Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
J.Köleri tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 23.04.2008 korraldus number 723
Redaktsiooni kehtivus:23.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. aprill 2008 nr 723-k

 

 

J. Köleri tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1, lg 2 p 2, lg 3, lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna
Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Planeeritud maa-ala asub Kesklinnas, J. Köleri, Vesivärava ning F. R. Faehlmanni tänava vahelises kvartalis. Planeeritava maa-ala funktsiooniks on Tallinna üldplaneeringu kohaselt korruselamute ala, s.o põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõtted, garaažikooperatiivid jm; paneelelamupiirkondades ka bürood jm keskkonnaohutud ettevõtted. Detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

- Kuna planeeritav kinnistu asub Kadrioru miljööväärtuslikus piirkonnas, on uue hoonestuse planeerimisel lähtutud piirkonnas väljakujunenud miljööst. Uue hoone ehitamiseks ajalooliselt terviklikult säilinud kvartalisse on nõuded hoone arhitektuurile määratud miljööd arvestava ja väärtustavana. Uue hoone kavandamisel krundi Vesivärava tänava poolsele osale on säilitatud väljakujunenud hoonestusstruktuur, hoone suurus, määratud katusekalle ja viimistlusmaterjalid on kvartalile iseloomulikud.

- Rekonstrueeritava 2-korruselise mitme korteriga elamu arhitektuurset välisilmet ei muudeta. Määratud on nõue säilitada välisviimistluses nii palju algupäraseid detaile ja materjale kui võimalik.

- Planeeritav uus hoone ei mõjuta oluliselt naaberhoonete insolatsioonitingimusi. Kavandatud ehitusõiguse realiseerimise järel jääb tagatuks hea ehitustava kohane insolatsiooni kestus rekonstrueeritavas hoones ja naaberkinnistutel paiknevates hoonetes olevates eluruumides.

- Tagatud on J. Köleri tn 10 planeeritava kinnistuga külgneval J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 krundil kasvavate kaitstavate looduse üksikobjektide viiest puust koosneva siledate hobukastanite rühma ja kollase hobukastani kasvutingimused.

 

 

1. Kehtestada J. Köleri tn 10 kinnistu detailplaneering, Projektgrupp Rosenberg OÜ töö nr 2005‑11, millega on määratud Kesklinnas 0,1 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuvale J. Köleri tn 10 elamumaa krundile ehitusõigus kuni 3-korruselise 7 korteriga elamu ehitamiseks ja olemasoleva 2-korruselise 4 korteriga elamu rekonstrueerimiseks ning krundi kasutamise tingimused.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. aprilli 2008

korralduse nr 723-k

LISA

 

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse

„J. Köleri tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ juurde

 

 

 

Korraldusega kehtestatakse J. Köleri tn 10 kinnistu detailplaneering, millega on määratud Kesklinnas 0,1 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuvale J. Köleri tn 10 elamumaa krundile ehitusõigus kuni 3-korruselise 7 korteriga elamu ehitamiseks ja olemasoleva 2-korruselise 4 korteriga elamu rekonstrueerimiseks ning krundi kasutamise tingimused.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Kesklinnas J. Köleri, Vesivärava ning F. R. Faehlmanni tänava vahelises kvartalis. J. Köleri tn 10 krundi sihtotstarbeks on elamumaa, krundil asuvad 2-korruseline elamu, 1-korruseline elamu (hoovimaja), puukuurid ja pesuköök. Krunt on kõrghaljastatud, kõrghaljastus moodustab lähipiirkonna kõrghaljastusega ühtse terviku. Planeeritava krundiga külgneval, J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 kinnistul kasvav, viiest puust koosnev siledate hobukastanite rühm ning nende lähedal kasvav kollane hobukastan on võetud looduskaitse alla Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 1993 määrusega nr 105 „Linnapuude, parkide ja aedade looduskaitse alla võtmine“. Kaitsealuste puude kaitsevöönd ulatub J. Köleri tn 10 kinnistule.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritava ala lähipiirkond on väljakujunenud hoonestusega traditsiooniline elamuala. J. Köleri, F. R. Faehlmanni ja Vesivärava tänava vaheline kvartal on üks vähestest terviklikult säilinud tsaariaegsete väärikate elamutega hoonestatud aladest. Kontaktvööndis paiknevad põhiliselt elamumaa sihtotstarbega krundid, mis on valdavalt hoonestatud 2-korruseliste mitme korteriga vanemate puitelamutega. Lähedale jääb Narva maantee, mida mööda kulgevad linna ühistranspordi liinid, on hea ühendus kesklinna ja teiste linnaosadega. Samuti jääb lähedusse suure rekreatsioonialana Kadrioru park. Lähim lasteaed ja kool asuvad Raua tänaval.

3. Tallinna üldplaneering ja vastuvõetud teemaplaneering „Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine“

Maa-ala funktsiooniks on Tallinna üldplaneeringu kohaselt korruselamute ala, s.o põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõtted, garaažikooperatiivid jm; paneelelamupiirkondades ka bürood jm keskkonnaohutud ettevõtted. Detailplaneeringu ala asub Kadrioru miljööväärtuslikul elamualal. Detailplaneeringuga ei taotleta Tallinna üldplaneeringu muutmist.

Tallinna Linnvolikogu 6. märtsi 2008 otsusega nr 44 vastuvõetud teemaplaneeringu „Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine“ kohaselt jääb planeeritav maa-ala Kadrioru 12. ehituspiirkonda, kus on krundi suurimaks lubatud hoonestatud pinnaks määratud kuni 50%, maksimaalseks korruselisuseks 2-3 korrust ja hoonestustiheduseks 1,0. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas teemaplaneeringu 12. ehituspiirkonna näitajatega. 

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava maa-ala kohta ei kehti varem kehtestatud detailplaneeringut.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

J. Köleri tn 10 krundi suurust, piire ega sihtotstarvet detailplaneeringuga ei muudeta. Detailplaneering näeb ette lammutada krundil paiknevad 1-korruselise hoovimaja, amortiseerunud puukuurid ja pesuköök, rekonstrueerida 2-korruseline elamu ning lammutatud hoonete asemele ehitada soklikorrusega kuni 3-korruseline 7 korteriga puitelamu, maksimaalse kõrgusega 12,3 meetrit maapinnast.

Kuna planeeritav kinnistu asub Kadrioru miljööväärtuslikus piirkonnas on uue hoonestuse planeerimisel lähtutud piirkonnas väljakujunenud miljööst. Uue hoone ehitamiseks ajalooliselt terviklikult säilinud kvartalisse on nõuded hoone arhitektuurile määratud miljööd arvestava ja väärtustavana. Uue hoone kavandamisel krundi Vesivärava tänava poolsele osale on säilitatud väljakujunenud hoonestusstruktuuri, hoone suurus, määratud katusekalle ja viimistlusmaterjalid on kvartalile iseloomulikud. Olemasoleva, rekonstrueeritava hoone plaanimõõte ja ehitusalust pinda ei muudeta. Uus hoone plokistatakse J. Köleri tn 12a hoonega. Hoonestusala on määratud krundi tänavapoolsest piirist tahapoole, et jätta ruumi Kadriorule iseloomuliku eesaia kujundamiseks.

Hoone projekteerimiseks on detailplaneeringus määratud arhitektuurinõuded, mis tagavad planeeritud hoone sobivuse ümbritsevate vanade puithoonetega, samal ajal rõhutades uudsust suurte klaaspindadega ja hoone mahtu jäävate klaasitud lodžadega. Välisviimistluses tuleb kasutada puitvoodrit ning puitaknaid. Katus on kavandatud viilkatusena, 30ŗ kaldega nagu lähimatel naaberhoonetel. Katuseharja võib projekteerida risti või paralleelsena naaberhoonete katuseharjadega. Hoone väliskonstruktsioonid ja aknad on määratud projekteerida nii, et tänava liiklusmüra jääks lubatud piiridesse. Tule leviku takistamiseks on määratud nõue projekteerida kavandatava hoone ja J. Köleri tn 12a asuva elamu vahele tulemüür.

Ehitusõigust iseloomustavad näitajad on kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2000 istungi protokolli nr 8 päevakorrapunktiga 33 heaks kiidetud Kadrioru pargiala ning elamu ja spordipiirkonna tsoneerimisskeemis toodud näitajatega. Kavandatav hoonestustihedus on 1,0 (võrdluseks: J. Köleri tn 12 krundil 1,2, Vesivärava tn 7 ja 11 0,8). Krundi täisehituseks on kavandatud 41%, mis on 1% ehk 13,6 m² võrra suurem tsooneerimisskeemis määratust. 1% võrra suurema täisehitusega võib nõustuda, kuna miljööväärtuslik hoonestusstruktuur säilib vaatamata sellele.

Planeeritav uus hoone ei mõjuta oluliselt naaberhoonete insolatsioonitingimusi. Kavandatud ehitusõiguse realiseerimise järel jääb tagatuks hea ehitustava kohane insolatsiooni kestus rekonstrueeritavas hoones ja naaberkinnistutel paiknevate hoonete eluruumides.

Rekonstrueeritava 2-korruselise mitme korteriga elamu arhitektuurset välisilmet ei muudeta. Määratud on nõue säilitada välisviimistluses nii palju algupäraseid detaile ja materjale kui võimalik: olemasolev välisvooder, ehisdetailid, nikerdatud sarikaotsad, välisuksed, aknad, aknapitsid, akende piirlauad, kremoonid. Väikesi muudatusi on lubatud teha ainult hoone sisenurga külgedes.

Planeeritavat krunti ümbritseb väljakujunenud tänavate võrk. Liiklusskeemi muutmist detailplaneeringuga ei ole kavandatud. Vesivärava tänavale ehitatakse krundi piiril välja kõnnitee. Juurdepääs uuele hoonele on kavandatud Vesivärava tänavalt ja rekonstrueeritavale hoonele J. Köleri tänavalt. Detailplaneeringuga kavandatud parkimiskohade vajadus on arvutatud Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ lähtuvalt. Vastavalt arengukavas toodud normatiivile tuleks J. Köleri tn 10 krundile ette näha 17 parkimiskohta. Parkimine on kavandatud planeeritaval krundil uue hoone soklikorrusel ja õuealal, kokku on ette nähtud 10 parkimiskohta. Tallinna Transpordiamet on J. Köleri tn 10 kinnistu detailplaneeringus esitatud parkimiskohade lahenduse ja parkimiskohade arvu kooskõlastanud vastavalt Tallinna Linnavolikogu 6. märtsi 2008 otsusega 42 parkimise korralduse arengukavas tehtud muudatusele, mille kohaselt võib parkimiskohtade planeerimisel ja projekteerimisel väljakujunenud hoonestusalal, linnakeskuses või miljööväärtuslikul alal ning olemasolevate hoonete väikesemahulisel laiendamisel, mille käigus ei muudeta oluliselt hoone arhitektuurset lahendust, põhjendatud vajaduse korral kõrvale kalduda parkimisnormatiividest.

J. Köleri tn 10 kinnistu detailplaneeringus esitatud parkimiskohtade lahendus ei kujuta endast ohtu turvalisusele ega ole takistuseks liikluse sujuvusele, kuna parkimiskohad on kavandatud J. Köleri tn 10 krundi õuealale ja hoone soklikorrusele. Esitatud parkimislahendus võimaldab kavandada krundile piisava suurusega haljastatud ala.

Väärtuslik kõrghaljastus (kaitsealused siledad hobukastanid) säilitatakse ning ehitusalasse jäävad likvideeritavad puud asendatakse vastavalt Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2005 määrusega nr 45 kehtestatud korrale uute puudega Keskkonnaameti määratud mahus ja linnaosavalitsusega kooskõlastatud asukohas. Detailplaneering näeb ette likvideerida kaks III väärtusklassi puud, üks IV väärtusklassi puu ja üks V väärtusklassi puu. Krundile, Vesivärava tänava äärde, on detailplaneeringuga planeeritud istutada kolm uut harilikku hobukastanit. Madalhaljastuse rajamisel kasutatakse varjutaluvaid liike. Kahe hoone vahele jääb parkimisplats kolmele sõiduautole ja väike kõrghaljastusega puhkenurk. Krunt ümbritsetakse piirkonnale iseloomuliku kuni 1,5 meetri kõrguse puitlippidest piirdega.

Hoonete soojusvarustus on lahendatud gaasikütte baasil, kuna hoone soojatarbimine on väike ja läheduses puudub kaugküttevõrk. Olmejäätmete kogumine on planeeritud kooskõlas Jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2007 määrusega nr 6 kehtestatud Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga. Konteinerid jäätmete sorteeritud kogumiseks paigutatakse krundile J. Köleri tänava poolse sissepääsu juurde.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 25. augustil 2004 registreeritud avaldusega J. Köleri tn 10 kinnistu kaasomanik Jaak Herodes, kes soovis ehitusõiguse määramist mitme korteriga elamu ehitamiseks, restaureerida puitelamu ning lammutada amortiseerunud kõrvalhooned. Detailplaneeringu koostamise ja koostamise rahastamise õigus on 27. aprillil 2006 sõlmitud lepinguga nr DP-8/K-06 üle antud Jaak Herodesele.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 31. mai 2006 korraldusega nr 1121-k eesmärgiga määrata J. Köleri tn 10 kinnistule ehitusõigus kuni 3-korruselise mitme korteriga elamu ehitamiseks ning olemasoleva 2-korruselise mitme korteriga elamu rekonstrueerimiseks. Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 3. juunil 2006. Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda 12. juunist 14. juunini 2006. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 16. juunil 2006. Teade eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 9. juunil 2006.

Detailplaneeringu koostas Projektgrupp Rosenberg OÜ. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 31. mai 2006 korraldusega nr 1121-k ning Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega. Detailplaneeringule on lisatud dendroloog O. Abneri koostatud J. Köleri tn 10 kinnistu haljastuslik hinnang ning OÜ-s FASSAADIPROJEKT tehtud insolatsioonianalüüs.

Detailplaneeringu algatamise korralduses määratud lisanõuded on täidetud.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud. Tallinna Kesklinna Halduskogu, Tallinna Kesklinna Valitsus, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Tervisekaitsetalituse Harjumaa osakond, Põhja-Eesti Päästekeskus, Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus ja Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastasid detailplaneeringu omapoolseid tingimusi esitamata.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgneva lisatingimusega: korterelamu ehitusprojekt kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Harjumaa Keskkonnateenistusega ning seejärel Tallinna Keskkonnaametiga. Vastav nõue on planeeringus määratud.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu järgnevatel lisatingimustel: planeeritavat kinnistut on võimalik täiendavalt hoonestada peale J. Köleri tänava veetorustiku asendamist suurema läbimõõduga torustikuga Koidula ja Faehlmanni tänava vahelises lõigus; järgnevate projekteerimisstaadiumide koostamiseks taotleda AKTSIASELTSILT TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Vastavad tingimused ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Osaühing Jaotusvõrk kooskõlastas planeeringu märkustega, et tööjooniste staadiumiks tuleb konkretiseerida tehnilised tingimused ja tööjoonised tuleb kooskõlastada täiendavalt. Vastav tingimus ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Aktsiaselts Eesti Gaas kooskõlastas detailplaneeringu ja märkis, et planeeritud tehnovõrkude tööjoonised tuleb kooskõlastada AS-ga EG Võrguteenus. Vastav tingimus ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

J. Köleri tn 10 kinnistu kaasomanike Lea Gerdehagi, Peeter Indrek Gerdehagi, Pia Holmbergi volitusel on detailplaneeringu kooskõlastanud J. Köleri tn 10 kinnistu kaasomanik Jaak Herodes.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 22. augusti 2007 korraldusega  nr 1438-k. Detailplaneeringu eesmärk, võrreldes algatamisega, ei ole muutunud. Teade detailplaneeringu vastuvõtmise kohta ilmus ajalehes Postimees 25. augustil 2007. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 12. kuni 26. septembrini 2007. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 4. septembril 2007. Avaliku väljapaneku kestel planeeringulahenduse kohta kirjalikke ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Detailplaneeringu maavanemale järelevalveks esitamine ei olnud vajalik.

Planeeritavale maa-alale ei ole detailplaneeringuga ette nähtud avalikuks kasutamiseks kavandatud teid või kõnniteid, samuti ei ole kavandatud rajada üldkasutatavat haljastust ega välja ehitada üldkasutatavat välisvalgustust ja/või vihmaveekanalisatsiooni.

Eeltoodust tulenevalt ei ole vajalik sõlmida detailplaneeringu tellija või tema poolt näidatud isikuga Ehitusseaduse § 13 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1 kohast teede ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingut.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala.

Eeltoodud kaalutlustel on J. Köleri tn 10 kinnistu detailplaneering esitatud Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks.

 

 

 

 

Toomas Õispuu 

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

juhataja

 

 

Koostajad: Marita Kukk, 6404746, Reet Sarv, 6404366, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, 05.11.2007

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär