Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vana-Kalamaja tn 25 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 07.05.2008 korraldus number 806
Redaktsiooni kehtivus:07.05.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. mai 2008 nr 806-k

 

 

Vana-Kalamaja tn 25 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 192, § 36 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 562, 57; Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgnevatest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 13. aprilli 1998 otsus nr 9922, millega Vana-Kalamaja tn 25 asuva 955 m² suuruse endise kinnistu nr 1615 maa ja ehitiste tagastamise suhtes tunnistati õigustatud subjektiks XXXXXXXX; Tallinna notar Marika Rei 12. aprillil 2005 tõendatud testamendijärgne pärimisõiguse tunnistus (notari ametitoimingute raamatu registri nr 3287), millega XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 1615 maa tagastamise nõudeõiguse päris XXXXXXXX; Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ koostatud katastriüksuse plaan (töö nr TK-1084) ning maa tagastamise toimiku nr 8842 materjalid:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht:Vana-Kalamaja tn 25;

1.2 pindala: 958 m²;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1615 pindalaga 955 m²) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, sünd. XXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX, Inglismaa.

3. Punktis 1 nimetatud tagastataval maal asuv ehitis (ehitisregistri koodiga 101034725 elamu vundament) kuulub punktis 2 nimetatud isikule (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 21. aprillil 2008).

4. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401. Maksekorraldusse tuleb märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

5. Lugeda endise kinnistu nr 1615 maa tagastatuks.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada juurdepääs ja kaitsetsoon Tallinna Kommunaalameti bilansis olevatele tänavavalgustitele, Eesti Energia ASile kuuluvatele kaablitele ning Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile;

6.3 arvestada Muinsuskaitseseadusest ja Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusest tulenevate kitsendustega, kuna Vana-Kalamaja tn 25 maaüksus paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis;

6.4 taluda Asjaõigusseaduse §-s 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ning maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär