Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabriku tn 39 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 07.05.2008 korraldus number 805
Redaktsiooni kehtivus:07.05.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. mai 2008 nr 805-k

 

 

Vabriku tn 39 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 12 lg 1, § 14 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, 192, § 36 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 56², 57; Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 14. märtsi 1994 otsus nr 1944, millega Vabriku tn 39 endisel kinnistul nr 2718 asunud ehitiste ja krundi suhtes tunnistati õigustatud subjektideks XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX võrdsetes mõttelistes osades; Tallinna notar Mare Milleri 11. märtsil 1997 tõestatud nõudeõiguse loovutamise leping (notariaalregistri nr 3162), millega XXXXXXXX loovutas temale kuulunud endise kinnistu nr 2718 maa tagastamise nõudeõiguse XXXXXXXX; Tallinna notar Peeter Tehveri 17. detsembril 1997 tõendatud testamendijärgse pärimisõiguse tunnistus (notariaalregistri nr 17244), millega XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 2718 maa tagastamise nõudeõigus läks võrdsetes mõttelistes osades üle XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX; Tallinna notar Evi Paberiti 15. mail 2000 tõestatud nõudeõiguse loovutamise leping (notariaalregistri nr 5595), millega XXXXXXXX loovutas temale kuulunud endise kinnistu nr 2718 maa tagastamise nõudeõiguse XXXXXXXX; Tallinna notar Annika Kuimeti 29. märtsil 2007 tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise leping (notari ametitoimingute raamatu registri nr 1735), millega XXXXXXXX loovutas XXXXXXXX 1/18 mõttelise osa endise kinnistu nr 2718 nõudeõigusest ning XXXXXXXX ja XXXXXXXX kummalegi 1/36 mõttelise osa endise kinnistu nr 2718 nõudeõigusest; Tallinna notar Annika Kuimeti 17. aprillil 2007 tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise leping (notari ametitoimingute raamatu registri nr 2088), millega XXXXXXXX loovutas temale kuulunud endise kinnistu nr 2718 maa tagastamise nõudeõiguse XXXXXXXX; Tallinna Linnavalitsuse 28. veebruari 2001 korraldus nr 627-k, millega otsustati tagastada Vabriku tn 39 asuv endise kinnistu nr 2718 maa XXXXXXXX 7/9 mõttelises osas, XXXXXXXX ja XXXXXXXX kummalegi 1/9 mõttelises osas; Tallinna Linnavalitsuse 26. novembri 2003 korraldus nr 2691-k, millega tunnistati kehtetuks 28. veebruari 2001 korralduse nr 627-k punkt 1.3, millega otsustati XXXXXXXX tagastada Vabriku tn 39 asuv endise kinnistu nr 2718 maa 1/9 mõttelises osas; Tallinna Linnavalitsuse 22. märtsi 2006 korraldus nr 521-k, millega tunnistati kehtetuks mõlemad eelnevad Tallinna Linnavalitsuse korraldused, Osaühingu Geomap koostatud katastriüksuse plaan (töö nr T-135 2007) ja maa tagastamise toimiku nr 2247 materjalid:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Vabriku tn 39;

1.2 pindala: 786 m²;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2718 pindalaga 803,47 m2) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 34/36 mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 1/36 mõttelises osas;

2.3 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 1/36 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal paiknevad ehitised (ehitisregistri kood 101023819 elamu ja ehitisregistri koodiga 220392098 väravad ning piirded) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 14. aprillil 2008.

4. Lugeda endise kinnistu nr 2718 maa tagastatuks.

5. Punktis 2.2 ja 2.3 nimetatud isikud on kumbki kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 5 (viis) krooni ja 60 (kuuskümmend) senti Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401. Maksekorraldusse tuleb märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

6. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

7. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

7.2 taluda Asjaõigusseaduse § 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär