Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja kohusetäitja määramine
Tallinna Linnavalitsus 23.04.2008 korraldus number 692
Redaktsiooni kehtivus:23.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. aprill 2008 nr 692-k

 

 

Linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja kohusetäitja määramine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 24, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 7, § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007 määruse nr 44 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 15 lõikega 3, § 16 lõikega 3 ja lisaga 2, Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 1998 määrusega nr 33 kinnitatud Tallinna Linnaarhiivi põhimääruse punktiga 5.1, Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2007 korraldusega nr 2208-k „Tallinna Linnaarhiivi koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega“ ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Määrata linnaarhivaari-linnaarhiivi juhataja asetäitja Lea Kõiv linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja kohusetäitjaks alates 28. aprillist 2008 kuni uue linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja ametisse nimetamiseni.

2. Määrata linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja kohusetäitja Lea Kõivu ametipalgaks 33 100 krooni kuus (palgaaste C9).

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Lea Kõivule ja Linnaarhiivile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnsekretär