Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Üldkasutatavate supluskohtade ettevalmistamine suplushooajaks ning nende heakorra ja ohutuse tagamine suplushooajal
Tallinna Linnavalitsus 07.05.2008 määrus number 36
Jõustumine:10.05.2008
Kehtetuks tunnistamine:19.03.2016
Redaktsiooni kehtivus:28.04.2014 - 19.03.2016 [RT IV, 25.04.2014, 17]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 09.03.2016 nr 11 [RT IV, 16.03.2016, 23 - jõust. 19.03.2016]

REDAKTSIOON:
Tlv m 16.04.2014 nr 34 [RT IV, 25.04.2014, 6 - jõust. 28.04.2014]
Tlv m 07.04.2010 nr 33, jõustumine 12.04.2010

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

7. mai 2008 nr 36

 

 

 

 

 

Üldkasutatavate supluskohtade ettevalmistamine suplushooajaks ning nende heakorra ja ohutuse tagamine suplushooajal

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Veeseaduse § 3 lg 2 p 2 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008 määrusega nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale“, Tallinna põhimääruse § 87 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määrusega nr 45 kinnitatud Tallinna linna heakorra eeskirja § 2 lg 3, § 3 lg 4 p-dega 2 ja 5.

       

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega reguleeritakse linna ametiasutuste kohustused üldkasutatavate supluskohtade ettevalmistamisel suplushooajaks ning nende heakorra ja ohutuse tagamisel kogu suplushooaja kestel.

§ 2. Määruses kasutatavad mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) supluskoht - veekogu või selle osa, mida kasutatakse suplemiseks ja sellega piirnev maismaa osa, mis on tähistatud üldsusele arusaadavalt;

2) suplusvesi – supluskohana  tähistatud veekogu vesi;

3) supluskoha hooaja avamine – olemasoleva, nõuetele vastava supluskoha korrastamine ning suplusvee seire alustamine, et võimaldada suplejatele supluskoha tervisele ohutut kasutamist;

4) suplushooaeg - ajavahemik 1. juunist kuni 31. augustini;
(Tlv m 07.04.2010 nr 33, jõustumine 12.04.2010)

5) üldsus ehk avalikkus (edaspidi üldsus) – üks või mitu füüsilist või juriidilist isikut ja nende ühendused, organisatsioonid või rühmad.

§ 3. Supluskohad

Tallinna haldusterritooriumil asuvad järgmised supluskohad:

1) Harku järve supluskoht Haabersti linnaosas;

2) Kakumäe supluskoht Haabersti linnaosas;

3) Pirita supluskoht Pirita linnaosas;

4) Stroomi supluskoht Põhja-Tallinna linnaosas;

5) Pikakari supluskoht Põhja-Tallinna linnaosas.

§ 4. Linnaosa valitsuse kohustused supluskoha ettevalmistamisel ja heakorra tagamisel

Linnaosa valitsus, kelle haldusterritooriumil asub supluskoht, täidab järgmisi kohustusi suplushooajal ja supluskoha ettevalmistamisel suplushooajaks:

1) määrab kindlaks ja tähistab üldsusele arusaadavalt supluskoha maismaapiirid;

2) koostab enne suplushooaja algust seirekalendri ning korraldab selle alusel suplusvee seiret;

3) taotleb supluskohale supluskoha hooaja avamiseks Terviseameti nõusoleku;
[RT IV, 25.04.2014, 6 - jõust. 28.04.2014]

4) tagab üldsuse teavitamise suplusvee kvaliteeti iseloomustavate andmetega;

5) tagab supluskohas piisava hulga riietuskabiinide, tualettruumide, prügiurnide ja muu rannainventari olemasolu;

6) tagab joogivee olemasolu supluskohas;

7) korraldab supluskohas hooldus- ja koristustöid;

8) nõuete täitmisel esitab taotluse supluskohale Sinilipu saamiseks.

§ 5. Tallinna Kommunaalameti kohustused supluskohas

(1) Tallinna Kommunaalamet korraldab suplushooajal supluskohas:
[RT IV, 25.04.2014, 6 - jõust. 28.04.2014]

1) rannapäästeteenust;

2) vajalike pääste- ja esmaabivahendite olemasolu;

3) suplemiseks mõeldud veekoguosa tähistamise poidega (märgistamise hoiatusmärkidega);

4) üldsuse teavitamist andmetega vee- ja õhutemperatuuri ning tuule kiiruse kohta;

5) suplemiseks mõeldud veekoguosa kontrollimist ja puhastamist.

(2) Linnaosa vanema ettepanekul võib Tallinna Kommunaalameti juhataja käskkirjaga supluskoha hooaja avada enne 1. juunit ja lõpetada pärast 31. augustit. Käskkiri tehakse teatavaks linnaosa valitsusele, kelle haldusterritooriumil supluskoht asub ning avaldatakse Tallinna linna veebilehel. Randade hooldusega kaasnevad täiendavad kulud kaetakse linnaosa valitsuse või Tallinna Kommunaalameti eelarve vahendite arvelt.
[RT IV, 25.04.2014, 6 - jõust. 28.04.2014]

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 10. mail 2008.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär