Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sihi tn 26 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 14.05.2008 korraldus number 835
Redaktsiooni kehtivus:14.05.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. mai 2008 nr 835-k

 

 

Sihi tn 26 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, § 19¹ lg 1 p 3 ja lg 2, § 36 lg 1, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56¹, 56³ ja 57, Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 21. novembri 1994 otsus nr 4268, millega on Tallinnas, Sihi tn 26, end. Pikk tn 18a, endisel kinnistul nr 850 N asunud krundi suurusega 2214 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX 1/2 mõttelises osas; Tallinna notar Tiit Sepa 31. juulil 1997 tõestatud ostu-müügi ja nõudeõiguse loovutamise leping (notariaalregistri nr 6477), millega XXXXXXXX omandas XXXXXXXX kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse; Tallinna Maa-ameti 17. märtsil 2008 koostatud katastriüksuse plaan (töö nr MK-52/08); maa tagastamise toimiku nr 1597 materjalid:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Sihi tn 26;

1.2 pindala: 2204 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E) 50 %, sotsiaalmaa (Ü) 50 %.

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 950 N pindalaga 2214 m2) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX – 1/2 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuv hoone (ehitisregistri koodiga 101006274 elamu- vanurite päevakeskus) kuulub 1/2 mõttelises osas punktis 2 nimetatud isikule ja 1/2 mõttelises osas Tallinna linnale, samuti asub krundil Eesti Energia Aktsiaseltsile kuuluv rajatis (ehitistregistri koodiga 220225196 Perekeskuse elektrivarustus), kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 21. aprillil 2008. Krundil paikneb veel õigusliku aluseta püstitatud kuur.

4. Lugeda endise kinnistu nr 950 N maa 1/2 mõttelises osas tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma rahas kokku 375 (kolmsada seitsekümmend viis) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401, viitenumber 5238050050050225. Summa sisaldab 200 (kakssada) krooni õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ja vastavalt kaasomandi osa suurusele 175 (ükssada seitsekümmend viis) krooni katastritoimiku koostamise tasu. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimikute koostamise eest tasutakse.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 taluda Asjaõigusseaduse § 158¹ ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt;

6.3 järgida Sihi tn 26 krundil Looduskaitseseaduse § 45 ja Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusega nr 45 „Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ sätestatud tingimusi kõrghaljastuse säilitamisel.

7. Senine maakasutusõigus lõppeb käesoleva korralduse jõustumisest.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes