Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Selise tn lõik 1, Selise tn lõik 2, Selise tn lõik 3, Selise tn lõik 4 ja Võrgukivi tn lõpulõik kinnistute Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnistutele valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 23.04.2008 korraldus number 715
Redaktsiooni kehtivus:23.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. aprill 2008 nr 715-k

 

Selise tn lõik 1, Selise tn lõik 2, Selise tn lõik

3, Selise tn lõik 4 ja Võrgukivi tn lõpulõik kinnistute Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnistutele valitseja määramine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lõikega 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12 ning tulenevalt Tallinna linna ja Osaühingu AND PROJEKT vahel 21. jaanuaril 2008 sõlmitud lepingust:

 

 

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Osaühingult AND PROJEKT (äriregistrikood 10539220, asukoht Väike-Ameerika tn 19, Tallinn 10129) järgmised kinnistud:

1.1 Selise tn lõik 1 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 17787601, katastritunnus 78406:611:9280, pindala 2826 m2, sihtotstarve transpordimaa);

1.2 Selise tn lõik 2 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 17787701, katastritunnus 78406:611:9660, pindala 1857 m2, sihtotstarve transpordimaa);

1.3 Selise tn lõik 3 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 17787901, katastritunnus 78406:611:9650, pindala 2267 m2, sihtotstarve transpordimaa);

1.4 Selise tn lõik 4 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 17788001, katastritunnus 78406:611:9640, pindala 2623 m2, sihtotstarve transpordimaa);

1.5 Võrgukivi tn lõpulõik kinnistu (kinnistusregistriosa nr 17787801, katastritunnus 78406:611:9630, pindala 950 m2, sihtotstarve transpordimaa).

2. Tallinna linnale omandatavate punktis 1 nimetatud kinnistute valdus läheb Tallinna linnale üle kinnistute tasuta võõrandamise lepingu sõlmimisega.

3. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud kinnistute valitsejaks kinnistute Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest.

4. Tallinna Maa-ametil:

4.1 tasuda kinnistute omandamisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõiv;

4.2 teha korraldus teatavaks Osaühingule AND PROJEKT ja Tallinna Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082)
30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär