Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Villardi tn 5c maa osaline tagastamine, endise kinnistu nr 330 maa osaline mittetagastamine ja osaline tagastamise menetluse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 23.04.2008 korraldus number 705
Redaktsiooni kehtivus:23.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

23. aprill 2008 nr 705-k

 

 

 

 

 

Villardi tn 5c maa osaline tagastamine,

endise kinnistu nr 330 maa osaline mittetagastamine ja osaline tagastamise menetluse lõpetamine

 

 

 

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3 ja p 4, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 192 lg 3, § 221 lg 5, § 36, Maareformi seaduse muutmise seaduse § 26, Pärimisseaduse § 3 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 342, 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 27. mai 1996 otsus nr 7498, millega on Tallinnas Villardi tn 5, endisel kinnistul nr 330 asunud ehitiste ja krundi (suurusega 817,08 m²) suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks XXXXXXXX 1/2 mõttelises osas ja XXXXXXXX 1/2 mõttelises osas; Tallinna notari Mare Aarsalu asendaja Ilme Küti 23. septembril 2003 koostatud ja tõendatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistus, notari ametitoimingute raamatu registri nr 7760, mille alusel XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 330 maa tagastamise nõudeõiguse 1/2 mõttelises osas omandasid võrdsetes osades XXXXXXXX ja XXXXXXXX (surn XXXXXXXX); Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2008 korraldus nr 536-k „Villardi tn 5b osaline maa tagastamine“, Osaühing Revala Maamõõdubüroo koostatud katastriüksuse plaan töö nr T-430; maa tagastamise toimiku nr 6462 materjalid:

 

 

 

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Villardi tn 5c;

1.2 pindala: 89 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 330, pindala 817,08 m2) järgmistele isikutele 3/4 mõttelises osas:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 1/2 mõttelises osas; elukoht XXXXXXXX;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 1/4 mõttelises osas; elukoht XXXXXXXX.

3. Villardi tn 5c asuv ehitis (ehitisregistri koodiga 101014070 kuur-pesuköök) kuulub punktis 2 nimetatud isikutele 3/4 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 25.03.2008.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 330 maa-ala suurusega 297,94 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teistele isikutele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust 297,94 m2 ulatuses ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Lõpetada endisel kinnistul nr 330 asunud 817,08 m² õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise menetlus ja mitte alustada kompenseerimise menetlust 1/4 mõttelises osas, kuna õigustatud subjekti XXXXXXXX pärand on avanenud 7. jaanuaril 2005, kuid Tallinna Linnavalitsusele ei ole tähtaegselt esitatud pärimisõiguse tunnistust maa nõudeõiguse pärimise kohta.

7. Punktis 2 nimetatud isikud on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu 150 (ükssada viiskümmend) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401, viitenumber 5238050050050225. Maksekorralduse selgitusse märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

Summa kuulub tasumisele alljärgnevalt:

7.1 XXXXXXXX – 100 (ükssada) krooni;

7.2 XXXXXXXX – 50 (viiskümmend) krooni.

8. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

8.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

8.2  taluda Asjaõigusseaduse §-s 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lõike 2 kohaselt;

8.3 tagada juurdepääs ja kaitsetsoon krundil asuvale Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile ja maakaablile;

8.4 järgida muinsuskaitseala kaitsevööndis Muinsuskaitseseaduses ja Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruses sätestatud tingimusi.

9. Avalikult kasutatavalt teelt:

9.1 on seni toimunud juurdepääs Villardi tn 5c maaüksusele läbi Villardi tn 5 ja Villardi tn 5a maaüksuste;

9.2 juurdepääsu tagamiseks Villardi tn 5c maaüksusele avalikult kasutatavalt teelt on Villardi tn 5c ja Villardi tn 5 ning Villardi tn 5a kinnisasjade omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse § 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

10. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

11. Tallinna Maa-ametil:

11.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX ning XXXXXXXX;

11.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

12. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär