Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna, aktsiaseltsi Tallinna Diagnostikakeskus, aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla ja Eesti Haigekassa vahelise kohtuliku kompromissilepingu heakskiitmine, raha eraldamine ja volituse andmine Vahur Keldrimale
Tallinna Linnavalitsus 30.04.2008 korraldus number 801
Redaktsiooni kehtivus:30.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. aprill 2008 nr 801-k

 

 

Tallinna linna, aktsiaseltsi Tallinna Diagnostikakeskus, aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla ja Eesti Haigekassa vahelise kohtuliku kompromissilepingu heakskiitmine, raha eraldamine ja volituse andmine Vahur Keldrimale

 

 

 

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 430 lg 1, Võlaõigusseaduse § 578, Valla-ja linnaeelarve seaduse § 17, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 22 lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44  lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra punktiga 4.1.1, 22. juuni 2006 määruse nr 46 „Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord“ § 6 lg 4 ja 5 ning tulenevalt kohtumenetluse poolte soovist lõpetada tsiviilasja nr 2-05-855 menetlus poolte kompromissilepinguga:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud kohtuliku kompromissilepingu projekt Tallinna linna, aktsiaseltsi Tallinna Diagnostikakeskus, aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla ja Eesti Haigekassa vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks Harju Maakohtu menetluses olevas tsiviilasjas nr 2-05-855.

2. Volitada Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti juhatajat Vahur Keldrimad Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud kohtulikule kompromissilepingule.

3. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna linna kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete täitmiseks ettenähtud vahendite arvelt Tallinna Linnakantseleile 920 000 (üheksasada kakskümmend tuhat) krooni punktis 1 nimetatud kohtuliku kompromissilepingu täitmiseks.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linnakantselei finantsteenistusele ja Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti juhatajale Vahur Keldrimale.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. aprilli 2008

korralduse nr 801-k

„Tallinna linna, aktsiaseltsi Tallinna Diagnostikakeskus,

aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla ja Eesti Haigekassa vahelise

kohtuliku kompromissilepingu heakskiitmine,

raha eraldamine ja volituste andmine Vahur Keldrimale“

LISA

 

 

 

KOHTULIK KOMPROMISSILEPING

Harju Maakohtu tsiviilasjas nr 2-05-855 (endine nr 2/25-2135/05)

 

Käesolev kohtulik kompromissileping (edaspidi Kompromiss) on sõlmitud Tallinnas,
____.     2008. a.

 

Tallinna linn Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima isikus, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse _____aprilli 2008 korralduse nr ______-k alusel,

 

AS Tallinna Diagnostikakeskus (registrikood 10890526, Suur-Ameerika 18, 10122 Tallinn) juhatuse liikme Agu Kivilo isikus,

 

AS Ida-Tallinna Keskhaigla (registrikood 10822068, Ravi tn 18, 10138 Tallinn) vandeadvokaat Alice Salumets (AB Alvin, Rödl & Partner) isikus,

 

Eesti Haigekassa (Lembitu 10, 10114 Tallinn) juhatuse esimehe Hannes Danilovi isikus,

 

edaspidi eraldi ja koos nimetatud ka kui pool ja pooled,

 

võttes arvesse, et:

(a)                  Harju Maakohtu menetluses on Eesti Haigekassa hagi AS-i Tallinna Diagnostikakeskus, Tallinna linna ja AS-i Ida-Tallinna Keskhaigla vastu 9 541 194 krooni põhivõla ja 5 167 587 krooni viivise nõudes;

(b)                  27. aprillil 2006 Harju Maakohtu otsusega rahuldati Eesti Haigekassa hagi AS Tallinna Diagnostikakeskus, Tallinna linna ja AS Ida-Tallinna Keskhaigla vastu solidaarselt, Tallinna Ringkonnakohtu 20. detsembri 2006 otsus jättis eelneva otsuse muutmata ning 10. oktoobri 2007 Riigikohtu otsusega saadeti asi viiviste ja kohtukulude osas uueks läbivaatamiseks esimese astme kohtule;

(c)                  TsMS § 430 lõige 1 sätestab, et pooled võivad menetluse kuni hagi kohta tehtud lahendi jõustumiseni kompromissiga lõpetada;

(d)                  VÕS § 578 lg 1 kohaselt on kompromissilepingu eesmärgiks muuta õiguslikult vaieldav või ebaselge õigussuhe vaieldamatuks poolte vastastikuste järeleandmiste teel;

 

on kokku leppinud alljärgnevas:

1                         Pooled lõpetavad Harju Maakohtu menetluses oleva tsiviilasja nr 2-05-855 esemeks oleva vaidluse Kompromissiga.

2                         AS Tallinna Diagnostikakeskus on 12. mail 2006 tasunud Eesti Haigekassale põhivõla katteks 9 541 194  (üheksa miljonit viissada nelikümmend üks tuhat ükssada üheksakümmend neli) krooni ning nimetatud kohustus on täitmisega lõppenud. Eesti Haigekassa on nimetatud summa kätte saanud.

3                         AS Tallinna Diagnostikakeskus, Tallinna linn ja AS Ida-Tallinna Keskhaigla kohustuvad kompromissina Eesti Haigekassale solidaarselt tasuma summa suuruses 1 380 000 (üks miljon kolmsada kaheksakümmend tuhat) krooni. Kostjate omavahelise kokkuleppe kohaselt tasub nimetatud summast 2/3 ehk 920 000 (üheksasada kakskümmend tuhat) krooni Tallinna linn ning 1/3 ehk 460 000 (nelisada kuuskümmend tuhat) krooni AS Ida-Tallinna Keskhaigla. Summa kuulub tasumisele 5 (viie) tööpäeva jooksul, arvates Kompromissi kinnitava kohtumääruse jõustumisest, Eesti Haigekassa arveldusarvele nr 10052032820005 SEB Pangas.

4                         Eesti Haigekassa kinnitab tingimusteta ja tagasivõtmatult, et Kompromissi eelmises punktis nimetatud kogusumma kättesaamisel tal ei ole enam mistahes nõudeid AS-i Tallinna Diagnostikakeskus, Tallinna linna ja/või AS-i Ida-Tallinna Keskhaigla vastu, mis tuleneksid tsiviilasjas nr 2‑05-855 viidatud lepingutest või muudest nimetatud tsiviilasjas esitatud asjaoludest.

5                         AS Tallinna Diagnostikakeskus, Tallinna linn ja AS Ida-Tallinna Keskhaigla kinnitavad koos ja igaüks eraldi tingimusteta ja tagasivõtmatult, et neil ei ole mistahes nõudeid Eesti Haigekassa vastu, mis tuleneksid tsiviilasjas nr 2-05-855 esitatud asjaoludest, sh Eesti Haigekassale punktis 2 nimetatud summa tasumisest.

6                         Pooled paluvad kohtul tühistada käesolevas tsiviilasjas tehtud Tallinna Linnakohtu 18. märtsi 2005 määruse punktiga 3 kohaldatud hagi tagamine ning kustutada Eesti Haigekassa kasuks seatud kohtulik ühishüpoteek summas 15 000 000 (viisteist miljonit) krooni AS Tallinna Diagnostikakeskus kinnistutelt, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna jaoskonna kinnistusregistri registriosadesse nr 58601 (vana nr 586) ja 2695001 (vana nr 26950).

7                         Pooled on kokku leppinud, et menetluskulud jäävad vastava poole enda kanda ning ükski pool ei esita ühegi teise poole suhtes menetluskulude hüvitamise nõudeid. Kui kohtumääruse kohaselt on vaja tasuda täiendavaid menetluskulusid riigituludesse (näiteks postikulu vmt.), kannavad vastava kulu kõik pooled võrdselt.

8                         Asjas tagastamisele kuuluv riigilõiv jääb Eesti Haigekassale ning ükski teine pool ei pretendeeri tagastatavale summale. Eesti Haigekassa esitab kohtule eraldi taotluse riigilõivu osaliseks tagastamiseks.

9                         Pooled on kokku leppinud ja avaldavad, et lühendavad Kompromissi kinnitamise kohta tehtavale kohtumäärusele määruskaebuse esitamise tähtaega: igal poolel on õigus esitada kohtumäärusele määruskaebus 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest.

10                      Kompromiss jõustub koos Kompromissi kinnitava kohtumääruse jõustumisega.

11                      Kui kohus Kompromissi ei kinnita või kui Kompromissi kinnitav kohtumäärus tühistatakse, ei oma Kompromiss tervikuna ega ükski selles sisalduv nõustumus, kinnitus ega kokkulepe mingit õiguslikku tähendust ning pooled loevad Kompromissi sel juhul algusest peale kehtetuks.

 

Eeltoodu alusel ja juhindudes TsMS § 430 lõikest 1 ja 2 ning § 428 lõike 1 punktist 4 paluvad pooled Harju Maakohtul Kompromiss kinnitada, kajastada määruses Kompromissi tingimused ning lõpetada tsiviilasja nr 2‑05-855 menetlus. Pooled paluvad teha kohtumääruse kohtuistungit pidamata ja pooli kohtusse kutsumata.

 

Pooled kinnitavad, et on teadlikud Kompromissi kinnitamise ja tsiviilasja menetluse lõpetamise õiguslikest tagajärgedest, sealhulgas TsMS § 432 sisust, mille kohaselt menetluse lõpetamisel kompromissiga on lõpetamisel samad materiaalõiguslikud ja protsessuaalsed tagajärjed nagu menetluse lõpetamisel kohtuotsusega, sealhulgas ei saa hageja uuesti pöörduda kohtusse hagiga sama kostja vastu vaidluses samal alusel ja sama haginõude üle.

 

Kompromiss on sõlmitud 5 (viies) võrdse juriidilise jõuga originaaleksemplaris, üks eksemplar igale Kompromissi sõlminud poolele ja üks eksemplar esitamiseks Harju Maakohtule.

 

 

Eesti Haigekassa

AS Tallinna Diagnostikakeskus

Tallinna linn

AS Ida-Tallinna Keskhaigla

 

 

 

 

Allkiri:

 

 

 

 

Allkiri:

 

 

 

 

Allkiri:

 

 

 

 

Allkiri:

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär