Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kohtuliku kompromissi projekti heakskiitmine Tallinna Linnavolikogu, Tallinna Linnavalitsuse, Tallinna Elamumajndusameti ja OÜ Primos Kinnisvara vahelise kohtuvaidlise lõpetamiseks ning volituste andmine Margus Kruusmägile
Tallinna Linnavalitsus 07.05.2008 korraldus number 804
Redaktsiooni kehtivus:07.05.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. mai 2008 nr 804-k

 

 

Kohtuliku kompromissi projekti heakskiitmine Tallinna Linnavolikogu, Tallinna Linnavalitsuse, Tallinna Elamumajandusameti ja  OÜ Primos Kinnisvara vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks ning volituste andmine Margus Kruusmägile 

 

 

 

Halduskohtumenetluse seadustiku § 24 lõike 1 punktide 2 ja 3, § 46 lõike 1 punkti 5, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lõike 1, § 22 lõike 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2, 22. juuni 2006 määruse nr 46 „Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord“ § 6 lõigetega 4 ja 5 ning tulenevalt kohtumenetluse poolte soovist lõpetada Tallinna Ringkonnakohtu menetluses olev haldusasi nr 3-06-2286 kompromissiga:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud kohtuliku kompromissi projekt Tallinna Linnavolikogu, Tallinna Linnavalitsuse, Tallinna Elamumajandusameti ja  OÜ Primos Kinnisvara vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks Tallinna Ringkonnakohtu menetluses olevas haldusasjas nr 3-06-2286.

2. Volitada Tallinna Elamumajandusameti juhatajat Margus Kruusmägi Tallinna Linnavalitsuse ja Tallinna Elamumajandusameti nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud kohtulikule kompromissile.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Elamumajandusameti juhatajale Margus Kruusmägi ja OÜ-le Primos Kinnisvara.  

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 7. mai 2008

korralduse nr 804-k

LISA

 

Kohtulik kompromiss Tallinna Linnavolikogu, Tallinna Linnavalitsuse, Tallinna Elamumajandusameti ja OÜ Primos Kinnisvara vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks haldusasjas nr 3-06-2286

 

 

 

 Tallinna Linnavolikogu, keda esindab volikirja alusel Tallinna Elamumajandusameti juhataja Margus Kruusmägi, Tallinna Linnavalitsus ja Tallinna Elamumajandusamet, keda esindab Margus Kruusmägi Tallinna Linnavalitsuse_________korralduse  nr______ alusel ja OÜ Primos Kinnisvara, keda esindab __________________ (edaspidi ühiselt „pooled“) sõlmivad kohtuliku kompromissi alljärgnevas:

Kohtuliku kompromissi sõlmimise eesmärk

Kohtuliku kompromissi sõlmimise eesmärk on Tallinna Ringkonnakohtu menetluses olevas haldusasjas nr 3-06-2286 vaidluse lõpetamine.

Kohtuliku kompromissi sõlmimise alused

OÜ Primos Kinnisvara on esitanud Tallinna Halduskohtule kaebused alljärgnevate nõuetega:

Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsuse nr 327 „Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressitel Kesk-Kalamaja tn 5 korter 2, Ketta tn 12 korter 5, Kopli tn 87 korter 7, Kungla tn 42 korter 7, Sepa tn 16 korter 20, 1. Liin 1 korter 15, 4. Liin 6 korter 9, 5. Liin 10 korter 1, 3. Liin 10 korter 5 ja Sepa tn 1 korter 2“ punktide 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 ja 1.10 tühistamiseks, Tallinna Linnavolikogu kohustamiseks muuta täidetavaks Tallinna Linnavolikogu 24. augusti 2006 otsuse nr 249 „Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele Sepa tn kvartal ja Sepa tn 17 hoonestusõiguse seadmise tingimuste määramine“ punktid 5.3, 5.4 ja 5.6, Tallinna Linnavalitsuse kohustamiseks algatama OÜ Primos Kinnisvara 22. detsembri 2006 taotluse alusel eelnõu Tallinna Linnavolikogu 24. augusti 2006 otsuse nr 249 muutmiseks, Tallinna Linnavolikogu kohustamiseks vaadata läbi OÜ Primos Kinnisvara 22. detsembri 2006 taotlus Tallinna Linnavolikogu 24. augusti 2006 otsuse nr 249 muutmiseks, Tallinna Elamumajandusameti 28. märtsi 2007 käskkirja nr 1-15/63 tühistamiseks ning Tallinna Linnavolikogu 25. jaanauri 2007 otsuse nr 5 „Põhja-Tallinna arengukava aastateks 2007-2010“ tühistamiseks.  

Kõik eeltoodud kaebused on Tallinna Halduskohtu poolt liidetud ühte menetlusse haldusasjas nr 3-06-2286.

Tallinna Halduskohtu 18. detsembri 2007 otsusega haldusasjas nr 3-06-2286 tühistati Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsus nr 327 punktide 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 ja 1.10 osas, Tallinna Linnavolikogu 25. jaanuari 2007 otsus nr 5 ning Tallinna Elamumajandusameti 28. märtsi 2007 käskkiri nr 1-15/63. Muus osas jäeti OÜ Primos Kinnisvara kaebus rahuldamata.

16. jaanuaril 2008 esitas OÜ Primos Kinnisvara eeltoodud Tallinna Halduskohtu otsusele apellatsioonkaebuse, milles palus tühistada Tallinna Halduskohtu 18. detsembri 2007 otsuse haldusasjas nr 3-06-2286 osas, milles kohus jättis rahuldamata OÜ Primos Kinnisvara kaebused.

Halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 24 lg 1 punktide 2 ja 3 kohaselt kohus lõpetab menetluse kui kohus võtab vastu kaebuse esitaja loobumise kaebusest või kinnitab kompromissi.

HKMS § 46 lg 1 p 5 kohaselt on ringkonnakohtul õigus tühistada halduskohtu otsus ja lõpetada menetlus HKMS §-s 24 nimetatud alustel.

Lähtudes poolte ühisest soovist lõpetada kohtumenetlus haldusasjas nr 3-06-2286 kompromissiga paluvad pooled Tallinna Ringkonnakohtul kinnitada käesolev kohtulik kompromiss, tühistada Tallinna Halduskohtu 18. detsembri 2007 otsus ning lõpetada menetlus haldusasjas nr 3-06-2286.

Kohtuliku kompromissi tingimused

Pooled, lähtudes vastastikusest soovist, lepivad kokku alljärgnevas:

1. OÜ Primos Kinnisvara loobub kõigist Tallinna Linnavolikogu, Tallinna Linnavalitsuse ning Tallinna Elamumajandusameti vastu esitatud kaebustest haldusasjas nr 3-06-2286. 

2. Tallinna  Linnavalitsus kohustub tagastama OÜ-le Primos Kinnisvara sissemakstud tagatisraha 406 857 (nelisada kuus tuhat kaheksasada viiskümmend seitse) krooni kümne tööpäeva jooksul kohtuliku kompromissi kinnitava kohtumääruse jõustumisest.

3. Menetluskulud jäävad poolte kanda.

4. Pooled kinnitavad, et neil ei ole haldusasjas nr 3-06-2286 vaidlustatud haldusaktidest tulenevalt üksteise suhtes mingisuguseid täiendavaid nõudeid.

5. Pooled paluvad HKMS § 24 lõike 1 punktide 2 ja 3 ning § 46 lõike 1 punkti 5 alusel Tallinna Ringkonnakohtul kinnitada käesolev kompromiss haldusasjas nr 3-06-2286 ning lõpetada asja menetlus.

6. Pooled kinnitavad, et on teadlikud kohtuliku kompromissi kinnitamise tagajärgedest s.o, et HKMS § 24 lõikest 2 tulenevalt ei saa menetluse lõpetamise korral isik uuesti pöörduda kohtusse samas asjas.

7. Käesolev kohtulik kompromiss on sõlmitud viies originaaleksemplaris, milledest üks jääb Tallinna Ringkonnakohtule, üks OÜ-le Primos Kinnisvara, üks Tallinna Linnavolikogule, üks Tallinna Linnavalitsusele ja üks Tallinna Elamumajandusametile. 

 

 

 

 

 

Margus Kruusmägi                                                                                ____________________

Tallinna Linnavolikogu,                                                                 OÜ Primos Kinnisvara

Tallinna Linnavalitsuse ja                                                              volitatud esindaja      

Tallinna Elamumajandusameti volitatud esindaja

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär