Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Veereni tn 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Tallinna Linnavalitsus 07.05.2008 korraldus number 822
Redaktsiooni kehtivus:07.05.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. mai 2008 nr 822-k

 

 

Veerenni tn 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 2 ja 3, § 35 lg 4 ja 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2007 korraldusega nr 1249-k „Veerenni tn 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“ ning tulenevalt Harjumaa Keskkonnateenistuse            10. aprilli 2008 kirjast nr 30-11-2/14545-2 Tallinna Keskkonnaametile ja asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad tegevused ei oma olulist keskkonnamõju:

 

 

1. Mitte algatada Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2007 korraldusega nr 1249-k algatatud Veerenni tn 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Veerenni tn 36 ja 36n kinnistute maakasutuse sihtotstarvet, jagada kinnistud ning määrata kruntidele ehitusõigused lasteaia, kolme-, nelja-, kuue- ja 6-12-korruseliste elamute ning äriruumidega elamute ja 3-12-korruselise korteritega ärihoone ehitamiseks ning tänavate, tehnorajatiste ja haljasalade rajamiseks. Kavandatava tegevusega taotletakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu muutmist.

2. Detailplaneeringu:

2.1 koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn);

2.2 koostamise õigus on 14. juunil 2007 sõlmitud lepinguga üle antud aktsiaseltsile ENTEC (ärinimi on muutunud alates  augustist 2007 AS-iks Pöyry Entec; aadress Lõõtsa 2, Tallinn 11415);

2.3 kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

3. Planeeritav 12,6 ha suurune maa-ala asub Tallinna kesklinna piirkonnas, Veerenni asumis. Planeeritav maa-ala piirneb kolmest küljest tänavatega: idast Veerenni tänava, läänest Vana-Lõuna tänava ning lõunast ehitatava Tehnika tänava ja Filtri tee ühendusteega. Tootmistegevus kruntidel on lõpetatud ning alal asunud tootmishooned lammutatud. Haljastust esineb endisel tootmisterritooriumil vähesel määral. Detailplaneeringuga nähakse ette muuta senine suletud endine Tallinna Vineeri- ja Mööblikombinaadi tööstusala aktiivse kasutusega linnakeskuse osaks, kus lisaks elamutele on kaubandus- ja teenindusettevõtted ning bürood. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik, kuna:

3.1 detailplaneeringuga ei kavandata planeeritavale maa-alale uut tootmistegevust ega olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase ja õhu saastamist;

3.2 planeeritaval maa-alal ega selle vahetus läheduses ei paikne kaitstavaid loodusobjekte;

3.3 detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei avalda olulist negatiivset mõju ümbritsevale linnakeskkonnale, sest planeeritava ala lahendus lähtub lähinaabruses olevatest ja kavandatavatest ehitistest ning planeeringuga kavandatud hooned jäävad madalamaks kui Liivalaia tn ääres olev Hansapanga hoone, mistõttu need ei ole merelt vaadeldavad ega mõjuta ka Tallinna vanalinna silueti vaadeldavust. Planeeringuala ei ole koostatava teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ järgi määratud kõrghoonete piirkonda. Samuti vastab planeeringulahendus koostatavale teemaplaneeringule „Tallinna rohealad“, mille kohaselt on tegemist arendusalaga loodava või säilitatava rohevõrgustikuga. Lisaks tuleb detailplaneeringu koostamise käigus täiendavalt analüüsida kõigile detailplaneeringu piirkonna elanikele rekreatiivalade kättesaadavust ning olemasolevate rekreatiivalade koormust;

3.4 detailplaneeringu lahendus arvestab olemasoleva teedevõrguga ja osaühing Stratum poolt koostatud liiklusolukorra hinnangus antud soovitustega;

3.5 detailplaneeringu ja lähiümbruse alal võivad esineda transpordivahendite liiklemisega kaasnevad negatiivsed mõjud välisõhu saastatuse ja müra näol, kuid need ei ole põhjustatud ainult antud detailplaneeringuga kavandatust, vaid tulenevad piirkonna ja kogu kesklinna liikluse intensiivistumisest. Planeeritava ala liikluskorraldus ja parkimine lahendatakse detailplaneeringuga ja ei vaja seetõttu eraldi keskkonnamõju strateegilist hindamist. Planeeritaval maa-alal ei esine Insinööritoimisto Akukon Oy Eesti Filiaali koostatud arvutuste „Liiklusmürast põhjustatud müratasemete hindamine“ alusel müra, mille tasemed oleksid olulist mõju avaldavad, samuti ei ole kriitilise taseme arvsuurused antud hinnangu järgi ületanud vastavaid norme;

3.6 detailplaneeringu lähialal, Vana-Lõuna tänava ääres asuvad arhitektuurimälestised, endise A. M. Lutheri Vineeri- ja Mööblivabriku hoonete kompleksi kuulunud elu-, tootmis- ja vabaajahooned, mis moodustavad tervikliku ansambli, jäävad ka pärast planeeringu elluviimist hästi vaadeldavateks, kuna nende ja uute hoonete vahele jäetakse piisava suurusega haljasalad;

3.7 edasise projekteerimise käigus teostatakse alal pinnase ja pinnasevee täiendavad reostusuuringud ning varasemast tootmistegevusest tulenev keskkonnareostus likvideeritakse lõplikult detailplaneeringu elluviimisel;

3.8 detailplaneeringu eskiisis oli enne detailplaneeringu algatamist kajastatud olulise keskkonnamõju esinemise puudumine ja seatud keskkonnatingimised planeerigu elluviimiseks. Keskkonnatingimusi on detailplaneeringu koostamise käigus täiendatud. Kui ehitusprojektide koostamisel ja ehitiste püstitamisel järgitakse detailplaneeringu tingimusi ja õigusaktide nõudeid, ei kaasne detailplaneeringu ellurakendamisega tõenäoliselt olulist negatiivset keskkonnamõju;

3.9 Harjumaa Keskkonnateenistus ei ole pidanud vajalikuks detailplaneeringu koostamisel keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimist.

4. Veerenni tn 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00.

5. Tallinna Keskkonnaametil korraldada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse avaldamine 14 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja ajalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teadaandeid.

6. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, Satnam Estonia OÜ-le ja AS-ile Pöyry Entec.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär