldpõhimõtted, mis on aluseks teadus- ja arendustegevuse ning õppetöö valdkondades ühiste huvide kindlaks määramisel ja tegevuste kavandamisel ning nendest tulenevate konkreetsete tööde teostamist sätestavate lepingute sõlmimisel.

 

1.2. Lepinguosalised omavad potentsiaali, mille rakendamine koostöös on oluliseks eelduseks mõlema lepinguosalise arengule ja lähtuvad koostöö tegemisel järgmistest üldpõhimõtetest:

1.2.1. Lepinguosalised arvestavad oma tegevuse kavandamisel teise Lepinguosalise vajadusi ja vahetavad regulaarselt informatsiooni;

1.2.2. Lepinguosalised algatavad koostööprojekte, mille eesmärgid, sisu, finantseerimine, teostamine ja tulemuste realiseerimine sätestatakse eraldi lepingutes;

1.2.3. Lepinguosalised teavitavad oma struktuurüksuseid ja asutusi Lepingust ja Lepingu            täitmiseks vahetatavast informatsioonist;

1.2.4. Lepinguosalised lähtuvad Lepingu täitmisel riigihangete seaduse § 14 lg. 1 p.-s 11 sätestatud võimalusest tellida Mereakadeemialt teadus- ja arendusteenuseid riigihanget korraldamata.

 

 

2. LEPINGU OBJEKT

 

2.1. Lepingu objektiks on Lepinguosaliste koostöö merendusalase teadus- ja arendustegevuse, õppetöö edendamise ning avalike suhete valdkonnas.

 

2.2. Koostöö teadus- ja arendustegevuse valdkonnas hõlmab järgmist:

2.2.1. Partneri tegevusvaldkonnal baseeruvate Mereakadeemia poolt pakutavate teadus- ja rakendusuuringute ning teaduspõhiste teenuste kasutamine Partneri huvides ja poolt;

2.2.2. Partneriga seonduvate innovaatiliste protsesside lepinguosaliste vahelised erialased  konsultatsioonid;

2.2.3. Mereakadeemia poolt teadusalase informatsiooni kogumine ja süstematiseerimine Partneri tellimusel vastavalt kokkulepitud tingimustele ja temaatikale.

2.3. Koostöö õppetöö valdkonnas hõlmab järgmist:

2.3.1. rakenduskõrgharidusega töötajate ettevalmistamine Partneri jaoks ning Partneri töötajate täiendkoolitus vastavalt kokkuleppele;

2.3.2. Lepinguosalistele huvipakkuvate kursuse-, diplomi-, bakalaureuse- ja/või magistritööde temaatika määratlemine;

2.3.3. Partneri infrastruktuuri õppeeesmärkidel kasutamine vastavalt lepinguosaliste kokkuleppele.

 

2.4. Koostöö avalike suhete valdkonnas hõlmab järgmist:

2. 4.1. kolmandate isikute teavitamine koostööst lepinguosalisega;

2. 4.2. lepinguosalisi toetavate eelistuste rakendamine erinevates reklaamitegevuste valdkondades;

2.4.3. teise lepinguosalise kaasamine lepinguosalise avalikele üritustele.

 

2..5. Lepinguosalised peavad vajalikuks rõhutada koostööd järgmistes kitsamates valdkondades:

2.5.1. Mereakadeemia osalemine vastavalt lepingu punktile 2.1 Partneri arengu- ja tegevuskavade koostamises, nimetatud kavadest tulenevate teadusmahukate küsimuste ühises läbitöötamises ja Mereakadeemia osalemine vastavates programmides ja projektides;

2.5.2. Partnerile erinevate õigusaktidega ette nähtud teadusmahukate ülesannete täitmise alane koostöö;

2.5.3. innovatsiooni ja teadusmahuka ettevõtluse propageerimine ning innovatsiooni tugimeetmete arendamine;

2.5.4. Partneri erinevate stipendiumite ja teadustoetuste sihtfinantseeringuna väljaandmine, sh. Pitka stipendiumi väljaandmine.

 

 

3. LEPINGUOSALISTE KOKKULEPPED

 

3.1. Lepinguosalised sõlmivad koostööprojektide läbiviimiseks eraldi lepingud, millega määratakse kindlaks töö sisu ja maksumus ning Lepinguosaliste õigused ja kohustused, võttes aluseks Lepingus sätestatud seisukohad.

 

3.2. Mereakadeemia teadus- ja rakendusuuringute tulemuste (oskusteave, tarkvara, leiutised jms) evitamise lepingute sõlmimisel lähtuvad Lepinguosalised Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) poolt heakskiidetud põhimõtetest.

 

3.3. Mereakadeemia võib vajaduse korral kaasata lepingute täitmiseks kolmandaid isikuid, sõlmides nendega lepingud. Kolmandate isikute kaasamiseks on vajalik Partneri
nõusolek.

 

3.4. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks otsivad Lepinguosalised vajadusel täiendavaid  rahastamisvõimalusi ja osalevad võimalusel ühiselt rahvusvahelistes projektides.

3.5. Lepinguosalised loevad nendele koostöö tegemise käigus teatavaks saanud teist Lepinguosalist puudutavat informatsiooni konfidentsiaalseks ja kohustuvad seda teise Lepinguosalise nõusolekuta mitte avalikustama, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel.

3.6. Lepinguosalised korraldavad ühisnõupidamisi koostöötulemuste arutamiseks ja perspektiivide seadmiseks vähemalt kaks korda aastas. Ühisnõupidamise käigus lepitakse kokku edasises tegevuskavas.

 

 

4. LEPINGUOSALISTE KOHUSTUSED

 

4.1. Mereakadeemia kohustub:

4.1.1. Partneri tellimusel viima läbi Partneri tegevusega seonduvaid teadus- ja rakendusuuringuid ning   osutama teaduspõhiseid teenuseid ja erialaseid konsultatsioone;

4.1.2. propageerima Partneri tegevusega seotud erialade õpet Mereakadeemias ja töötamisvõimalusi Partneri juures;

4.1.3. leidma Partneri tellimusel viimasele sobivaid üliõpilasi Partneri juures praktika sooritamiseks ja arvestama õppetöös üliõpilaste poolt Partneri juures sooritatud praktikat;

4.1.4. informeerima Partnerit viimase tegevusvaldkonnaga seonduvatest täiendkoolituskursustest;

4.1.5. igapäevases tegevuses kasutama võimalusi kolmandate isikute teavitamiseks Mereakadeemia seotusest Partneriga .

 

4.2.  Partner kohustub:

4.2.1. informeerima ühisnõupidamistel Mereakadeemiat vastavalt lepingu punktile 2.1 teadus- ja rakendusuuringute, teaduspõhiste teenuste ja täiendkoolituse vajadusest ning pakkuma oma vajaduste rahuldamiseks välja vastavaid  koolitus- ning teadus-ja arendustegevuse projekte;

4.2.2. informeerima Mereakadeemiat Partneri koolitusvajadusest ja töötamisvõimalustest Partneri juures;

4.2.3. edastama Mereakadeemiale iga-aastaselt kursuse-, diplomi-, bakalaureuse- ja/või, magistritöö soovitavaid teemasid ning tagama Partneri poolse kaasjuhendamise ja töö teostamiseks vajalike andmete edastamise vastavalt vajadusele;

4.2.4. osutama vajadusel ja võimalusel kaasabi üliõpilaste praktika ning õppejõudude ja
teadustöötajate stazeerimise korraldamisel;

4.2.5. leidma võimalusi edukamate üliõpilaste motiveerimiseks;

4.2.6. finantseerima ise või oma koostööpartnerite kaudu koolitus- ning teadus- ja arendustegevuse projekte;

4.2.7. igapäevases tegevuses kasutama võimalusi kolmandate isikute teavitamiseks Partneri seotusest Mereakadeemiaga.

 

4.3. Punktides 4.1. ja 4.2. nimetatud kohustuste täitmises lepivad Lepinguosalised kokku eraldi lepingutes.

 

 

5. KONTAKTISIKUD

 

 5.1. Lepingu täitmisega seotud küsimustes on lepinguosaliste esindajateks ja kontaktisikuteks:

 5.1.1.  Mereakadeemia  poolt:

  teadus- ja  arendusprorektor  Heiki  Lindpere , telef: 6 135 517,  e-post: heiki.lindperer@emara.ee;

 5.1.2.  Tallinna linna poolt :

 abilinnapea Kaia Jäppinen, telef. 6 404 104, e-post: kaia.jappinen@tallinnlv.ee.

 

5.2.            Lepingu raames sõlmitavates eraldi lepingutes määratakse vajadusel eraldi

kontaktisikud.

 

 

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Leping jõustub allakirjutamisest mõlema lepinguosalise poolt ning kehtib viis aastat arvates jõustumise päevast.

 

6.2. Lepingut võib muuta või täiendada lepinguosaliste kirjalikul kokkuleppel, mis jõustub kokkuleppe allakirjutamisest või kokkuleppes kindlaks määratud ajal ning olles Lepingu lahutamatuks lisaks mis kehtib koos Lepinguga.

6.2.1. Lepingu muutmise ettepaneku saanud lepinguosaline on kohustatud andma sellele kirjaliku vastuse 14 (neljateistkümne) päeva jooksul arvates ettepaneku saamisest.

 

6.3. Lepinguosaliste kokkuleppel võib Lepingu ennetähtaegselt lõpetada.

 

6.4. Vaidlused ja lahkarvamused, milles lepinguosalised ei saavuta kokkulepet, lahendatakse kohtu korras.

6.5. Leping on koostatud kahes (2) identses võrdset juriidilist jõudu omavas eestikeelses eksemplaris, millest kumbki lepinguosaline saab ühe eksemplari.

 

 

LEPINGUOSALISTE   ANDMED  JA  ALLKIRJAD

 

   Eesti  Mereakadeemia                                  Tallinna linn

   reg. kood 70003678;                                            reg.kood ...  ,

   Mustakivi tee 25,13912,Tallinn;                        Vabaduse väljak7, 15199, Tallinn;

   telef. 6 135 500,                                                telef. 6 404 141,

   e-post: eesti.mereakadeemia@emara.ee;      e-post: lvpost@tallinnlv.ee.

 

 

 

.......................................................                         .................................................

Jüri Kann                                          Edgar  Savisaar

             rektor                                                                      linnapea

 

            "......"  ............................ 2008.a.                   "....." .............................. 2008.a.

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes