Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ravi tn 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 23.04.2008 korraldus number 725
Redaktsiooni kehtivus:23.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. aprill 2008 nr 725-k

 

 

Ravi tn 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1, lg 2 p 2, lg 3, lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Planeeritud maa-ala asub Kesklinnas, Magasini ja Ravi tänava ristmiku vahetus läheduses Ravi tänava ääres. Tallinna üldplaneeringus on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud korruselamute ala s.o põhiliselt kahe- ja enamkorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandusteenindusettevõtted jm. Detailplaneeringus kavandatu on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

- Hoone esimesele korrusele ettenähtud äriruumid lisavad piirkonnale elavust, mis on turvatunde loomiseks oluline.

- Detailplaneeringus on määratud tingimused, mille arvestamisega tagatakse uute elamute sobivus ümbrusesse ja linnaruumi korrastamine. Hoonestusalade kuju on määratud nii, et ehitatavate hoonete fassaadid oleksid suuremas osas paralleelsed naaberhoonetega. Tänavaäärse hoone esimese korruse ehitusjoon on määratud tänava avaruse saavutamiseks krundi piirist orienteeruvalt 3 meetri kaugusele. Elamu viienda korruse ehitusjoon on määratud hoone visuaalse kõrguse vähendamiseks tänavast sama kaugele. Arhitektuurinõuded hoonete projekteerimiseks tagavad linnaehitusliku ansambli tekkimise naaberkinnistutele hiljuti ehitatud hoonetega.

- Hoonestusalad ja planeeritud hoonete kõrgus on määratud nii, et jääks tagatuks heale ehitustavale vastav insolatsiooni kestus lähialal asuvates hoonetes olevates eluruumides v.a Ravi tn 11a ühes esimese korruse korteris. Eluruumi omaniku esindaja, Kesklinna Valitsus, on insolatsiooni kestuse vähenemisega nõustunud.

- Avalikes huvides on osa Ravi tn 13 kinnistust määratud avalikult kasutatavaks kõnniteeks, et jalakäijatel oleks mugavam ja ohutum liikuda ning tänava äärde planeeritud hoone sissepääsu ette kujuneks piisav hajumisruum.

 

 

1. Kehtestada Ravi tn 13 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaselts töö nr 05331, milles on ette nähtud muuta Kesklinnas 0,2 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuva Ravi tn 13 kinnistu elamumaa maakasutuse sihtotstarvet 5% ulatuses ärimaaks ja on määratud krundile ehitusõigus kuni 5‑korruselise äriruumidega elamu ja kuni 4-korruselise elamu ehitamiseks ning on planeeritud avalikku kasutusse jääv kõnnitee.

2. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 17. detsembril 2007 sõlmitud lepingule nr TT-16/K-07.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. aprilli 2008

korralduse nr 725-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

Ravi tn 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ juurde

 

 

 

Korraldusega kehtestatakse Ravi tn 13 kinnistu detailplaneering, milles on ette nähtud muuta Kesklinnas 0,2 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuva Ravi tn 13 kinnistu elamumaa maakasutuse sihtotstarvet 5% ulatuses ärimaaks ja on määratud krundile ehitusõigus kuni 5‑korruselise äriruumidega elamu ja kuni 4-korruselise elamu ehitamiseks ning on planeeritud avalikku kasutusse jääv kõnnitee.

 

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Kesklinnas Magasini ja Ravi tänava ristmiku vahetus läheduses Ravi tänava ääres. Krundi sihtotstarbeks on elamumaa ja sellel asub kolm osaliselt põlenud, amortiseerunud puitelamut ja kolm kuuri. Ravi tn 13 krunt kuulub Osaühingule Age Vara. Hooldamata krundi haljastuse moodustavad III ja IV väärtusklassi kuuluvad põlispuud vaher ja kastan ning krundi piiridel kasvavad isekülvsed, kuid elujõulised noored vahtrad. Juurdepääs krundile on Ravi tänavalt.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeringuala kontaktvööndis paikneb mitmest ajajärgust ehitisi: alates 1880-ndatel aastatel ehitatud puitelamutest kuni 2005. aastal valminud Ravi tn 14 6-korruselise hooneni. Vanema hoonestuse puhul on tüüpilised 2-korruselised puidust agulielamud, mis on halvas seisukorras. Osa vanu kapitaalremonti vajanud puithooneid on praeguseks asendatud uutega. Puithoonestuse hävimine tulekahjudes ja lammutamine on muutnud piirkonna hoonestusstruktuuri taastamatuks endisel kujul. Lähialal asuvate kruntide kohta on kehtestatud mitmeid detailplaneeringuid (Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2001 otsusega nr 255 kehtestatud Ravi tn, Magasini tn ja Uus-Tatari tn vahelise kvartali detailplaneering,  Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2006 otsusega nr 302 kehtestatud Uus-Tatari tn 12 kinnistu detailplaneering, Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 otsusega nr 254 kehtestatud Uus-Tatari ja Ravi tn vahelise kvartaliosa detailplaneering), milles on ette nähtud lammutada amortiseerunud puithooned ja määratud kruntidele ehitusõigus senisest kõrgemate ja suurema mahuga, äripindadega või äripindadeta mitme korteriga elamute ehitamiseks. Lähipiirkonna hoonestustihedus ulatub Ravi tn 15 krundi hoonestustihedusest 0,45 kuni 4,06 Ravi tn 12 krundil. Planeeritava ala kõrvale jäävatel kruntidel, Ravi tn 11 ja 11a, paiknevad 2-korruselised puitelamud (kehtestatud Ravi tn, Magasini tn ja Uus-Tatari tn vahelise kvartali detailplaneeringus on määratud ehitusõigus 4-5-korruseliste hoonete rajamiseks), Ravi ja Uus‑Tatari tänava nurgal asub 5-korruseline hoone, Ravi tn 15 ja 17 kruntidel paiknevad 3‑korruselised mitme korteriga elamud. Tänava vastasküljel, Ravi ja Magasini tänava nurgal paiknevad 5‑6‑korruselised hooned.

3. Tallinna üldplaneering

Tallinna üldplaneering määrab planeeritava maa-ala korruselamute alaks, kuhu võib ehitada põhiliselt kahe- ja enamakorruselisi korterelamuid, kõiki elurajooni teenindavaid asutusi, kaubandusteenindusettevõtteid jms. Detailplaneering ei sisalda Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava maa-ala kohta ei kehti varem kehtestatud detailplaneeringut.

 

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Detailplaneeringus on ette nähtud muuta Ravi tn 13 kinnistu sihtotstarvet elamumaast äri- ja elamumaaks, ärimaa osakaaluks on planeeritud 5%. Krundile on määratud ehitusõigus kuni 5‑korruselise äriruumidega elamu ja kuni 4-korruselise elamu ehitamiseks. Kavandatud on 33 korterit. Ravi tänava äärde on planeeritud kuni 5‑korruseline äriruumidega mitme korteriga elamu, maksimaalse kõrgusega kuni 18 meetrit maapinnast. Krundi õuepoolsesse ossa on kavandatud ehitada 4‑korruseline mitme korteriga elamu. Krundi täisehituse protsent on 39% ja hoonestustihedus on 1,7. Mõlemad näitajad on tunduvalt väiksemad naabruses asuvate kruntide kohta kehtestatud detailplaneeringutes lubatust.

Detailplaneeringus on määratud tingimused, mille arvestamisega tagatakse uute elamute sobivus ümbrusesse ja linnaruumi korrastamine. Selleks on hoonestusalade kuju määratud nii, et ehitatavate hoonete fassaadid oleksid suuremas osas paralleelsed naaberhoonetega. Tänavaäärse hoone esimese korruse ehitusjoon on määratud tänava avaruse saavutamiseks krundi piirist orienteeruvalt 3 meetri kaugusele. Elamu viienda korruse ehitusjoon on määratud hoone visuaalse kõrguse vähendamiseks tänavast sama kaugele. Arhitektuurinõuded hoonete projekteerimiseks tagavad linnaehitusliku ansambli tekkimise naaberkinnistutele hiljuti ehitatud hoonetega. Elamute projekteerimiseks on määratud nõue kasutada välisviimistluses piirkonnale tüüpilisi materjale, eelkõige krohvi ja puitu ning uutele hoonetele tüüpilist lamedat katust.

Insolatsiooni kestuse muutumise analüüs näitab, et kavandatava ehitusõiguse realiseerimise järel insolatsiooni kestus Ravi tn 11 eluruumides ning Ravi tn 11a ida- ja läänepoolsetes eluruumides ei muutu; Ravi tn 11a halvimas seisus lõunapoolses eluruumis väheneb insolatsiooni kestus 7 tunnilt 5 tunni 40 minutini; Ravi tn 15 halvimas seisus eluruumis 40 minuti võrra, jäädes kestma 3 tundi ja 20 minutit. Insolatsiooni kestus 3 tundi 20 minutit on parem varem kehtinud normi alusel kujunenud heast ehitustavast. Ravi tn 11a ühes esimese korruse korteris jääb insolatsiooni kestus 1 tunni ja 58 minuti pikkuseks ehk heast ehitustavast lühemaks. Eluruumi omaniku esindaja, Kesklinna Valitsus, on insolatsiooni kestuse vähenemisega nõustunud.

Käesolevaks ajaks on Ravi tn 13 krundilt likvideeritud kõik haiged põlispuud, noored viljapuud ja noor vahtra võsa. Olemasolevad ebajasmiinid vajavad noorenduslõikust, kuid on üldiselt dekoratiivsed. Detailplaneering ei näe ette täiendavalt ühegi puu ega põõsa likvideerimist. Põlisvaher (puu positsioon 1) säilitatakse, planeeritavad hooned jäävad puutüvest vähemalt 5 meetri kaugusele. Lisaks tuleb tagada hobukastani (puu positsioon 2) säilimine ning vajalik on rajada puule maasisene vihmutussüsteem. Krundi piirile ja hoonetevahelisele muruplatsile kavandatakse istutada põõsaid. Haljastuse täpsem lahendus määratakse haljastusprojektiga. Tänavast kaugemale, krundi tagumisse ossa on ette nähtud laste mänguväljak.

Planeeritavale maa-alale on juurdepääs võimalik nii Veerenni, Magasini kui ka Liivalaia tänava poolt. Liivalaia tänavalt saab planeeritavale alale piki Hospidali ja Ravi tänavat, Veerenni tänavalt saab otse Ravi tänavale. Juurdepääs Ravi tn 13 krundile Ravi tänavalt säilib.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014 sätestatud parkimisnormatiivile tuleks  Ravi tn 13 kinnistule planeeritava ehitise tarbeks kavandada 49 parkimiskohta. Detailplaneeringus on Ravi tn 13 kinnistule ette nähtud 35 parkimiskohta. Osaühingu Age Vara on võtnud Tallinna linnaga sõlmitud lepinguga nr TT-16/K-07 endale kohustuse ehitada Ravi tänaval 12 kohaline parkimistasku. Kokku on detailplaneeringus ette nähtud kokku 47 parkimiskoha väljaehitamine.

Tallinna Linnavolikogu 6. märtsi 2008 otsuse nr 42 „Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsuse nr 329 “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ muutmine“ kohaselt võib arengukavas sätestatud parkimisnormatiividest planeerimismenetluses põhjendatud vajaduse korral kõrvale kalduda Tallinna Linnavalitsuse nõusolekul. Otsus langetatakse planeeringu vastuvõtmisel või kehtestamisel Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ühise ettepaneku alusel. Tallinna Transpordiamet ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet on detailplaneeringu lahendusega nõustunud.

Avalikes huvides on Ravi tn 13 kinnistu määratud 1 meetri ulatuses avalikult kasutatavaks kõnniteeks. Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2007 korraldusega nr 2300-k on taotletud Ravi tn 13 kinnistule Tallinna linna kasuks tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus, mille esemeks on 19 m²-le isikliku kasutusõigusega alale ehitatav kõnnitee osa. 10. jaanuaril 2008 sõlmiti Tallinna linna ja Osaühingu Age Vara vahel vastav isikliku kasutusõiguse seadmise- ja asjaõigusleping.

Olmejäätmete kogumine on lahendatud kooskõlas Jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2007 määrusega nr 6 kehtestatud Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga. Konteinerid jäätmete sorteeritud kogumiseks on kavandatud paigutada mõlema hoone esimesele korrusele ventileeritavasse prügikogumise ruumi.

Hoone soojusvarustus on lahendatud kaugkütte baasil. Kütte liigi valik vastab Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusele nr 19 „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“.

6. Avaliku väljapaneku tulemused

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringu kohta ühise vastuväite esitanud Ravi tn 11a elanikud Leini Suursild, Sigrid Kaljula ja Niina Vinogradova soovisid, et Ravi tn 11a elamu konstruktsioonide seisundi kohta tehtaks sõltumatu ekspertiis, kuna vastuväite esitajad leidsid, et Ravi tn 13 krundile kavandatud elamu ehitamise ajal võivad tekkida jäävad kahjustused Ravi tn 11a hoonele.

Detailplaneeringusse on tehtud täiendus ja kavandatud hoone projekteerimiseks on määratud nõue koostada eelnevalt Ravi tn 11a elamu konstruktsioonide seisundi kohta ekspertiis. 13. novembril 2007 esitatud avalduses teatasid vastuväite esitajad, et peavad planeeringu täiendamist eelpool kirjeldatud viisil piisavaks ning on seega esitatud vastuväitest loobunud.

Monika Lestberg soovis, et detailplaneeringule lisataks panduse skeem, millele on viidatud planeeringu põhijoonisel ning eemaldatakse vastuolu Ravi tänava, Magasini tänava ja Uus-Tatari tänava vahelise kvartali detailplaneeringus Ravi tn 11 hoone miljööväärtusele antud hinnanguga.

Detailplaneeringusse tehti esitatud ettepaneku alusel täiendus. Lisati panduse lõikega joonis GE-8 ja täpsustati seletuskirja. Ettepaneku esitaja Monika Lestberg teatas 12. novembri 2007 e-kirjas, et peab planeeringu täiendamist eelpool kirjeldatud viisil piisavaks ning loobub vastuväitest.

Eeltoodust tulenevalt ei jäänud käesoleva detailplaneeringu menetlemisel lahendamata vastuväiteid ning detailplaneeringut ei olnud vaja esitada Planeerimisseaduse § 23 lg 3 punkti 5 kohaselt maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks.

 

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 27. detsembril 2004 registreeritud avaldusega Osaühingu Pro Kinnisvara esindaja Laivi Mesikäpp, kes soovis ehitusõiguse määramist ühe suurema 3-5-korruselise mitme korteriga elamu ehitamiseks. Kontaktvööndi hoonestuse analüüsi tulemusena algatati detailplaneering linnaehituslikult sobivamate kahe väiksema mitme korteriga elamu rajamiseks. Detailplaneeringu koostamise ja koostamise rahastamise õigus on 25. septembril 2006 sõlmitud lepinguga nr DP-23/K-06 üle antud Osaühingule Age Vara.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 18. oktoobri 2006 korraldusega nr 2094-k, eesmärgiga muuta Ravi tn 13 krundi sihtotstarvet ning määrata ehitusõigus kuni 5-korruselise äripinnaga mitme korteriga elamu ja kuni 4-korruselise mitme korteriga elamu ehitamiseks. Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 21. oktoobril 2006. Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda 31. oktoobrist 2. novembrini 2006. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 3. novembril 2006. Teade eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 27. oktoobril 2006.

Detailplaneeringu koostas K-Projekt Aktsiaselts. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 18. oktoobri 2006 korraldusega nr 2094-k ning Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega. Detailplaneeringule on lisatud Riina Pau koostatud planeeringuala dendroloogiline inventuur, OÜ FASSAADIPROJEKT arhitekt Peep Soopere koostatud insolatsiooni kestuse muutumise analüüs ning Osaühing Rei Geotehnika tehtud ehitusgeoloogilise uuringu aruanne.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud. Tallinna Kesklinna Halduskogu, Tallinna Kesklinna Valitsus, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet, Põhja-Eesti Päästekeskus, Elion Ettevõtted Aktsiaselts ja Aktsiaselts Tallinna Küte kooskõlastasid detailplaneeringu omapoolseid tingimusi esitamata.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgneva lisatingimusega: korterelamute ehitusprojektid kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga. Vastav nõue on planeeringus määratud.

Tallinna Tervisekaitsetalituse Harjumaa osakond märkis, et Ravi tn 13 naaberkrundil asuvas hoones Ravi tn 11a esimesel korrusel asuva köök-toa insolatsiooni tingimused halvenevad oluliselt pärast Ravi tn 13 kinnistu detailplaneeringuga ette nähtud hoonete püstitamist. Insolatsiooni kestvuse vähendamise kohta on Ravi tn 11a korteri omanik, Tallinna Kesklinna Valitsus, esitanud nõusoleku. Korteri omaniku seisukohast lähtuvalt kooskõlastas Tallinna Tervisekaitsetalituse Harjumaa osakond Ravi tn 13 kinnistu detailplaneeringu.

Tallinna Maa-amet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et kinnistu omanik annab enne detailplaneeringu vastuvõtmist kirjaliku nõusoleku avalikuks kasutamiseks määratava kinnistu osa (kõnnitee, 20 m2) koormamiseks Tallinna linna kasuks tasuta kasutusõigusega avaliku kasutuse tagamiseks ja sõlmib vastava lepingu enne detailplaneeringu kehtestamist.

Ravi tn 13 kinnistu omanik Osaühing Age Vara on 2. mail 2007 esitanud kirjaliku kinnituse, et on nõus andma Tallinna linnale tasuta kasutusõiguse avaliku kasutuse tagamiseks osaühingule kuuluvat kinnistut Ravi tn 13 läbiva kõnnitee osas laiuses 1 meeter, üldpinnaga 20 m2.

Kinnistu osa avaliku kasutuse tagamiseks pidas Tallinna Maa-amet kaalumise tulemusena antud juhul kõige otstarbekamaks seada isiklik kasutusõigus (servituut) linna kasuks, mitte omandada kinnistu osa linnale. Tallinna Maa-ametis ettevalmistatud Tallinna Linnavalitsuse korraldusega 27. detsembrist 2007 nr 2300-k „Ravi tn 13 kinnistule Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine“ taotletakse detailplaneeringuga ettenähtud kõnnitee avaliku kasutuse tagamiseks Tallinna linna kasuks isiklike kasutusõiguste seadmist pärast detailplaneeringu kehtestamist Ravi tn 13 kinnistu osal. Korralduses on toodud isiklike kasutusõiguste seadmise tingimused, samuti määratud Tallinna Kommunaalamet Ravi tn 13 kinnistu osale seatava isikliku kasutusõiguse valitsejaks kasutusõiguste kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu järgnevatel lisatingimustel: Ravi tn 13 kinnistu olemasoleva kanalisatsioonitorustike likvideerimine Ravi tn 15 ja 15a kinnistutel kooskõlastada täiendavalt kinnistu omanikuga; järgnevate projekteerimisstaadiumide koostamiseks taotleda AKTSIASELTSILT TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Vastavad tingimused ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Osaühing Jaotusvõrk kooskõlastasid planeeringu märkustega, et tööjooniste staadiumiks tuleb konkretiseerida tehnilised tingimused ja tööjoonised tuleb kooskõlastada täiendavalt. Vastav tingimus ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Riigi Kinnisvara Aktsiaselts nõustus planeeritava elektrikaabli asukohaga Liivalaia tn 24 tingimusel, et enne servituudi sõlmimist täpsustatakse olemasolevate kommunikatsioonide ja planeeritava elektrikaabli asukoht. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts palus esitada täiendavaks kooskõlastamiseks ka tööprojekti.

Vastavalt Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu registriosa väljavõttele 164901 on Liivalaia tn 24 kinnistule seatud Osaühingu Jaotusvõrk kasuks 11. juuni 2007 lepinguga tähtajatu isiklik kasutusõigus. Kasutusõigus on seatud, et tagada Ravi tn 13 kinnistule elektrivarustus.

Ravi tn 13 kinnistu omanik Osaühing Age Vara on detailplaneeringu kooskõlastanud. Lisaks on Osaühing Age Vara esitanud 6. septembril 2007 garantiikirja, millega Osaühing Age Vara kinnitab, et on nõus finantseerima Ravi tänava äärde kavandatavate parkimiskohtade välja ehitamisega kaasnevad kulutused. 

Detailplaneering, millega muudeti Kesklinnas 0,2 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuva Ravi tn 13 kinnistu elamumaa maakasutuse sihtotstarvet 5% ulatuses ärimaaks ja määrati krundile ehitusõigus kuni 5‑korruselise äriruumidega elamu ja kuni 4-korruselise elamu ehitamiseks ning planeeriti avalikku kasutusse jääv kõnnitee, võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 3. oktoobri 2007 korraldusega nr 1723-k. Teade detailplaneeringu vastuvõtmise kohta ilmus ajalehes Postimees 6. oktoobril 2007. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 29. oktoobrist kuni 12. novembrini 2007. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 17. oktoobril 2007. Avaliku väljapaneku kestel esitati planeeringulahenduse kohta kaks kirjaliku vastuväidet. Vastuväited esitasid Monika Lestberg ja ühiselt Ravi tn 11a elanikud: Sigrid Kaljula, Leini Suursild ja Niina Vinogradova. Vastuväidete ja ettepanku esitajatele on edastatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti seisukohad tähitud kirjadega 19. novembril 2007. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 27. novembril 2007, vastav teade ilmus ajalehes Postimees 17. novembril 2007.

Avalikul arutelul tutvustas projekteerija K-Projekt Aktsiaselts täiendatud detailplaneeringut. Detailplaneeringus on esitatud vastuväidetega ja ettepanekuga arvestatud ning vastuväidete ja ettepanekute esitajad on esitanud kirjalikud kinnitused, et detailplaneeringus tehtud muudatused on nende jaoks rahuldavad. Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata vastuväiteid ei jäänud, ei olnud vaja esitada detailplaneeringut Planeerimisseaduse § 23 lg 3 punkti 5 kohaselt maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks.

17. detsembril 2007 sõlmitud lepinguga nr TT-16/K-07 võttis Osaühing Age Vara kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringu kohaste üldkasutatava haljastuse rajamise, tehnovõrkude ja väljapoole planeeritavat maa-ala, Ravi tänava äärde, ette nähtud 12 parkimiskoha väljaehitamise.

10. jaanuaril 2008 sõlmiti Tallinna linna ja Osaühingu Age Vara vahel isikliku kasutusõiguse seadmise leping ja asjaõigusleping, millega seati Ravi tn 13 kinnistule Tallinna linna kasuks tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus kinnistu  19 m² osa avalikuks kasutamiseks kõnniteena.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud Planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala.

Eeltoodud kaalutlustel on Ravi tn 13 kinnistu detailplaneering esitatud Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks.

 

 

 

 

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

 

Koostajad: Marita Kukk, tel 6404746, Reet Sarv, tel 6404366, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, 04.01.2008

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär