Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja ametist vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 23.04.2008 korraldus number 691
Redaktsiooni kehtivus:23.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. aprill 2008 nr 691-k

 

 

Linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja ametist vabastamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 65 lõike 1, § 112, § 114 lg-te 1 ja 2, § 132 lg-te 1 ja 2, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 7, § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 1998 määrusega nr 33 kinnitatud Tallinna Linnaarhiivi põhimääruse punktiga 5.1, Tallinna Linnavalitsuse 5. märtsi 2003 määrusega nr 26 kinnitatud Tallinna linna asutuste
asjaajamise aluste punktiga 5 ja
tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Vabastada linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja Urmas Oolup teenistusest alates 28. aprillist 2008 Avaliku teenistuse seaduse § 114 lõike 1 alusel ametniku algatusel.

2. Maksta Urmas Oolupile hüvitust kasutamata puhkuse eest 9 kalendripäeva ulatuses.

3. Urmas Oolupil anda vastavalt Tallinna linna asutuste asjaajamise aluste punktile 5 asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle linnaarhivaari-linnaarhiivi juhataja asetäitja Lea Kõivule ning esitada 25. aprilliks 2008 üleandmis-vastuvõtmisakt kinnitamiseks linnapeale.

4. Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Urmas Oolupile, Lea Kõivule ning Linnaarhiivile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär