Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine
Tallinna Linnavalitsus 14.05.2008 korraldus number 854
Redaktsiooni kehtivus:14.05.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

14. mai 2008 nr 854-k

 

 

 

 

 

Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine

 

 

 

 

Planeerimisseaduse § 18 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg 10, § 18 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja Tallinna Linnavalitsuse

22. augusti 2007 korraldusega nr 1436-k:

 

 

 


1. Võtta vastu Tondi tn 55a,55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneering, Aktsiaselts EA RENG töö nr 433-427. Detailplaneeringu eesmärk on: Tondi tn 55a 100% sotsiaalmaa sihtotstarbega kinnistu jagamine kolmeks – kaks 100% ärimaa, 100% sotsiaalmaa sihtotstarbega - krundiks; moodustuvale 100% ärimaa krundile (pos 1) Seebi tn 36a kinnistu liitmine ja ehitusõiguse andmine 1- kuni 4-korruselise hoone rajamiseks, kuhu on kavandatud 7 väljakuga tennisehall koos abiruumidega; Tondi tn 55b krundil asuva 2-korruselise arhitektuurimälestise – Tondi sõjaväelinnaku endine klubihoone – rekonstrueerimine. Lisaks on planeeringu eesmärgiks üldiste maakasutuse tingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 4,1 ha.

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 22. augusti 2007 korraldusega nr 1436-k algatatud Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneeringu planeeritava maa-ala piire ja suurendada planeeritava maa-ala suurust 1,9 hektarilt 4,1 hektarini vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele. Tulenevalt Planeerimisseaduse § 22¹ lõikest 2 peab planeering hõlmama kogu loodavat võrguühendust valdavalt piki Sõjakooli tänavat ja Marsi tänavat, kuna planeeritava maa-ala kinnisasjale tehnovõrgu või -rajatisega võrguühenduse loomiseks on vajalik luua ühendus olemasoleva tehnovõrgu või -rajatisega, mis ei asu planeeritaval maa-alal

3. Enne detailplaneeringu kehtestamist tuleb Audentes Halduse OÜ-l Tallinna linnaga kokku leppida uued hoonestusõiguse tingimused uutele moodustatavatele kruntidele. Hoonestusõiguse tingimuste muutmise võlaõiguslik leping sõlmitakse enne detailplaneeringu kehtestamist Tallinna Linnavolikogu otsuse alusel.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ning Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes